Landet runt | SPF Gästrikland

Referat från SPF Seniorboende i Gävle

SPF Gästrikland
Publicerad 2014-02-24

SPF Seniorboende i Gävle är en ideell förening som formellt bildades 2010. Enligt stadgarna ska vi verka för att det skapas senior/trygghetsboende i Gävle kommun. Redan 2005 hade en numer avliden medlem påpekat det stora behovet av anpassade bostäder för åldersrika. 2009 uppvaktades politikerna utan resultat.
Eftersom några projekt nu börjar närma sig byggstart har vi valt att gå ut med bred information till alla som kan ha intresse av dessa framtida boendeformer.

Framtida förutsättningar
•    Andelen äldre av befolkningen ökar kraftigt. År 2030, om ca 15 år, ökar antalet äldre över 75 år med 60 % eller 500 000 personer
•    Andelen äldre/äldre, ofta med särskilda behov, kommer att öka i antal och belasta omsorgen mer än dagens kapaciteter medger. Exempelvis beräknas det inom Värmland/Dalarna/Gävleborg saknas ca 11 000 omvårdnadspersonal, varav drygt 8 000 inom äldreomsorgen, om 15 år
•    Samhällets ekonomiska utrymme ökar inte och kommer att vara en trång sektor
•    Samtidigt ökar också de yngre/äldre, med krav på ett självständigt och aktivt äldre liv
•    Konklusion: Vi får två grupper av äldre; de som är friska med ledig tid och som därmed är en samhällsresurs och de som är svaga, sjuka och i behov av resursinsatser för omvårdnad, och bägge grupperna kommer att öka i framtiden
•    Även om vi lever allt längre och är vid god hälsa högt upp i åren så får vi så småningom funktionshinder av olika slag vilket kan leda till att den gamla bostaden inte längre är tillgänglig och bekväm att bo i. Det innebär att vi måste skapa ändamålsändliga bostäder som äldre människor kan, vill och har råd att flytta till. I dag är det brist på sådana. Hur vi bor är i många fall avgörande för hur vårt liv på äldre dagar ska gestalta sig. Det är hög tid att satsa på äldre människors boende och boendemiljöer.

Nyckelfrågor
•    Samhällets resursbrist, i kapaciteter och finansiellt utrymme, kräver nytänkande vad det gäller system och modeller för äldreomsorgen
•    T.ex. att bo kvar hemma och på olika sätt vårdas och servas i hemmet är ett orationellt system som samhället knappast har råd att upprätthålla som idag
•    Om dessutom boendekapaciteterna för de friska (oftast yngre/äldre) ökar torde den gruppens aktivitetsnivå kunna hållas hög, de är friska längre och kommer att belasta omsorgen mindre. Vården i hemmiljö kommer att underlättas och effektiviseras. Om dessa äldre flyttar till attraktiva äldreboenden i olika former frigörs dessutom attraktiva boenden för de aktiva yngre generationerna.
•    Boendet torde vara en av de viktigaste systemfrågorna för den framtida äldreomsorgen och som därför behöver ges mer uppmärksamhet

Förslag (eller snarare exempel) på åtgärder
•    Bygg ut tillgången på attraktiva boenden för ”friska” äldre, ett aktivt boende med viss service, kollektivboenden, kooperativ, bostadsrättsföreningar etc. Dessa boenden kommer i förlängningen att möjliggöra en kostnadseffektiv vård i hemmiljö när det behovet så småningom blir aktuellt
•    Satsa på utveckling av tekniska lösningar för exempelvis övervakning och kommunikation. Detta skulle underlätta och minska trycket på bemanningen.
•    Många vill bo kvar i sitt vanliga boende så länge kroppen orkar och minnet inte sviker. En förutsättning är att bostaden är tillgänglig och ändamålsenlig. Att det går att ta sig ut ur bostaden, och klara de vardagliga bestyren i kök och badrum, är lika viktigt för äldre som för alla andra. Många av de bostäder som dagens äldre bor i är mindre lämpliga och otillgängliga. Konsekvensen blir att en del äldre människor tvingas leva ett inaktivt liv och ”går ner sig” trots hemtjänst med följd att de blir i behov av vård- och omsorgsboenden i förtid, till nackdel för den enskilde och med betydande kostnader för inte minst kommunen.
•    Antalet trygghets – och seniorbostäder i olika regi verkar nu komma igång men inte i den takt som behoven ökar.
•    Det är väl känt och dokumenterat att det kostar mer för kommunen att erbjuda en plats i vård – och omsorgsboende, jämfört med om äldre kan flytta till en ändamålsenligare bostad och klara sig med hemtjänst. Därför behövs ett stort och varierat utbud av tillgängliga bostäder. För att få fart på byggandet och omvandlingen av befintliga bostäder t.ex. Adjunkten och Armfeldt måste kommunen inventera och upprätta bostadsförsörjnings planer som tar hänsyn till allt fler äldre, och man måste arbeta aktivt med markanvisning och söka samverkan med bygg – och fastighetsbolag. Om det finns ett utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre människor är intresset stort att flytta i tid.

Hans Ström
Ordförande SPF Ankaret

SPF Gästrikland
Publicerad 2014-02-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas