Nyheter

150 miljoner till samordnad vård

Publicerad 2011-07-01

I januari i år utsågs Eva Nilsson Bågenholm av regeringen till äldresamordnare. Hennes jobb är att hjälpa kommuner och landsting att samordna sig, så att inga äldre ska drabbas av oklar ansvarsfördelning, till exempel när man måste lämna sjukhuset (landstinget) efter en stroke för att beredas plats på ett boende (kommunen).

– Projektet kommer att hålla på i fyra år. Men det är viktigt att förmedla att det kommer att ta tid. Vi kommer inte att svinga ett trollspö som löser alla problem, utan det gäller att få till långsiktiga lösningar. Vårt jobb är att få igång arbetet i kommuner och landsting och att hjälpa dem att lösa problem.
Så sade Eva Nilsson Bågenholm till Veteranen när hon var nytillträdd.

Nu har det gått ett halvår.
– Det vi har ägnat oss åt under våren är inventering och problembeskrivning, säger hon.

Nyligen togs beslut om hur de första 150 miljonerna ska fördelas.
– De ska användas som underlag för nästa års arbete.

Socialstyrelsen får den största delen av pengarna i det här skedet. Pengarna ska i stora drag gå till att ta fram mätinstrument och metoder för uppföljning, vilka sedan ska användas för att avgöra kvaliteten på vården i de olika kommunerna och landstingen.

63 miljoner betalas ut till SKL, Sveriges kommuner och landsting.
– Det ser jag som ett av de viktigaste arbetena inför nästa år, säger Eva Nilsson Bågenholm.
– Samverkan mellan kommuner och landsting.

När arbetet med att ta fram mätmetoder är klart, och arbetet med att samordna verksamheten i kommuner och landsting kommit igång är det dags för nästa omgång pengar att delas ut.

De pengarna kommer i första hand att användas som rena stimulanspengar, för att ”belöna” de kommuner och landsting som lyckats ge god vård.

Totalt ska 3,75 miljarder användas under de fyra år som satsningen ska ta.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Så ska pengarna till Socialstyrelsen fördelas:
10 miljoner
till Socialstyrlsen för att kartlägga primärvårdens ansvar och insatser (korttidsboenden, förebyggande hembesök, hälsosamtal, virtuella vårdavdelningar) samt arbeta fram förslag till en sammanhållen vård- och omsorgstjänst för de mest sjuka äldre
Deadline: 15 december 2011.

25 miljoner
ska fördelas till kommuner som väljer att samarbeta med sina landsting för att ”implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom”
Deadline: Pengarna ska användas under 2011. En rapport från Socialstyrelsen ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

7 miljoner
till Socialstyrelsen för att ta reda på hur situationen ser ut idag, och ta fram mätverktyg för att följa upp hur situationen för de mest sjuka äldre och deras anhöriga förändras.
Deadline: Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2011.

10 miljoner
till Socialstyrelsen för att införa en nationell modell med systematiskt arbetssätt och sammanhållen, entydig och jämförbar information inom vård och omsorg om äldre personer
Deadline: En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

3 miljoner
till Socialstyrelsen för att öka den geriatriska och gerontologiska kompetensen inom vård och omsorg
Deadline: Förslaget ska avrapporteras till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

2 miljoner
till Socialstyrelsen för att tydliggöra vad lagen säger om utbyte av enskilda personers hälsoinformation mellan olika verksamheter
Deadline: uppdraget ska avrapporteras till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

1 miljon

till Socialstyrelsen för att studera äldres behov av psykiatrisk vård och stöd, och hur behovet tillgodoses
Deadline: Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

1 miljon
till Socialstyrelsen för att utveckla en modell för ”anhörig- och brukarrevision”
(På sina håll har så kallade brukarrevisioner genomförts för att på ett systematiskt sätt artikulera brukares uppfattningar och synpunkter på vård och behandling och göra den enskilde mer delaktig. )
Deadline: Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

0,5 miljon
Uppdrag om äldres läkemedelsanvändning
Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en förstudie som inkluderar kartläggning av befintliga riktlinjer eller andra vägledningar, vårdprogram (nationella och internationella) samt studier om läkemedelsanvändning hos äldre och personer med komplexa sjukdomstillstånd. För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor. Förstudien ska avrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2011.

Så ska pengarna till SKL fördelas:
27 miljoner + 3 miljoner
För att få pengar ska samtliga huvudmän i länet samarbeta. Huvudmännen ska beskriva hur man tänker organisera, och vilka mål och planerade aktiviteter man tänker genomföra i det fortsatta arbetet med samordnade insatser för vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
Deadline: en redovisning av arbetet ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

25 miljoner
eHälsa för en säkrare läkemedelsanvändning hos äldre
En nationell ordinationsdatabas ska tas fram och datastöd för förskrivning av mediciner införas.
Deadline: En handlingsplan som beskriver planerade insatser och leveranser under åren 2012-2014 ska inlämnas till Socialdepartementet senast den 15 november 2011.

7 miljoner
Registrering i Svenskt Demensregister och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
Fler måste ansluta sig till registren, som dessutom behöver utvecklas.
Deadline: En redovisning av arbetet ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.

1 miljon
Kvalitativ analys av multisjukastudie
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med 12 landsting och 29 kommuner genomfört en kartläggning av 299 multisjuka äldre. En kompletterande analys av materialet behövs för att ge viktiga kunskaper.
Deadline: Ingen angiven. Analysen ska avrapporteras till Regeringskansliet

Dessutom har regeringen beslutat ge pengar till Vinnova och Läkemedelsverket.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas