Äldre behandlas sämre på hyresmarknaden
Nyheter | Boende
Foto: Getty Images

Äldre behandlas sämre på hyresmarknaden

Äldre diskrimineras på bostadsmarknaden för att de har pension och inte lön. Det säger DO i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-02

Det är uthyrningspolicyer och uthyrningskriterier som kan vara diskriminerande, konstaterar DO.

Bland annat kan höga inkomstkrav i relation till hyran utgöra risk för diskriminering, liksom att vissa ersättningar inte godtas av hyresvärden som inkomst.

– Vi kan också se att hyresbostadsmarknadens aktörer ibland saknar tillräcklig kunskap om vad som kan utgöra diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder, säger Anna Ericsson, utredare på DO.

Höga krav på inkomst

Vid bostadsförmedling är de vanligaste systemen kötid, först till kvarn, eller ”matchning”, där hyresvärden väljer den hyresgäst som passar bäst för bostaden.

Många hyresvärdar har också höga inkomstkrav i relation till hyran som krav för att få en lägenhet.

Rapporten konstaterar att ”Boverket uppger att 17 procent av hela bostadshyressektorn omfattas av ett bruttoinkomstkrav om tre gånger bostadshyran. DO känner till att det också förekommer krav på fyra och ibland fem gånger årshyran.”

Pension räknas inte

Dessutom godtar man inte alltid pension som giltig inkomst.

– I vissa fall har pension inte räknats som inkomst och det kan i vissa fall utgöra indirekt diskriminering för att det missgynnar personer med en viss ålder, säger Anna Ericsson till TT.

Vill se prövning i domstol

”Ett krav som innebär att endast inkomster från lönearbete godkänns är neutralt utformat, men riskerar till exempel att särskilt missgynna personer som uppbär ålderspension, eftersom pension enligt ett sådant krav från en hyresvärd inte får tillgodoräknas som inkomst. Pension kan anses vara oupplösligen förenat med diskrimineringsgrunden ålder, varför tillämpningen av ett sådant krav under vissa omständigheter skulle kunna utgöra direkt diskriminering.

Då tillämpningen av den här typen av krav kan riskera att strida mot diskrimineringslagen, och dessutom kan leda till att vissa individer helt stängs ute från hyresbostadsmarknaden, anser DO att det är angeläget att frågan prövas av domstol.”

Ur rapporten ”Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder”.

Du hittar rapporten i sin helhet på DOs hemsida.

Dölj faktaruta

DO går i rapporten igenom hur utformningen och tillämpningen av bostadsförmedlingssystem och uthyrningskriterier bidrar till diskriminering.

Bland annat har myndigheten analyserat och sammanställt anmälningar, rättsfall, olika studier, undersökningar och rapporter och det som framkommit i dialogen mellan DO och företrädare för det civila samhället.

Först till kvarn

Vid en genomgång av hur hyresvärdar fördelar bostäder kan tre huvudsakliga varianter urskiljas: kötid, först till kvarn och matchning.

Ett problem med först till kvarn-principen är att många seniorer missgynnas.

”Principen först till kvarn ställer höga krav på aktivitet hos en bostadsökande och riskerar att missgynna den som inte alltid har tillgång till exempelvis en dator eller telefon med internet, eller den som inte har möjlighet eller förmåga att kontinuerligt uppdatera sig om lediga lägenheter.” konstaterar DO i rapporten.

Finns ett förbud

I rapporten som DO överlämnat till regeringen finns flera förslag till lagändringar som skulle kunna bidra till att motverka diskriminering vid uthyrning av hyresbostäder.

Bland annat vill DO se en direkt hänvisning till diskrimineringslagen i hyreslagen, vilket skulle kunna bidra till att öka kunskapen om att det faktiskt finns ett förbud mot diskriminering på bostadsområdet.

Dokumentera

DO vill också att krav ställs på hyresvärdar att dokumentera urvalsprocessen så att man kan se på vilka grunder lägenheter har förmedlats.

Anna Ericsson.

– Vi kan se att transparenta och förutsägbara system, som kötid, minskar risken för diskriminering. Det måste också tydligt framgå vilka övriga krav och villkor som ställs och att hyresvärden faktiskt tillämpar dem lika för alla, säger Anna Ericsson.

Utsatta grupper

De mest utsatta samhällsgrupperna vid sidan om äldre är enligt DO-rapporten också personer med viss etnisk bakgrund, funktionshindrade och unga.

”Det behövs ett nytt synsätt”

Fredrik von Platen, SPF Seniorernas sakkunnige i bostadsfrågor, bedömer att de flesta seniorer inte sätter sig i den situationen att de blir avvisade av en fastighetsägare. Men DO-rapporten föranleder behov av att tänka nytt.

– Men det finns exempel på svårigheter. En av våra medlemmar hade låtit sin dotter räkna ut på pensionsmyndighetens hemsida att hon skulle få ett bostadstillägg för pensionärer (BTP) med den planerade bostadskostnaden för den nya hyresbostaden inlagd i kalkylen. Det blev emellertid ett så kallat Moment 22. Fastighetsägaren nöjde sig inte utan ville ha ett beslut, vilket tar minst tre månader. Men värden ville hyra omedelbart. Alltså fick hon inte hyra bostaden.

Fredrik von Platen.

– Bankerna är dock numera villigare att ta med ett kalkylerat BTP när en pensionär vill låna till en bostadsrätt. Jag tror att det beror på att vi påpekade för Finansinspektionen att BTP är att betrakta som en förstärkning av pensionen så länge man har de uppgivna boendekostnaderna.

Vad skulle vara rimligt att göra från statens sida för att motverka problemet?

– Det behövs ett annat synsätt som innebär bostadstillägget betraktas som en skattefri inkomst. Detta inkomstslag ska vara jämförbart med förvärvsinkomst. BTP är inte något ”socialbidrag” utan en del av vårt pensionssystem. Det är viktigt att få bort ”socialbidragsstämpeln” vilket vi ska bidra till, men även staten.

Först till kvarn-principen förutsätter god internetvana. Hur ser du på risken för att seniorer kommer på efterkälken i den snabba jakten på bostäder?

– Jag har svårt att se annat än att använda metoden med viss urskiljning. Det föranleder andra tankegångar som är tillämpliga för seniorer. Vi seniorer söker ju i allmänhet en hyresbostad som är tip-top tillgänglig.

– Rör det sig om bostäder som seniorer långsiktigt kan bo kvar i, alltså som har dörröppnare, hiss, bra mått invändigt, balkong som man kan ta sig ut på, nära till allmänna kommunikationer, och som inte ligger i alltför kuperad terräng, ja då tycker jag att en sådan bostad ska öronmärkas för seniorer. En sådan bostad ska inte bjudas ut ”först till kvarn” på nätet, utan medvetet erbjudas äldre hushåll.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-02-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas