Krav på bättre tandvård till de äldsta
Nyheter
Foto: Colourbox

Krav på bättre tandvård till de äldsta

Regeringen måste planera för äldres munhälsa. Kunskapsläget är eftersatt och behoven kommer att öka kraftigt. Det skriver riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) och får stöd av de tunga pensionärsorganisationerna.

Publicerad 2015-03-05

En allt större befolkning där både yngre och årsrika människor har bättre munhälsa och bättre tänder än tidigare generationer innebär att både arbetsvolym och arbetsuppgifter för tandhygienister ökar.

Men Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård är inte tillräckliga för att täcka behovet för tandvård för sköra äldre, anser Barbro Westerholm.

– Här är kunskapsläget eftersatt beträffande hur tandvården ska göras tillgänglig för dessa patienter och hur deras problem bäst kan behandlas, skriver Barbro Westerholm i brevet som är ställt till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och äldreminister Åsa Regnér (S).

De båda ministrarna jobbar som bäst på att slutföra direktiv till var sin utredning som förväntas få stor betydelse för hur svensk äldrevård och omsorg kommer att läggas upp för framtiden.

– Direktiven till den planerade kommissionen för jämlik vård och direktiven till den utredning om äldre som regeringen avser tillsätta bör innefatta insatser för god munhälsa, betonar Barbro Westerholm i sitt brev.

Ohälsa i munnen hos äldre personer på särskilda boenden och sjukhus är vanligt. Trots det är munhygien inte en självklar del av omvårdnaden av äldre. Det är allvarligt eftersom munhälsan påverkar personens hälsa i hög grad, konstaterar Barbro Westerholm, vars brev också är undertecknat av flera av professionens främsta experter på området.

– Ett hot mot tandhälsan hos årsrika personer är risken för tappad tandvårdskontakt under den period i livet som kännetecknas av minskad autonomi och tilltagande skörhet. Arbetet med säkerställande av munhälsa behöver därför inkludera gemensamma arenor för personal inom tandvård och vård och omsorg.

Barbro Westerholm, för övrigt riksdagens äldsta ledamot, har också i en skriftlig fråga i riksdagen begärt att ministern för högre utbildning och forskning vid utbildningsdepartementet Helene Hellmark Knutsson (S) nu ger besked om framtiden för tandhygienisternas utbildning.

Riksdagen har 2013 tillkännagett att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om en förlängning av utbildningstiden för tandhygienister från två till tre år.

– Kompetensförsörjning inom vården är en viktig fråga för regeringen. Det är också prioriterat att all högskoleutbildning som ges håller hög kvalitet, säger Helene Hellmark Knutsson i sitt svar.

– Regeringen bereder frågan om en förlängning av tandhygienistutbildningen, men det är i nuläget för tidigt att meddela exakt hur vi kommer att gå vidare.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Undertecknarna

Företrädarna för landets fyra största pensionärsorganisationer och en lång rad namnkunniga aktörer inom tandvården har undertecknat Barbro Westerholms skrivelse.

Christina Rogestam
Ordförande, SPF Seniorerna
Curt Persson
Ordförande, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Monica Bäckman
Ordförande, Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF)
Jöran Rubensson 
Ordförande, Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
Kjell Bjerrehorn
Övertandläkare
Ordförande, Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)
Tandvårdsenheten
Särskilda vårdfrågor
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Stockholms läns landsting

Pia Gabre
Professor, Cheftandläkare
Folktandvården
Uppsala län

Lars Gahnberg
Enhetschef, Professor
Hälsoodontologiska enheten
Folktandvården Västra Götaland

Björn Klinge
Dekanus/Professor/Övertandläkare
Odontologiska fakulteten
Malmö högskola
Professor, Övertandläkare
Institutionen för odontologi
Karolinska institutet, Huddinge

Bent Petersen
Tandvårds- och utvecklingschef
Ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening
Folktandvården Västra Götalandsregionen
Göteborg

Pia Skott
Med. Dr.,
Bitr. föreståndare, Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)
Klinikchef/Tandvård
Folktandvården Stockholms län AB
Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem

Ania Willman
Professor/prefekt
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
Institutionen för vårdvetenskap
Malmö högskola

I det undertecknade brevet konstaterar Barbro Westerholm, ordförande 1995-2005 i SPF, att en fortsatt stark utveckling av tandhälsan betyder att Sverige om tio år kommer att ha ett stort antal personer 80 år eller äldre ”med många egna tänder men att en hög andel av dessa tänder inte är intakta och har omfattande tidigare lagningar som kronor, broar och implantat.”

– När man blir äldre har man dessutom en klart högre risk att drabbas av karies och tandköttsinflammation.

– Den ökade risken beror till exempel på muntorrhet på grund av läkemedelsanvändning och svårigheter att själv sköta sin munhygien.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas