SPF lyfter vård och omsorg
Nyheter | SPF Kongress | Vård
Foto: Kajsa Juslin

SPF lyfter vård och omsorg

SPF har fått ett nytt vård- och omsorgsprogram. Kongressen la på fredagen grunden för en utökad offensiv i vård- och omsorgsfrågorna.

Publicerad 2014-06-13

Det är en trestegsraket som fullbordades av ombuden i Jönköping.

  1. I maj 2012 tillsatte förbundsstyrelsen under Eva Sahlins ledning en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett vård- och omsorgsprogram för SPF.
  2. För ett drygt halvår sedan tog geriatrikern Gösta Bucht den nyinrättade rollen som talesperson i vård- och omsorgsfrågor.
  3. Till kongressen i Jönköping la förbundsstyrelsen så fram Eva Sahlin-gruppens rapport, döpt till ”Vård och omsorg i en ny tid” – kompletterad med en rad skarpa krav på landets politiker, såväl på kommun- som på landstings- och nationell nivå.

 

Ombuden kompletterade med ytterligare några områden som ska lyftas framöver, och tog sedan enhälligt det nya vårdprogrammet.

Flera ombud gav uttryck för att ett program som nu finns är mycket efterlängtat och svarar på ett stort behov ute i landet av en sammanhållen SPF-politik på området.

Sannolikt är det ett av de mest genomarbetade grunddokument som organisationen någonsin har tagit fram.

– Det känns väldigt bra att kongressen har reagerat så positivt. Nu gäller det att sprida rapporten ute i landet så att kommunala pensionärsråd i landsting och kommuner kan agera med förnyad kraft, säger Gösta Bucht till veteranen.se.

Gösta Bucht berättar att han i kongresskorridorerna redan har blivit tillfrågad av en lång rad distriktsföreträdare att komma och berätta och informera om rapporten och dess olika krav.

– Det ser ut som att jag kommer att bli handelsresande i äldreomsorg under hela hösten, säger Gösta Bucht som också funderar på om man kan lägga upp ett studiematerial för alla intresserade föreningar med det nya vårdprogrammet som grund.

Flera ombud uttalade viss skepsis till kravet på att lägga ner landstingen.  Men det går att hålla två bollar i luften samtidigt, tror Gösta Bucht.

– Det långsiktiga kravet är att vi ska ha en huvudman, en lagstiftning och en kassa. Men det är en process som tar lång tid att åstadkomma och så länge kan inte dagens sjuka äldre vänta.

– Vi kommer därför också att agera aktivt på de andra krav och förslag i programmet som handlar om att förbättra dagens situation. Det kan handla om att kräva att kommunerna måste få rätt att anställa läkare exempelvis.

Några ombud argumenterade för att svårt sjuka äldre med nedsatt autonomi inte kan glömmas bort när SPF ska agera de kommande åren. Jarl Strömbäck, Västernorrland, fick med sig kongressen på att företrädarskap, förvaltare och gode män, måste bli ett eget ”profilområde” i vårdprogrammet.

Chatrine Pålsson Ahlgren från Kalmar fick också stöd för att ett arbete med att förbättra vård och livskvalitet också för de många sjuka äldre med nedsatt autonomi, alltså möjlighet till självbestämmande, måste förstärkas.

– Vi ska ha frihet att välja men det är många som inte kan eller vill. Men de måste också garanteras allra bästa möjliga vård, sa Chatrine Pålsson Ahlgren och påminde om det prioriteringsbeslut som riksdagen fattade 1998 att just personer med nedsatt autonomi hör till prioritetsgrupp ett.

– Vi har idag en orimlig och direkt diskriminerande situation i vården när man inte får träffa en psykolog om man har fyllt 75.

Förbundsstyrelsens Karl-Erik Axelsson, som också ingick i den arbetsgrupp som tog fram vårdprogrammet, höll med om att kvaliteten behöver lyftas.

– Äldrepsykiatrin är en bristvara. Vi kan gå vidare med krav på förbättringar på det området också.

Ingela Johannessen från Bohusdistriktet fick ombudens stöd för en omformulering av en punkt i vårdprogrammet som därmed kan inkludera flera utsatta grupper av äldre: ”Äldre invandrares” behov breddades till att personer med ”särskilda behov av speciella insatser inom vård och omsorg” ska uppmärksammas och åtgärdas.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nytt vårdprogram

Här är SPFs nya vårdprogram i tio punkter

• SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman – vilket innebär att landstingen avvecklas.
• Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen bör genomarbetas och skrivas samman i en gemensam lag.
• Kommunen bör ha en möjlighet att anställa läkare.
• Äldre personer med sammansatta behov behöver en fast vårdkontakt med ett helhets- ansvar för individens vård och omsorg samt dess kontinuitet.
Vård- och omsorgsteam, anpassade efter den enskilda patientens behov, med tillgång till alla relevanta kompetenser från både kommun och landsting bör inrättas.
• Alla yrkesgrupper som möter äldre personer inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens och tillräcklig kunskap om det normala åldrandet.
• Ledarskapsutbildning och kompetensutveckling måste prioriteras för alla som har en ledande roll inom äldres vård och omsorg.
• Vetenskaplig forskning inom äldreområdet måste prioriteras och tillföras ökade öronmärkta finansiella medel för att äldrevården och äldreomsorgen skall kunna utvecklas i takt med de krav som ställs med en ökande andel äldre i befolkningen.
• Alla anhöriga som ger vård och omsorg ska särskilt informeras om sina rättigheter till stöd och avlösning. Stödet ska tillhandahållas genom utbildning, avlösning och psykosocialt stöd – gärna i kombination.
• Kommunerna måste satsa på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder – det kostar lite i förhållande till mänskliga och ekonomiska vinster för den enskilde och samhället.

Dessutom beslutade kongressen i Jönköping om en rad att-satser som organisationen ska kämpa för att förverkliga:

– att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner
– att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk
– att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra
– att äldre personer med särskilda behov av speciella insatser inom vård och omsorg uppmärksammas och åtgärdas

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas