Nyheter

Regler skärps i demensvården

Publicerad 2011-08-15

Demensvårdens innehåll har kritiserats intensivt under lång tid.

Nu sätter Socialstyrelsen fart på arbetet med att ta fram bestämmelser som ska förbättra läget. Reglerna ska vara bindande för kommunernas bemanning av demensvården.

Chockade många

Socialstyrelsens nationella nattliga tillsyn i slutet av förra året klargjorde för de allra flesta att läget för äldre på demensboenden är oacceptabelt.

Sex av tio demensboenden är obemannade under kortare eller längre del av natten. Vart fjärde demensboende får inte någon personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning.

Många skakades över hur verkligheten såg ut och riksdagens opposition tvingade regeringen att åtgärda frågan om minimibemanning. Äldreministern gav i det sammanhanget Socialstyrelsen i uppdrag att agera, vilket man alltså gör nu.

Får inte lämnas ensam

– Lagens krav på god kvalitet har inte räckt. Regelverket behöver förtydligas. Därför tar vi fram föreskrifter med bindande regler om socialnämndernas ansvar när det gäller bemanning, säger Socialstyrelsens avdelningschef Anders Printz.
 
Det kan till exempel komma att handla om krav på att bemanningen måste vara tillräcklig för att ingen demenssjuk ska lämnas ensam under någon del av dygnet. Eller att det ska vara tillräckligt med personal för att varje person med demenssjukdom ska ges ett meningsfullt innehåll i vardagen.

Inget krav på antal
Men Socialstyrelsen anser inte att riktlinjerna bör precisera krav på exakt antal personal.
 
– Vi ser faror i det. Kvaliteten är det som ska avgöra om man bryter mot reglerna eller inte. Om säkerheten och tryggheten brister ska det inte vara möjligt att gömma sig bakom att man har ett visst antal anställda. God kvalitet hänger på många saker, utöver antal även personalens kompetens, ledarskapet, lokalernas anpassning och hur allvarligt sjuka de äldre i gruppen är, säger Anders Printz.

Klara nästa sommar
Föreskrifterna beräknas vara klara sommaren 2012 och ska arbetas fram i nära dialog med anhöriga, personal och huvudmän.

– Vi är angelägna om att anhöriga vill bidra och hjälpa oss identifiera vilka områden som bör omfattas av reglerna, säger Anders Printz.
 
Möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. En referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen ska tillsättas.

Förslagen kommer sedan att skickas på bred remiss under minst två månader.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas