Tyck!

”Behåll namnet och låt SPRF gå upp i SPF”

Publicerad 2011-01-17

Skev fördelning i grupperna
Redan när man tittar på hur utredningsgrupperna är sammansatta så slås man av det faktum att antalet valda ledamöter från SPRF som har ca 36 000 medlemmar är detsamma som från SPF med ca 260 000 medlemmar. Enligt våra ögon är det en mycket skev fördelning eftersom SPRF utgör endast ca 12 % sett till medlemsantalet. 

Bör tas upp i SPF utan namnbyte
Vår första undran är varför SPF valde den föreslagna typen av sammanslagning med tanke på antal medlemmar i respektive förbund. Vår andra undran är vad det kommer att kosta oss medlemmar om denna form av sammanslagning genomförs. Vi kräver att  SPRF får gå upp i SPF utan vare sig förändring av antalet distrikt/regioner eller namnbyte. En eventuell omorganisation kan göras senare.

Storstadsfenomen?

Enligt remissen avser man att minska ner antalet distrikt som nu är 27 till 19 regioner samtidigt som man säger att förslaget syftar till bättre service till medlemmar och förtroendevalda. På vilket sätt kommer detta att gynna oss i Västerbotten? Blir det nya förbundet enbart ett storstadsfenomen?

Man har för avsikt att kunna bemanna regionexpeditioner med minst en halvtidstjänst. Det vi ser med de nya regionerna och bemanningen av expeditioner så är det endast SPRF som vinner på förslaget. För Västerbottens del så har SPF i nuläget bemannat med tre dagar i veckan. Efter en sammanslagning så måste bemanningen ökas utifrån det merarbete som blir med större region och flera medlemmar. Hur blir det med medlemsavgiften? Kommer den att inkasseras centralt? Kommer medlemsregistreringen att göras centralt?

Låt SPF:s avtal gälla
SPF har medlemsförsäkringar i Skandia och är medlemsorganisation i Studieförbundet Vuxenskolan medan SPRF har medlemsförsäkringar i Folksam och har ett samarbetsavtal med Sensus studieförbund. Vi föreslår att alla medlemmar blir försäkrade i Skandia och följer med i samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vård och omsorg?
SPF representerar i dag i kommunernas KPR. I remissen står inget nämnt om vikten av att föreningarna utser ledamöter till KPR. Det finns inte heller i remissen nämnt som viktig uppgift att bilda opinion och bevaka vård och omsorg för äldre. Man talar om uppgifter, trender och utvecklingsmöjligheter; då frågar man sig om inte vård och omsorg hör dit.

Vad gäller tidsplanen undrar vi hur man kan lansera den nya organisationen fullt ut i januari 2012 när det inte då tagits beslut om de nya regionerna.

Handlingar på hemsidan
I ”Normalstadgarna för förening av…” föreslås att årsmöteshandlingar ska hållas tillgängliga på bl. a. föreningens hemsida… Detta torde innebära att föreningen är tvungen att lägga ut alla handlingar på hemsidan plus på annat sätt? Hur många föreningar kan genomföra detta? Vi föreslår att det ska stå som tidigare: …ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet.

Vi antar att även nuvarande föreningar inom SPF kommer att få möjligheten att ändra namnet på själva föreningen?

Vill ha kvar SPF
Vi tycker inte om namnförslaget ”Lev Nu”. Vi vill ha kvar namnet SPF.

Våra förslag på namn är:
1.    Behåll SPF
Om inte detta är möjligt föreslår vi som alternativ i nämnd ordning:

Sveriges Seniorers Förbund (SSF)
Sveriges Seniorers Riksförbund (SSRF alt SSR)
Sveriges Seniorer i Tiden (SST alt SSiT)
Sveriges Pensionärsorganisation (SPO)
Sveriges Seniororganisation (SSO)

Bjurholm den 11 januari 2011

Aina Nygren, sekreterare
på uppdrag av styrelsen

Vad tycker du?
Mejla till Diskutera, webben@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas