Redaktionen | förbundsordförande

Vi äldre måste få mer att säga till om

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-01-25

Möjligheten att nyttja olika former av samhällsservice är allt viktigare ju äldre man blir. Den kommunala servicen är något vi alla betalar för via våra skattsedlar. Det är därför också rimligt att vi ska ha någorlunda likvärdig tillgång till den oavsett vart vi bor. Så är det tyvärr inte, och värre lär det bli med tanke på att Sveriges kommuner beräknas gå med hisnande 7 miljarder i underskott 2024. På många håll i landet är det just äldre som kommer att drabbas hårdast av de besparingar som måste göras då vårdcentraler och boenden läggs ned och viktig service centraliseras till centralorterna.
För den som inte har möjlighet till god och tillgänglig service i närheten av sitt hem blir det svårt att bo kvar hemma. Alternativet är ofta en alltmer omfattande hemtjänst, en verksamhet som redan brottas med många problem och svårighet att rekrytera personal.

Vi seniorer lever längre och är friskare allt längre upp i åldrarna. Det medför att vi på sikt är betydligt många fler som en dag kommer att behöva någon form av stöd. Det ställer krav på att kommunerna arbetar med långsiktig och strategisk planering för att klara sin uppgift att tillgodose invånarnas behov, både nu och i framtiden. Vad är det för service som ska erbjudas och till vem? Vem ska utföra den och på vilket sätt? Hur ska man ge en god och nära vård, och en hemtjänst av god kvalitet? Hemtjänstindex har visat att det ser olika ut över landet, men det är inte alltid ekonomin som har störst betydelse utan bristen på flexibilitet i arbetssätt inom äldreomsorgen. Äldre och personal måste få mer att säga till om.

Jag är inte blind för den tuffa ekonomiska situation som många kommuner befinner sig i. Om kommunerna ska kunna ge en likvärdig service till alla sina invånare och skillnaderna mellan kommunerna inte ska bli alltför stora, måste också anslagen öka så att äldreomsorgen tryggas och inte drabbas av orimliga besparingskrav.
God och nära vård tillsammans med en hemtjänst av god kvalitet är två av de viktigaste frågorna för att få goda livsvillkor och leva gott hela livet. Här spelar SPF Seniorerna och våra representanter i kommunernas och regionernas seniorråd en viktig roll under det kommande året. Vi behövs för att bevaka, påverka och säkerställa att Sveriges seniorer inte nedprioriteras.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-01-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas