Åsikter | Sven Aivert, Funktionshinderdebattör

Regeringen vill tvinga igenom olaglig lagändring

Regeringen ska stoppa fusk av felaktig och överutnyttjande av assistansersättning genom att tvinga igenom en olaglig lagändring skriver insändaren.

Publicerad 2012-06-29

Regeringen ska stoppa fusk av felaktig och överutnyttjande av assistansersättning genom att tvinga igenom en olaglig lagändring.
Regeringens förslag till åtgärder strider direkt mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s barnkonvention och EKMR, Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
– Detta innebär att staten själv bryter mot de konventioner som Sverige förbundit sig till att följa, säger Daniel Holm, Din Myndighetslots.
Regeringen ändrar även en rättighetslag och gör inskränkningar som direkt strider mot FN- konventionen för personer med funktionsnedsättningar. Sverige anslöt sig även till det frivilliga protokollet till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté.
Efter en granskning av att det i enstaka fall förekommit missbruk av assistansersättning, kriminaliserar nu regeringen, alla som har personlig assistans. En av åtgärderna som föreslås är att myndigheterna ska göra oanmälda tillsynsbesök i hemmet. I vanliga fall krävs det ett godkännande av åklagare för att kunna göra kontrollbesök i bostaden. Regeringen vill därför ha ett undantag för att myndigheterna ska kunna göra sådana kontrollbesök hos den som har personlig assistans.
Handläggare ska genom kontrollbesök säkerställa att assistansen utförs på ett av myndighetens korrekt och godkända sätt. Att säkra att de grundläggande behoven tillgodoses, innebär att en handläggare ska stå och se på när brukaren får hjälp med saker som att duscha, klär på sig och äta. Om myndighetens handläggare anser att man utför det på fel sätt eller om handläggaren nekas tillträde till bostaden, för denna tillsynskontroll, ges myndigheterna rätten att dra in ersättningen för beviljad assistans.
Det är uppenbart att regeringen inte tvekar inför en lagstiftning som står i strid med vad Sverige åtagit sig att följa. Det är djupt kränkande för den enskilde att en myndighetsperson gör kontrollbesök i hemmet.
Myndighetslots målsättning med detta upprop är att informera om att: Den som upplever att någon i konventionen stadgad rättighet blivit kränkt finns genom ratificerandet av tilläggsprotokollet en möjlighet att klaga till en övervaknings kommitté.
En undersökning som delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige låtit göra visar dock att kommuner, landsting och myndigheter i Sverige saknar verklig kunskap om mänskliga rättigheter. Myndigheterna har dålig kunskap om innebörden av den gällande regleringen. Ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär får inte heller förekomma.
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger i artikel 17 att: ”Alla personer med funktionsnedsättning har enligt denna artikel rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på samma villkor som andra.”
– En sådan lagändring skulle inte ens föreslås för någon annan målgrupp än just människor med funktionsnedsättning. Staten har självklart ett ansvar att säkerställa rätten till assistans. Men detta måste då göras på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter eller frångår konventioner som Sverige förbundit sig att följa.
Myndighetslots uppgift är att säkerställa att lagar, förordningar och direktiv följs och efterlevs på ett sätt som Sverige förbundit sig till att göra.
– Vi har svårt att se att konventionerna efterlevs på ett korrekt sätt då regeringen föreslår undantag för tillstånd, att göra kontrollbesök i hemmet där myndighetsperson ska övervaka att brukarens behov tillgodoses, på ett av statens godkända sätt, säger Daniel Holm, VD för Woxzia Myndighetslots.
Artiklar:
Din Myndighetslots – artiklar
För mer information kontakta:
http://myndighetslots.wordpress.com/
Skicka protester direkt till Statsrådet Maria Larsson
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152947&m=popup&l=

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas