Nyheter

Kräver valfrihet för alla

Nio av tio utnyttjar valfriheten - där den finns - och gör ett aktivt val av utförare. Men valfrihetssystemen enligt LOV brister för de mest sjuka och utsatta, menar Socialstyrelsen och SPF Seniorerna.

Publicerad 2015-08-17

Det visar Socialstyrelsen som utvärderat hur valfrihetssystemen inom äldreomsorgen har utvecklats under 2011-2014.

Myndigheten har på förra alliansregeringens uppdrag betalat ut 71,8 miljoner kronor i stimulansbidrag till 122 kommuner under åren 2011–2014.

Syftet har varit att kommunerna skulle förbereda eller utveckla valfrihetssystem i enlighet med LOV (lagen om valfrihetssystem).

Nu är uppföljningen klar:

• LOV har införts i fler än hälften (155 av 290) av kommunerna.
• En tiondel av brukarna avstår från att välja utförare.
• Det vanligaste valet är kommunens egenregi (56 procent), medan en dryg tredjedel (34 procent) väljer privata utförare.
Omval är sällsynta, vilket tyder på att de flesta brukare hanterar sitt missnöje på annat sätt än genom att byta utförare.

– I ett nationellt perspektiv är det knappast jämlikt att vissa brukare kan välja utförare i hemtjänsten, medan andra inte har den möjligheten, skriver Socialstyrelsen och konstaterar att förutsättningarna för valfrihet ser olika ut i landet.

– Oavsett vilken politisk vilja kommunen kan ha i frågan, så är marknaden för privata utförare begränsad i glesbygdskommuner med lågt befolkningsunderlag.

Rapporten pekar också på att även kommuner som infört LOV ofta har begränsningar i sitt valfria utbud, exempelvis när det gäller typen av insatser, tiden på dygnet eller geografiska avgränsningar.

– Tillgängligheten på utförare kan variera i en och samma kommun och i den meningen anser Socialstyrelsen inte att valfrihetssystemets tillämpning bidrar till en mer jämlik vård och omsorg mellan kommuninvånarna.

SPF Seniorernas expert på vård och omsorg, Gösta Bucht, är inte nöjd med att bara hälften av landets kommuner har infört LOV.

– Det är bra med valfrihet, när det kommer in alternativ till den kommunala omsorgen lyfter kvaliteten – både i kommunal och privat/ideell regi. Från Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning framgår just detta: kommuner med LOV har högre resultat i Socialstyrelsens kvalitetsfrågor, skriver han på seniorbloggen.se.

– Men det faktum att den andra hälften av kommunerna inte infört LOV skapar ojämlikheter mellan grannkommuner och den potential som LOV har att höja kvaliteten inom alla typer av verksamheter utnyttjas inte. Därför borde alla kommuner införa LOV.

Gösta Bucht pekar också på allvarliga brister i hur valfriheten fungerar i praktiken. Informationen kring olika alternativ är knapphändig och de mest sjuka äldre utnyttjar alldeles för sällan sin rätt att välja.

– Ett sätt skulle vara att ge biståndshandläggarna bättre möjligheter att hjälpa till i valet, och att införa någon form av äldrecoach för de mest sjuka, menar Gösta Bucht.

Socialstyrelsen har i sin analys funnit att äldre personer med färre än 25 timmars hemtjänst per månad är mer nöjda i kommuner som infört valfrihetssystem enligt LOV än i kommuner som inte gjort det.

För de mest sjuka äldre, med fler än 25 timmars hemtjänst per månad, är det ingen skillnad i kundnöjdhet mellan kommunerna, noterar myndigheten och pekar – i likhet med Gösta Bucht – på problemet med dagens oklara rättsläge ”när det gäller i vilken utsträckning biståndshandläggare aktivt får hjälpa den enskilde i valet av utförare”.

– Valfrihetssystemen förutsätter välinformerade val och för de brukare som inte kan eller vill göra ett aktivt val bidrar inte valfriheten i sig till en mer jämlik vård och omsorg, skriver Socialstyrelsen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs rapporten här

Socialstyrelsens uppföljning från den 1 december 2014 visar att

61 procent av kommunerna (177 stycken) hade infört eller fattat beslut om att införa LOV
31 procent av kommunerna (88) hade beslutat att inte införa LOV alternativt hade inte ansökt om stimulansbidrag för att göra det
8 procent av kommunerna (25) hade ännu inte fattat något beslut

Rapporten heter ”Stimulansbidrag LOV – Slutrapport 2011–2014”.

Lagen om valfrihet (LOV) infördes 2009 och innebär att äldre själva får välja om hemtjänsten ska utföras av ett privat företag eller av kommunen.

Någon valfrihet av innehållet i hemtjänsten rör det sig dock inte om. Den omsorg en person har rätt till avgörs i biståndsbeslutet, och står fast oavsett vem som utför jobbet.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas