Åsikter | Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Vi vill ha ett anhörigvänligt samhälle!

Nu pågår Äldreriksdagen med temat Bättre liv för de mest sjuka äldre. Vi på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) deltar och lyfter fram de anhöriga, en viktig grupp för att skapa ett bättre liv för de mest sjuka äldre. Vi vet att vi inte bara behöver förbättra för de mest sjuka äldre utan även för deras anhöriga.

Publicerad 2012-04-20

Vad som verkligen behövs är ett anhörigvänligt Sverige!

Hur skulle vårt samhälle se ut om inte anhöriga ställer upp? Idag bedrivs minst 75 % av all vård och omsorg till äldre personer av anhöriga. I en studie om de mest sjuka äldre, som bor i det egna hemmet, och deras anhöriga framkommer det att så många som en tredjedel av alla ”multisjuka” äldre enbart har hjälp från anhöriga.
De anhöriga handlar, städar och att sköter ekonomin, samt hjälper till med förflyttning, personlig hygien, tillsyn och att ge mediciner. Men när gruppen vårdande anhöriga ökar, minskar samtidigt allt fler sin arbetstid eller slutar arbeta helt. Därför måste det till åtgärder.

De anhöriga vi möter i vårt arbete uttrycker en stor glädje i att stödja men också en stor frustration över att inte räcka till. De efterfrågar framför allt:
– information och kunskap om praktiska färdigheter att ge vård och omsorg i det dagliga livet, den anhöriges sjukdom, vanliga problem
och behandling, vad det finns för hjälp och stöd att få i samhället, ekonomiska bidrag, tekniska hjälpmedel och anpassning av boendet samt strategier att bemästra situationen
– stöd som fokuserar på någon förstående att samtala med, tillgång till avlösning och en stund för de egna behoven och intressena, praktisk hjälp med omvårdnadsåtgärder och en bra och lämpligt anpassad hemmiljö.

För att nå ett anhörigvänligt Sverige behöver anhöriga, personal, företagare, politiker och forskare tillsammans satsa på tre områden:
1. En anhörigvänlig vård och omsorg. En hälso- och sjukvård och omsorg av god kvalitet, där anhöriga blir sedda, respekterade och tagna på allvar för sin kunskap om närståendes sjukdom och funktionsnedsättning. En vård och omsorg där de anhöriga erbjuds information, utbildning och stöd för att de ska kunna vara en aktiv partner i att erbjuda första klassens stöd till de mest sjuka äldre.
2. Ett anhörigvänligt arbetsliv. Hänsyn ska tas till förvärvsarbetande anhöriga och anställda ska erbjudas lättillgänglig och användarvänlig information om vad det finns för vård, hjälp och stöd att få, information om tillgängliga hjälpmedel samt hjälp att hantera stress och underlätta återhämtning. Viktigt är också förstående och stödjande arbetsledning och arbetskamrater som tillåter ett flexibelt arbetssätt.
3. Utbildning och forskning kring anhörigfrågor. För att åstadkomma ett anhörigvänligt samhälle krävs ökad utbildning på alla nivåer om anhörigas förutsättningar, behov och betydelse för vård- och omsorgsprocesser. För att kunna utveckla ett högkvalitativt stöd till anhöriga så krävs det också praktiskt tillämpad forskning om vad som är ett effektivt stöd till anhöriga. En kunskap som idag saknas hos såväl vård- och omsorgsverksamheter som hos samhället i övrigt.

Ett samhälle utan anhöriga som vårdar och har omsorg om sina närstående fungerar inte.
Anhöriga som stöttar sina närstående är experter med en ovärderlig kunskap och erfarenhet. Den ska inte förspillas, men inte heller utnyttjas bortom all gräns.
Att vårda en vuxen närstående är ett frivilligt åtagande och ingen skyldighet. Vi vill verka för Ett anhörigvänligt samhälle där anhöriga ges möjlighet att både arbeta, ha en fritid och stödja sina närstående.
Det finns mycket att vinna, både mänskligt och ekonomiskt, på att se till att de som idag finns till för sina närstående får den kunskap och det stöd som de behöver.

För Nationellt kompetenscentrum Anhörigas (NkA) ledning och styrelse:
Lennart Magnusson, verksamhetschef NkA
Elizabeth Hanson, FoU-ledare NkA
Ritva Gough, fd verksamhetschef, Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län
Alf Andersson, tf ordförande, Anhörigas Riksförbund
Göran Petersson, professor, Linnéuniversitetet
Eva Höglund, projektsamordnare, FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås
Ingela Månsson, projektkoordinator, Hjälpmedelsinstitutet
Arne Sjöberg, verksamhetschef, Landstinget i Kalmar län
Gunnel Nilsson, utredare, Landstinget i Kalmar län
Barbro Jansson, Länssamordnare för anhörigstöd
Inger Haraldsson, Länssamordnare för anhörigstöd
Monica Forsberg, Länssamordnare för anhörigstöd
Suzanne Göransson, Länssamordnare för anhörigstöd

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas