Ta kontroll över äldreomsorgen
Gerd Forssell och Barbro Hellberg
Omsorg | Personligt | Vård | Gerd Forsell, Barbro Hellberg m fl.

Ta kontroll över äldreomsorgen

Det stora glappet som uppstod när välfärden överläts till felfärden beror på att ingen har definierat vad som krävs för att samhällets förpliktelser gentemot äldre och svaga människor ska anses uppfyllda med tillfredsställande kvalitet.

Publicerad 2012-01-17

Politiker överlåter tillsynen till tjänstemän som inte har tid att ”springa och kolla allting”.
Det blir billigare med snabba visiter och meningslösa enkäter – men till vilken nytta för oss 30-talister? Vi förväntar oss att regeringen noga granskar Socialstyrelsens kommande förslag till åtgärder mot missförhållanden i äldrevården samt att socialdepartementet har mod att skärpa tonen till ”skall och måste” i stället för ”bör” när den slutliga texten utformas.

Hur står det till med Socialstyrelsens kontroll när de vid sina besök inte har uppmärksammat ledningens, arbetsledarens/personalens bristande kompetens med åtföljande effekter i vården/omvårdnaden? Det gäller hälsobefrämjande respektive skadeförebyggande rutiner mot liggsår, vidare anpassad rörelseterapi, individanpassad kost, psykisk stimulans!
Socialstyrelsens luftiga krav på verksamheterna är en av anledningarna till missförhållanden på äldreboenden. Deras poängsättning korresponderade illa med de verkliga förhållandena på vissa besökta institutioner.

Hur kommer det sig att specialisterna inte tillfrågas i nödvändig utsträckning? De som vet vad vården skall omfatta för att uppfylla kvalificerade krav inom avgörande kompetensområden; medicinska, fysiska, hygieniska, psykologiska, kost och ledarskap är en viktig kunskapskälla. Kunniga människor i verksamheten beklagar ofta att de inte fått vara med i utarbetandet av regler.

Vi föreslår:
Det är dags att inse att det inte är lägsta pris som skall gälla vid avtal utan, som European Women´s Lobbys föreslagit, i stället för bästa pris ska avtalet tecknas utifrån ”bästa värde för pengarna”. Skulle detta ske vore man tvungen att beskriva och fastställa vad det är man vill få levererat – och hur – med bästa kvalitet för de pengar man betalar. Men – då måste förtroendevalda och tjänstemän föra konkreta samtal med vårdpersonal och vårdledare och lära sig vad god vård omfattar. Då först ska man också i kontroll kunna fastställa om kraven är uppfyllda.

Vi manar till sammanhållning och lojalitet mellan alla som kan ha intresse av att äldrevården blir mänsklig, det innebär alla som förväntas ha en begränsad livstid. Vi vet att samhällsställning, tidigare status eller tillgång på pengar inte är någon garanti för att man blir bemött med respekt och hänsyn i äldrevården. Det har vi själva sett alltför många exempel på.

Vi som befinner oss ett hjärtslag från hjälplösheten – drastiskt uttryckt – har kanske ändå några år kvar att leva. Under den tid som kommer vill vi (och säkert också alla 40-50-talister)

– bli bemötta som normalbegåvade människor
– bli tillfrågade om kunskaper och erfarenheter
– slippa trovärdighetsproblem i dialog med vård och omsorg och
– få vällagad god mat.

När/om vi blir hjälplösa vill vi INTE (säkert inte heller ni)

– bli liggande i avföring med eller utan blöja
– bli matade med olämplig föda och dryck
– drabbas av felaktig dosering av läkemedel
– hållas instängda året runt
– eller svältas till döds av okunnig personal

Bland oss som undertecknat denna skrivelse har några personer en bakgrund av ansvarsfull tjänsteställning och vi representerar vida kunskapsområden. Dessutom har vi varierande personliga erfarenheter av vården och de flesta av oss är medlemmar i pensionärsorganisationer. Vi vill se fram emot Äldreåret 2012 med tillförsikt och litar på att statsministern, socialministern och övriga intresserade på högsta nivå tar del av våra synpunkter.

Gerd Forssell
Barbro Hellberg
Elisabeth Bergkvist
Benedicte Bergmann
Gunnar Brolin
Lars Härås
Martin Koff
Marjatta de Koster
Irene Lihnell
Helga Messel
Nancy Nilsson
Ingemar Olin
Thomas Schakowsky
Gunilla Seger
Christina Westman

Silvergenerationen

Silvergenerationen (www.silvergen.org) är en community för 55+ som startade våren 2006. 1 januari i år tog Veteranen och SPF över ansvaret för Silvergenerationen, men man behöver inte vara medlem i SPF för att delta på forumet. För närvarande pågår arbete med att ändra tekniken för att göra sajten snabbare, säkrare och mer sökvänlig.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas