SPF-distrikt Y möts i Härnösand
Landet runt | SPF Västernorrland

SPF-distrikt Y möts i Härnösand

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-05-28

Distrikt Västernorrland hade sitt årsmöte 17 april på Länsmuséet i Härnösand. Ombud för länets alla klubbar och distriktsstyrelsen kom samman för att sätta punkt för verksamhetsåret 2011 och samtidigt staka ut inriktning och ekonomi för följande år.

Under den inledande öppna delen underhöll Kontaktkören från SPF Kontakt i Härnösand (bild) med högklassig körsång varefter Robert Rungstad (bild) övertog podiet och kåserade om åldrande, talade om ålderstrappan och vände till och med på den. Han snuddade vid det som vi i SPF kallar ålderism d. v. s. att man betraktar och bedömer äldre många gånger med nedlåtande ageranden och synpunkter. Han exemplifierade bland annat med Tage Danielssons och Hasse Alfredssons text Stetsonhatt där man parodierar på ämnet.

Till presidium valdes såsom ordförande Margit Wiklund och Elof Andersson och som sekreterare NeaMarie Österlund och Birgitta Arnlund. Behandlingen av verksamheten för 2011, med såväl berättelse om vad som gjorts liksom den ekonomiska redovisningen, föredrogs. Revisorerna, som granskat förvaltningsberättelsen, hade i sitt utlåtande föreslagit godkännande och ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också blev mötets beslut. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2012 liksom oförändrad årsavgift 2013 godkändes utan särskild diskussion.

Sundsvalls sju klubbar hade via sin samrådsgrupp lagt en gemensam motion med uppdrag till styrelsen att se över stadgarna vad avser föreningars röstetal och från Skogsliljan förelåg en motion som i korthet berörde IT-frågor och program. Båda antogs och skall behandlas av styrelsen.

Till ordförande för ett år omvaldes Jarl Stömbäck, Örnsköldsvik. Till ledamöter på två år omvaldes Nea-Marie Österlund, Skalmsjö, Nils Österman, Timrå och Gull-Maj Jonsson, samt nyvaldes Berith Bergman, Ånge.
Övriga i styrelsen med ett år kvar av sin mandattid är Gerhard Cederberg, Alnö, Annhild Backlund, Njurunda, Stig Berntsson, Sollefteå och Rolf Larsson, Härnösand.

Till revisonen omvaldes Birger Kusendal, Sundsvall, och nyvaldes Carl-Erik Hedberg, Örnsköldsvik som ordinarie och till ersättare omvaldes Per Arnlund, Härnösand.

Till valnämnd att arbeta fram till nästkommande årsmöte omvaldes Leif Svensson, Sollefteå, Raymond Ruda, Njurunda och Britta Skoglund, Härnösand och nyvaldes Elof Andersson, Örnsköldsvik, Lars-Erik Larsson, Ånge och Ulla-Britt Renard, Sundsvall. Leif Svensson utsågs till sammankallande i nämnden.

Så avtackades avgående funktionärer samt presidiet med en blombukett och styrelsens ordförande förklarade därefter årsmötet avslutat.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-05-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas