Ord mot ord: Äldre ställs utanför när forskning ska prövas
Foto: Getty Images
Nyheter | Ålderism

Ord mot ord: Äldre ställs utanför när forskning ska prövas

När forskning ska etikprövas diskvalificeras seniorer på grund av ålder. Det menar ledande politiker inom Region Stockholm. Men den ansvariga myndigheten tillbakavisar anklagelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-22

Forskning på människor måste etikprövas och godkännas innan den får påbörjas. För det ansvarar Etikprövningsmyndigheten.

Det går ut på att godkänna forskning men bara om nyttan med forskningen överstiger riskerna för de personer man tänker forska på. Respekten för människovärdet måste alltid kunna upprätthållas i forskningsstudien.

För att få bästa möjliga underlag för sina beslut finns 18 avdelningar som prövar forskarnas etikansökningar.

Till avdelningarna, som finns på sex orter runt om i Sverige, nomineras bland annat politiker, exempelvis av Regionfullmäktige i Stockholm. Etikprövningsmyndigheten beslutar sedan vilka av de nominerade som faktiskt utses.

Har nominerat

Margaretha Åkerberg (KD) är ledamot i Region Stockholms valberedning. Hon är också ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Flera partier, däribland Kristdemokraterna, har nominerat seniora politiker, eftersom man anser att många sitter på den erfarenhet som krävs för uppdraget.

Fick en chock

Men när regionens valberedning hade möte den 7 juni fick hon en smärre chock. Det gjordes då klart att den som är äldre än 71 år inte ska nomineras.

– Ja, det här blev känt för mig under valberedningens möte då ordförande delgav oss detta. Mandatperioderna är fyra år och det bedöms som olämpligt om en ledamot har passerat 71 år vid inval.

Margaretha Åkerberg.

Det är helt oacceptabelt och en utstuderad form av åldersdiskriminering, säger Margaretha Åkerberg till Senioren.

– Kompetens och livserfarenhet är nödvändig för att kunna bedöma dessa frågor. Det handlar om avgöranden som kan bli ödesdigra om inte ett djupt kunnande vägs in här. Att då exkludera den seniora gruppen och den erfarenhet som den besitter blir helt fel.

Margaretha Åkerberg säger sig inte ha en aning om varför den enligt hennes uppfattning helt bisarra åldersregeln över huvud taget finns. Hon tror att det är ren och skär ålderism som ligger bakom.

– Att ålder ofta ses som en barlast i vårt samhälle är inte helt obekant. Här är bara ännu ett exempel som vi inte kan låta passera. Detta måste upp till debatt.

Har ni funderat på att anmäla dagens ordning till Diskrimineringsombudsmannen (DO)?
– Vi har ännu inte bestämt hur vi ska gå vidare. Att vi på något sätt måste reagera är solklart.

Ingen regel

Men Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin säger till Senioren att det inte finns någon åldersregel.

– Nej, det finns inte någon strikt, beslutad övre åldersgräns angående vilka som får förordnas. Däremot är det nödvändigt med en jämn könsfördelning och åldersstruktur i avdelningarna och att det blir en bra balans när det gäller representationen av skilda kompetenser och erfarenheter bland ledamöterna.

Johan Modin.

Uppdraget är krävande, understryker Johan Modin.

– Varje avdelning sammanträder en gång i månaden och prövar omkring 25 ärenden per beslutssammanträde. Det rör sig om komplexa ärenden och en omfattande mängd handlingar som behöver läsas in inför varje sammanträde.

Vikten av största möjliga kontinuitet i etikprövningen motiverar att nya ledamöter som förordnas ska kunna tjänstgöra i maximala 12 år, säger Johan Modin.

– En sådan tidshorisont kan självklart påverka vilka personer som kan komma i fråga som ledamöter.

– Det kan dock finnas skäl för undantag från denna utgångspunkt och den innebär som sagt inte att det finns en beslutad övre åldersgräns för att vara ledamot i Etikprövningsmyndigheten.

Är det fel att sätta en övre åldersgräns av regionerna när de nominerar?

– Etikprövningsmyndigheten kan inte svara för vilka instruktioner som getts i regionernas interna nomineringsprocesser, men myndigheten har alltså ingen beslutad övre åldersgräns.

– Däremot har även vi i våra interna överväganden funderat kring ålder och hälsa i förhållande till ett behov av långsiktighet och kontinuitet. Men även andra faktorer kan leda till att en nominerad person inte förordnas, säger Johan Modin som betonar att det är myndigheten som slutligen avgör vilka som får ta plats i de olika avdelningarna.

”Märkligt besked”

Valberedningens ordförande Olle Reichenberg (M) säger till Senioren att Etikprövningsmyndigheten till honom framfört per telefon att man inte bör nominera ledamöter som uppnått 71 års ålder.

– Det var ett tydligt men märkligt besked från en myndighet. Dels för att det meddelas till oss muntligt, vilket jag tolkar som att det är en inofficiell princip, dels för att det är fel i sak att på det sättet värdera och diskvalificera kandidater utifrån ålder.

Olle Reichenberg.

– Dessutom innebär en sådan princip att nominering till dessa uppdrag är annorlunda jämfört med nominering av nämndemän till domstolarna, som inte har någon sådan övre åldersgräns. Då är det erfarenhet och omdöme som är grunden, säger Olle Reichenberg.

Ytterligare en omständighet är att nomineringarna till Etikprövningsmyndighetens avdelningar är partiernas uppgift och ansvar, påpekar Olle Reichenberg.

– Nomineringar till dessa uppdrag har anförtrotts de politiska partierna. Då borde inte en myndighet komma med pekpinnar och förmaningar av den här sorten. Att det sedan är myndigheten som formellt utser är en annan sak.

Dementerar

Olle Reichenbergs beskrivning tillbakavisas av Johan Modin:

– Etikprövningsmyndigheten är av uppfattningen att det inte har lämnats några besked från myndigheten om att ”man inte bör nominera ledamöter som uppnått 71 års ålder” i kontakterna med Olle Reichenberg. Regionen är fri i sina nomineringar.

Inte utsedda

Olle Reichenberg kontaktades med anledning av att en ny avdelning ska inrättas i Stockholm under året och att myndigheten därför önskade nya nomineringar, säger Johan Modin.

– Vid kontakten med Olle Reichenberg konstaterades att ett antal nominerade personer, som var födda år 1947 eller tidigare, ännu inte hade förordnats. Det konstaterades även att ytterligare ett antal personer, som nominerats tidigare, inte heller hade förordnats. Detta rörde sig inte om personer som hade uppnått 71 års ålder, säger Johan Modin som också betonar att Olle Reichenberg fick besked om att nominerade, men ännu ej förordnade personer skulle tillfrågas om intresse av att förordnas.

Så etikprövas forskningen

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet.
• Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2019 och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna.
• Myndigheten är indelad i sex verksamhetsregioner som finns på följande orter i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.
• En avdelning består av en ordförande, tio representanter med vetenskaplig bakgrund och fem från allmänheten, bland annat politiker.
• Det är regionernas uppgift att nominera personer för uppdraget som ledamot eller ersättare som företräder så kallade allmänna intressen.
• Prövningen av vilka personer som ska förordnas görs sedan av Rådet för att utse ledamöter och ersättare, ett särskilt beslutsorgan inom Etikprövningsmyndigheten.
• En ledamot får som mest tjänstgöra i högst tre perioder om fyra år vardera i myndigheten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas