”Vi har jobbat hårt på alla fronter”
Nov 2015: SPF Seniorerna bjöd in fyra politiker att leva på svensk pension en vecka. Det blev tufft. Foto: Tomas Södergren
Kongress 2017 | Kongress 2017

”Vi har jobbat hårt på alla fronter”

Två månader kvar till SPF Seniorernas kongress i Gävle. Men hur har det egentligen gått med alla motioner från 2014 års kongress?

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-06

K ongressen 2014 i Jönköping tog ställning till drygt 30 äldrepolitiska motioner. Några få avslogs och de allra flesta besvarades med uppmaningen till förbundsstyrelsen: Jobba med detta!
Man utövar definitivt ett inflytande på vad organisationen centralt ska lyfta om man får kongressen att ställa sig bakom sin motion, säger Christina Rogestam.
Det här »beställde« ombuden i Jönköping 2014 av den nya förbundsstyrelsen, den som har jobbat under tre år och som ska redovisa på kongressen i Gävle i juni.
En majoritet av motionerna tog sikte på fem områden i samhället.

  • Pensionärernas ekonomi, utgör det enskilt mest engagerande området. Sju motioner ville se fortsatt tryck från SPF Seniorernas sida gentemot ansvariga politiker med målet att förbättra pensionssystemet och få bort pensionärsskatten.
  • Vården och omsorgen behöver reformer, inte minst genom att den geriatriska kunskapen förbättras.
  • Bankerna måste hejdas i sin nedmontering av kontantsamhället.
  • Maten på äldreboenden och i hemtjänsten måste bli bättre.
  • Fler och mer varierade bostäder för äldre måste fram.

Lyft in de fattigaste pensionärernas frågor

– Vi har jobbat hårt på dessa fronter, säger Christina Rogestam som är stolt över att ha lyft in de fattigaste pensionärernas frågor i samhällsdebattens centrum, men inte nöjd med att kraftfulla politiska åtgärder och förbättringar dröjer.
– Sen får man vara ödmjuk och konstatera att det ofta krävs ännu mer påverkan och längre tid för att vi ska nå ända fram så att vi kan säga att livssituationen för seniorer verkligen förbättras.
Men SPF Seniorerna har lyckats omvandla en del av motionerna på kongressen i Jönköping 2014 till praktiska beslut i riksdagen.
Pensionärsskatten har sänkts, det ska byggas fler bostäder och bromsen har getts en mjukare form. Rut-avdraget fick vara kvar för 65-plussare liksom det dubbla jobbskatteavdraget.
Det går att räkna hem en del framgångar.
Men att utvärdera det äldrepolitiska resultatet av en kongress är svårt. Vissa frågor som krav på lag om att pensionärsråd ska finnas i varje kommun, är påbörjade av kongresser långt tillbaka i tiden.
Andra uppblossande, dagsaktuella frågor mellan kongresserna kan kräva akuta insatser från sittande förbundsstyrelse. Ett exempel är förbundets namninsamling mot höjd hemtjänsttaxa och ett remissvar med ett nej till vinsttak i välfärden.
Förbundets ledning har alltså att göra en ständigt färsk och dagsaktuell analys av vilka budskap som ska föras ut, när det ska ske och med vilka infallsvinklar.

Äldre ska ges goda livsvillkor

Vissa beslut från 2014 års kongress tonas därför upp, andra skruvas ned. Kongressprotokollet blir som en äldrepolitisk karta, sittande förbundsstyrelse får sedan med inre kompass tolka var i verkligheten man ska sätta ned fötterna.
Man har exempelvis tonat ner krav på att vården och omsorgen ska skötas av en enda huvudman, för att i stället satsa hårdare på andra debatter i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre. På samma sätt har 2014 års krav på att PPM-systemets medel ska föras in under inkomstpensionssystemet fått träda tillbaka till förmån för kravet på att pensionssystemet måste utvärderas i sin helhet.
Kongressen ville också veta hur välfärden ska betalas framöver – en fråga som SPF Seniorerna har spelat vidare genom att kräva att en ny Socialtjänstlag måste slå fast att äldre inte bara ska ges skäliga livsvillkor utan goda.

Ute i den politiska hetluften

– Vår roll är att kräva förbättringar för seniorer. Sedan måste det vara upp till sittande regering och riksdag att ta ansvar för finansieringen av samhällets olika behov, säger Christina Rogestam till Senioren.
Aldrig förr har SPF Seniorerna fått ut sina politiska budskap så brett som under den senaste kongressperioden. Flera gånger i veckan, så gott som varje vecka året runt, är förbundets talespersoner ute i den politiska hetluften.

Valfrihetens betydelse

Förbundsordförande Christina Rogestam, och sakkunniga som geriatrikern Gösta Bucht och bostadsexperten Fredrik von Platen, har nått ut i hundratals debattartiklar med SPF Seniorernas analys och med krav på förändringar.
En motor i det arbetet har varit förbundets kommunikationsavdelning som ihållande odlar kontakter med medier och som hjälper till att ta fram faktaunderlag och att formulera budskapen.
Det skrivna ordet har kombinerats med uppvaktningar av exempelvis finansmarknadsminister Per Bolund i kontantfrågan och av SVTs ledning om hörbarhet och programinnehåll. Egna rapporter och seminarier har lyft andra frågor som matens kvalitet och behovet av att samhället görs mer tillgängligt. Valfrihetens betydelse har ofta markerats.

Text Jan Arleij
Foto Tomas Södergren

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas