Landet runt | SPF Norrbotten

Ny ordförande i SPF Mjölkudden

SPF Norrbotten
Publicerad 2011-02-08

Till dagens mötesordförande valdes Bertil Eriksson och till sekreterare Vivi Myhrberg.
Dagens föredragningslista behandlades i snabb takt med kommentarer till årsberättelsen
och den ekonomiska redogörelsen som godkändes av årsmötet.
Revisionsberättelsen upplästas av Sigurd Lilja som föreslog att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
I enlighet med revisorernas förslag beviljade även årsmötet full ansvarsfrihet.
Verksamhetsplaneringen och budget för 2011 godkändes.
Inga motioner hade inkommit för behandling.
Till ny ordförande för 2011 valdes Leif Boman tidigare vice ordförande i föreningen.
Till övriga ledamöter för 1 år omvaldes Inga -Britt Carlberg, Vivi Myhrberg, Karin Widman,Vivi-Anne Olson och Astrid Lindgren för 2 år. Nyvaldes Sven Pettersson och Monica Gustafsson för 2 år.
Till ordinarie revisorer för 1 år omvaldes Birgit Georgson och nyvaldes Curt Andersson.
Martin Lindström nyvaldes till ersättare.
Utöver ovanstående ledamöter utsågs 20 ombud och funktionärer i olika arbetsgrupper.
Tills vidare saknas informatör i föreningen men arbete pågår för att tillsätta person för
denna uppgift.
Uppdrogs till styrelsen att välja ombud till Distriktets årsmöte.
Till valberedning valdes Gustaf Burström (sammankallande) Gun Carlgren,Svante Frisk och
Sigbritt Åhlander.
Avgående kassören Ingrid Lundström avtackades för hennes fina insatser under sju år och Sonja Boström för  hennes 7 år som ansvarig för medlemsregistrering. 
Dessutom fick övriga funktionärer som troget arbetet under året på olika områden sitt tack
av avgående ordföranden Inga-Britt Carlberg.
Information av ansvariga för kommande aktiviteter bekräftade att mycket är planerat för
2011 med förhoppningen att medlemmarna medverkar för ett lyckat verksamhetsår. 
En välbehövlig paus för kaffe med dopp och samtal vid borden behövdes.
Årsmötet avslutades med allsång med Mikael Jacobsson vid pianot och dragning i lotteriet.
Ett årsmöte med många deltagare var slutfört med en önskan om att det nya verksamhetsåret
ytterligare stärker föreningens handlingskraft. 
Referent: Roland Sandlund

SPF Norrbotten
Publicerad 2011-02-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas