Diskriminering bakom oläkta sår
Nyheter | Forskning saknas
Liten forskning bakom behandling av svårläkta sår Foto Colourbox

Diskriminering bakom oläkta sår

Tiotusentals äldre drabbas av svårläkta sår. Men trots att både lidandet och kostnaderna är stora ses sårpatienterna som en lågprioriterad grupp.

Publicerad 2014-08-26

Bensår, fotsår, trycksår. Smärta, infektioner och dålig lukt. I värsta fall amputationer. Ju äldre vi blir ökar risken för svårläkta sår och högst är risken hos diabetiker. Enorma resurser läggs på sårvård, men ingen vet vilken behandling som är bäst. Rapporten Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling*, som gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, visar att det saknas såväl praxis som forskning, och att de få studier som gjorts har för låg kvalitet.

”Det är förvånande att det inte bedrivs mer forskning inom detta område. Lidandet for den enskilde patienten kan vara både stort och långvarigt. Det är också många som drabbas av svårläkta sår, vilket innebar stora kostnader för hälso- och sjukvården” skriver man.

Distriktsläkaren Rut F Öien, Medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge och ordförande i SBU:s expertgrupp ”Svårläkta sår hos äldre” blev själv överraskad över hur få studier det fanns.
– Inte bara om behandling och prevention utan också om betydelsen av hur vården är organiserad.
Nu vill hon se nationella riktlinjer för behandling av svårläkta sår.

Ingen vet hur många som är drabbade, men enligt äldre uppgifter beräknas 50 000 personer lida av sår på ben och fötter, då är sannolikt mörkertalet stort.

”Det vetenskapliga underlaget för behandling av svårläkta sår hos äldre är mycket begränsat”, står det i rapporten. I stället förlitar man sig på beprövade metoder, vilket inte nödvändigtvis är dåligt, men då krävs att de beprövade metoderna är ordentligt utvärderade.

Mest stöd finns det för att operation av åderbråck kan minska återfall av vissa typer av bensår.

Diskriminering på forskningsnivå

Patienter får inte diskrimineras på grund av sin ålder. Ändå är sårpatienterna en lågprioriterad grupp. Det anses svårt att forska på äldre patienter som ofta har flera olika åkommor. Därför blir det också svårt att få överblick över alla faktorer som försvårar läkning.

 

”Om vi inte studerar sköra och sjuka äldre finns det med andra ord en risk for diskriminering, inte på grund av att vi inte följer prioriteringsplattformen fullt ut utan på grund av att diskrimineringen uppstår i ett tidigare skede av processen, i forskningsledet”, står det i rapporten.

 

Frida Andersson Johansson

 

* SBU Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 226. ISBN 978-91-85413-67-6.

Fakta:

Med ett svårläkt sår menas att en person har ett öppet sår i mer än sex veckor. Svårläkta sår delas in i bensår, fotsår hos personer med eller utan diabetes, och trycksår.

Sår som läker långsamt beror ofta på bakomliggande sjukdomar som kärlsjukdom, diabetes eller inflammationer. Det är mycket viktigt, och många gånger komplicerat, att ta reda på orsakerna till såren.

Regeringen har gett SBU tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag att utreda kunskapslaget rörande de mest sjuka äldre. Prevention och behandling av svårläkta sår hos äldre ingår i detta uppdrag.

Enligt kartläggningen uppgår kostnaden för sårvård till mellan två och fyra procent av den industrialiserade världens totala hälso- och sjukvårdsbudget. Kostnaden kommer att öka i takt med att befolkningen åldras och allt fler får diabetes.

Källa: SBU

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas