Bakläxa: Multisjuka äldre måste tas bättre om hand
Nyheter | Äldrevården

Bakläxa: Multisjuka äldre måste tas bättre om hand

Riksdagen tar nu regeringen i örat och kräver snabbare åtgärder för de multisjuka äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-21

Det krävs fler åtgärder för att förbättra vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre och de kroniskt multisjuka patienterna, anser allianspartierna och Sverigedemokraterna.

Därför riktade riksdagen ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att ”skyndsamt återkomma med förslag om det samlade omhändertagandet i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna”.

Samma dag

Tillkännagivande beslutades i torsdags, den 15 juni, samma dag som SPF Seniorerna fattade beslut om hur man ska driva opinion gentemot politikerna i vård- och omsorgsfrågorna.

Tillkännagivandet innebär att riksdagen biföll ett motionsyrkande från bland annat Emma Henriksson (KD).

Bli tydligare

Riksdagen ställde sig samtidigt bakom regeringens förslag om samverkan när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård.

Bland annat innebär regeringens förslag att det blir tydligare i lagen att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från sluten vård.

Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Bland annat föreslås att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs.

Årsskiftet

Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Står bakom

Allianspartierna har inga invändningar mot de förslag som finns i propositionen. Men de anser enligt riksdagens protokoll att det behövs ett samlat helhetsgrepp i enlighet med de förslag som presenterades i betänkandet ´Effektiv vård´.

Det är ett tillkännagivande

Ett tillkännagivande i Sveriges riksdag är ett beslut där riksdagen meddelar regeringen sin åsikt. Det kan exempelvis vara att riksdagen anser att en viss fråga bör utredas eller att regeringen bör komma med ett förslag.
Riksdagens möjlighet att lämna tillkännagivanden till regeringen är inte reglerad i lagen utan bygger på konstitutionell praxis.
Regeringen är inte rättsligt bunden att tillgodose ett tillkännagivande men enligt konstitutionell praxis bör utgångspunkten vara att göra det.
Om regeringen inte har för avsikt att tillgodose riksdagens önskemål bör den enligt samma praxis underrätta riksdagen samt ange skälen för detta.
Riksdagen kontrollerar varje år vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av tillkännagivandena.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas