Lång kamp om medlemsavgiften
Kongress 2017 | Nyheter
Nils Ingmar Thorell, Blekinge Foto: Tomas Södergren

Lång kamp om medlemsavgiften

Efter två dagar, ett beredningsförslag och 47 inlägg från scenen blev det slutligen 30 kronors höjning av förbundsavgiften.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-15

Under kongressen rådde stor oenighet i frågan om huruvida förbundsavgiften skulle höjas – och i så fall med hur mycket.

Frågan om avgiften och rambudgeten togs upp i dialogforum under kongressens första dag, och behandlades i plenum under kongressens andra dag, men efter en stor mängd inlägg och motförslag hänvisades frågan till beredningsutskottet för att återupptas under den tredje och avslutande dagen.

30 kronor om året

Förslaget från såväl styrelsen som beredningsutskottet var att höja förbundsavgiften med 30 kronor om året, till totalt 160 kronor. (Det skulle vara det första beslutet om höjning sedan kongressen 2011 då avgiften höjdes med 20 kronor om året efter en omröstning där ja-sidan vann med knappast tänkbara marginal.)

Neddragningar

Talarlistan tycktes aldrig sina när ombud, styrelseledamöter och generalsekreteraren ville ge sin syn på saken.

Motståndarna till höjningen ansåg att förbundet borde dra ner på kostnaderna i stället för att höja avgiften. Bland huvudargumenten fanns risken att höjda avgifter leder till att man förlorar medlemmar samt att eventuella höjningar borde tillfalla lokalföreningar i stället för förbundet, eftersom så mycket av förbundets arbete görs på lokal nivå.

PRO ligger högre

Det gick också att skönja en viss konfrontationsvilja. En av de ihärdigaste motståndarna mot en höjning, Tommy Magnusson från Västernorrland, hade rent av en devis från sin förening som löd ”Inte en spänn ytterligare till förbundets verksamhet.”

Mer försonande var det skånska ombud som konstaterade att PRO kommer att ha en förbundsavift som är högre än SPF Seniorernas, även efter en eventuell höjning.

Ville blicka framåt

Förespråkarna för den föreslagna höjningen lyfte om och om igen att förbundet måste blicka framåt, inte bakåt. Många tryckte också på hur stor plats SPF Seniorerna tagit i debatten under senare år.

– Vi har ett förbund som tas på allvar. Måste vi skära ner blir vi en organisation som ingen kommer att lyssna på i framtiden, varnade Kjell Skålberg från förbundsstyrelsen.

– Utan förbundets insatser kanske inte skattereduceringarna för pensioner hade blivit verklighet. Och vi vill fortsätta jobba så. Finns det något bättre sätt att värva medlemmar? sade Nils Ingmar Thorell från Blekinge.

Rambudget och medlemsavgift

Ursprungligt förslag 

Förbundsstyrelsen hade i förslagen till budget yrkat bifall för fem att-satser, varav medlemsavgiften var en:

  • att höja förbundsavgiften med 30 kronor till 160 kronor från och med år 2019
  • att under åren 2019-2023 avsätta 2 miljoner årligen för en större nationell medlemsrekryteringskampanj,
  • att under åren 2019-2023 avsätta 2 miljoner årligen för att stödja lokala rekryteringskampanjer,
  • att IT-support blir en del av förbundets erbjudande till medlemmarna
  • att i övrigt anta förslaget till rambudget för åren 2017-2020

Beredningsutskottet förslag:

Efter diskussionerna i plenum beslutades att beredningsutskottet skulle ta fram ett nytt förslag. Det nya förslaget innehöll bara tre av de fem ursprungliga att-satserna. Förslagen om pengar till rekrytering hade strukits.

  • att höja avgiften med 30 kronor till 160 kronor från 2019
  • att IT-support blir en del av förbundets erbjudande till medlemmarna
  • att i övrigt anta förslaget till rambudet för åren 2017 till 2020

Kongressen gick på beredningsutskottets förslag. I övrigt antogs rambudgeten.

 

Dölj faktaruta

Först 2019

Efter en omröstning i två omgångar vann slutligen förslaget om 30 kronors höjning till totalt 160 kronor om året. Det fick 63 röster, ett förslag om 20 kronors höjning fick 57 röster. Förslaget mot en höjning hade då redan röstats ner med stor majoritet. Höjningen träder i kraft 2019.

Tidsödande

– Vi pratar fem eller åtta öre om dagen. Det ägnar 123 ombud och ett helt presidium lång tid åt att diskutera för och emot, sade Gunvar Grevstig från Skåne.

Han föreslog att styrelsen skulle få i uppdrag att utreda om medlemsavgiften kan knytas till ett basbelopp, så att uppslitande och långdragna diskussioner om avgiftshöjningar kan undvikas på framtida kongresser.

Kongressen tyckte att det var ett bra förslag.

Ingen reducerad avgift

Ett par motioner föreslog minskad avgift för direktanslutna medlemmar, respektive reducerad avgift i form av familjerabatt. Kongressen beslutade att avslå dessa i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. Inte heller motioner om att höja medlemsavgiften ytterligare, eller att sänka den till tidigare nivåer vann gehör hos ombuden.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas