Åsikter | Folke Lundbäck

Samarbeta om de viktiga frågorna

Pensionärsförbunden borde samarbeta för att vi ska kunna undvika missförhållanden inom äldreomsorgen i framtiden, menar insändarskribenten.

Publicerad 2012-03-20

Med skrämmande frekvens möts vi av medias rapportering om missförhållanden, bristande vård och vanvård när det gäller våra gamla och mest utsatta. Av de som saknar förmåga att med kraft föra sin egen talan. I Östergötland och så även i Vadstena har brister uppdagats. Inte vilka brister som helst utan av dignitet som föranlett ingrepp och anmärkningar från granskande myndigheter.
Märkligt nog saknas pensionärsorganisationernas kritiska röster. Inga ”whistle blowers” i de kretsarna. Trots vikten av att ”alla goda krafter samverkar”. Dessbättre har vi alerta och orädda medier. Kommunala pensionärsrådets – KPRs – avkönade roll som ”informationsmottagare” lämnar en del övrigt att önska.

Gemensamt för våra organisationer PRO, SPF, SPRF SKP med flera är formuleringar av ”Ändamål” näst intill identiska. Som ”..att tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen”, ”..verka för god livskvalitet” och att ”motverka åldersdiskriminering”.
Övergripande skall organisationerna vara ”partipolitiskt och religiöst obundna”. Den partipolitiska obundenheten är dock i alla lägen inte helt övertygande, varken lokalt, regionalt eller ens centralt. Men detta kan accepteras så länge partiflört inte inkräktar på de klart formulerade ändamålen och alltså inte motverkar omsorg om medlemmarna.

Centralt har våra organisationer ett etablerat samarbete i de stora övergripande frågorna som översyn av pensionssystemet och pensionärsbeskattning, även om samarbetet i vissa delar bär ”biskop Brasks” anda. Våra förbundsstyrelser må bära ”politiska överrockar” så länge de inser att medlemslojaliteten skall vara större än den ”överrocken” kräver. Detta böra även vara krav på lokal nivå. Alla kan ju inte älska alla, men väl samarbeta när omständigheterna kräver samarbete.

I vårt Vadstena med växande antal gamla vårdbehövande, med begränsade kommunala resurser och kamp om hur fördelning skall ske, bär våra organisationer ett stort och växande ansvar inför de kommande åren för att motsvara stadgarnas målsättning och medlemmarnas berättigade krav. Ett sätt att leva upp till dessa krav är att – så här mitt i en mandatperiod – kopiera samarbetsidén från förbundsnivåerna. PRO, SPF, SPRF, SKP och övriga i Vadstena bör etablera ett seriöst samarbete för att lösa de svåra uppgifter som ligger framför.

Mitt förslag är därför att våra nämnda organisationer tillsätter en gemensam arbetsgrupp – utan ”politiska överrockar” – med uppgift att utveckla organisationernas inflytande över de allt angelägnare äldrefrågorna i Vadstena kommun.

Folke Lundbäck
Vadstena medlem i PRO och SPF

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas