Äldre går miste om stöd till tandvård
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Hälsorisk

Äldre går miste om stöd till tandvård

Många äldre får inte de ekonomiska tandvårdsstöd som de har rätt till. Kunskapen är för låg hos dem som ska informera de äldre, visar en färsk rapport från Myndigheten för Vårdanalys.

Publicerad 2015-05-21

Myndigheten har granskat hur fyra särskilda tandvårdsstöd fungerar för äldre.

– särskilt tandvårdsbidrag –

– tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – två av tio äldre i målgruppen tog del av stödet 2013.

– uppsökande verksamhet

– nödvändig tandvård

När det gäller det särskilda tandvårdsbidraget så visar rapporten att tre av tio berättigade äldre i målgruppen tog del av särskilt tandvårdsbidrag 2014.

Och bara två av tio äldre i målgruppen för tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning tog del av stödet 2013.

Det finns också orättvisor äldre emellan: Stödet når ut ännu sämre bland äldre som bor kvar hemma, jämfört med äldre som bor på särskilda boenden.

Dessutom finns, som så ofta inom svensk sjukvård, stora variationer mellan landstingen i hur väl man ser till att stöden når ut.

Bristerna innebär starkt ökade risker för de äldre, konstaterar myndigheten i rapporten.

De leder exempelvis till försämrad tandhälsa, stort lidande och i förlängningen en sämre allmän hälsa hos de äldre.

Viktiga förklaringar till att stöden fungerar så dåligt är att kunskapen om stöden är för låg hos dem som ska informera de äldre och erbjuda stöd.

– Tandvårdsstöden är komplexa och det är svårt för både patienter och personal inom tandvården, hälso- och sjukvården och socialtjänsten att förstå hur de fungerar, när och hur en person kan bli berättigad till stöd och vart man ska vända sig vid frågor, kommenterar Fredrik Lennartsson, chef för Myndigheten för vårdanalys och utredaren Sofia Almlöf.

– Vi ser också att processen för att beviljas stöd är omständlig och kräver samverkan mellan flera aktörer.

Kriterierna för att bli berättigad till två av stöden är dessutom otydliga, vilket bidrar till variationer i tolkningen över landet – något som drabbar framför allt äldre som bor kvar hemma.

För att komma tillrätta med bristerna måste kännedomen om stöden bli större. Nationella styrdokument behöver tas fram för att kunna öka jämlikheten.

– Vi föreslår att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att belysa hur tandvårdsstöden kan förenklas och hur tandvården kan stärkas inom kommunernas äldreomsorg respektive hälso- och sjukvården, skriver Fredrik Lennartsson och Sofia Almlöf i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Rapporten

Det är i rapporten ”Tandlösa tandvårdsstöd – en analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen” som myndigheten pekar ut bristerna.

Vårdanalys är en myndighet som har till uppgift att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vård och omsorg ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Det är Försäkringskassan som har att betala ut pengar för tandvårdsstöden.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas