Stillsamt årsmöte för SPF Falubygden
Landet runt | SPF Dalarna
Foto Stig Oskar Hellberg

Stillsamt årsmöte för SPF Falubygden

SPF Dalarna
Publicerad 2014-03-07

Årsmöten i svenska föreningar brukar inte tillhöra de mest spännande tilldragelser man kan delta i. Så var det även med SPF Falubygdens årsmöte den 19 februari. Årsmötet tyckte precis så som valberedningen föreslog vilket innebar omval på väldigt många poster. Trots det blir det en ganska omfattande förändring av styrelsen eftersom valberedningen hade föreslagit att den skulle minskas ned från hittillsvarande 11 (plus en ersättare) till sju personer.

Dessförinnan beslöt årsmötet att medlemsavgiften till föreningen 2015 ska höjas till 100 kr – till detta kommer de avgifter som föreningen tar in och vidarebefordrar till distriktet och förbundet.

Ny ordförande i styrelsen blev Gunnar Trued med mångårig verksamhet i Resekommittén. Övriga nya i styrelsen är Birgitta Wallman och Ann Lagerby. Valberedningen hade lyckats hitta enbart sex villiga och lämpliga kandidater till de sju styrelseposterna varför det gällde för årsmötet att bland de närvarande hitta en person som var såväl klok som villig. Mötets kraftigaste applåd ljöd genom salen när Ann Lagerby accepterade att ställa upp.

Utöver styrelse och revisorer valde årsmötet ledamöter och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet, sammankallande i de olika kommittéerna samt revisorer. Att utse övriga funktionärer delegerade årsmötet till styrelsen efter förslag från valberedningen.

Av olika anledningar fanns inga förslag till ledamöter av Programkommittén (som är en sammanslagning av de tidigare Program- och Kulturkommittéerna) varför årsmötet delegerade till styrelsen att utse även dessa efter förslag från valberedningen.

Även till valberedningen var det vissa svårigheter att hitta villiga personer, valberedningen har ju inte i uppgift att föreslå namn till dessa poster. AnnLi Andersson tog på sig uppgiften tillsammans med två som vid förra årsmötet valdes för perioden 2013-2014. Just med tanke på problemet att hitta lämpliga personer till valberedningen hade Lennart Nilsson, som förutom att vara medlem i vår förening och ordförande i distriktets styrelse även satt ordförande för årsmötet, lämnat in en motion om stadgeändring som innebär att årsmötet ska utse en ”valberedningsberedare” så att det vid årsmötet i fortsättningen ska finnas förslag till valberedning. Årsmötet beslöt i enlighet med motionen och valde förslagsställaren Lennart till valberedningsberedare.

Avgående ordförande Karin Michols avtackade Kerstin Stafås, Per-Olof Odén, Pia Ekström, Lisbeth Lundin, Elisabet Ottervald, Birgitta Lindqvist och Hans Thors som samtliga avgick ur styrelsen. Själv ville Karin inte bli avtackad – men det hjälpte inte. På förslag från såväl Erich Colberg som nye ordföranden Gunnar Trued tackades hon för långvarigt arbete inom föreningen med dubbla stående applåder.

Under punkten Övriga frågor rapporterade Lennart Nilsson från distriktets verksamhet:

Distriktet kommer att föreslå att 2017 års SPF-kongress förläggs till Falun, förhoppningsvis ska då daladistriktet kunna lansera en medlem till förbundsstyrelsen efter Inger Nyberg från Älvdalen som aviserat att hon kommer att avgå.

I det nya stadgeförslaget för SPF föreslås att medlemsavgifter tas upp centralt och sedan förmedlas ut till distrikt och föreningar, förslaget har mötts med negativa reaktioner. De som har synpunkter uppmanas att ta kontakt.

Även namnbyte på förbundet är föreslaget, reaktionerna har varit blandade.

Det är valår i år, det är därför viktigt att föreningarna driver på de olika politiska partierna att ta hänsyn till äldres situation.

Karin Michols tackade Lennart Nilsson och Ingegerd Mellqvist för att de ställt upp som ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

Gunnar Trued presenterade sig själv, tackade för förtroendet och poängterade att det är många som arbetar i föreningen. Nya idéer är alltid välkomna, såväl sådana som tillgodoser våra yngre som äldre medlemmars intressen. Han gav även en kort information om det projekt som vi tillsammans med de tre övriga stora föreningarna (med mer än 2000 medlemmar) av förbundet har tilldelats medel för att driva. Att en förening är stor har ju såväl för- som nackdelar, det gäller att utveckla fördelarna och minimera nackdelarna.

Slutligen avslutade vår nye ordförande årsmötet varefter vi alla bjöds på kaffe.

Text Bo Bävertoft

SPF Dalarna
Publicerad 2014-03-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas