Frågorna på liv och död
Foto: Getty Image
Vård & omsorg | Valet 2022

Frågorna på liv och död

I val efter val är vården en av väljarnas viktigaste frågor. Så också den här gången. Seniorer kräver gratis vaccination och slopad åldersgräns för screening. Med mera. Se nedan hur de olika riksdagspartierna ställer sig till det inför valet. Svaren skiljer sig åt mellan partierna.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-13

Regionerna har visserligen rollen att utföra sjukvården, men det är riksdag och regering som kan besluta om förstärkta resurser och skarpare lagstiftning.
Om man vill.
Riksdagspartiernas prioriteringar får därför konsekvenser för äldres hälsa, för liv och död.
Två frågor som SPF Seniorerna driver sedan länge gäller krav på gratis screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjocktarmscancer utan övre åldersgräns respektive gratis vaccination för alla äldre mot influensa, pneumokocker och bältros.
Två enkla och heller inte kostsamma investeringar som enligt SPF Seniorerna skulle betala sig mångfalt såväl ekonomiskt som mänskligt.

Slut på kallelse till screening ska vara när personen inte längre orkar eller vill bli screenad.

Dessutom två områden där ålderismen i samhället kommer i öppen dager. Fortfarande stängs äldre ute av ett moment 22 som bara politisk vilja kan ändra på: om screening utan övre åldersgräns villkoras med att forskning måste bevisa effekten, måste man också öppna för just mer forskning där äldre inkluderas. Så har en förändring kunnat låsas fast i decennier.
Ett limboläge som kostar liv.
SPF Seniorerna kräver att det inte ska finnas någon övre åldersgräns för att bli kallad till screening för cancersjukdomar som i de allra flesta fall dessutom blir vanligare ju äldre man blir, säger Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik och SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.
– Slut på kallelse till screening ska vara när personen inte längre orkar eller vill bli screenad, inte tidigare.

 Ett vaccinationsprogram för äldre skulle minska trycket på hälso- och sjukvården.

Argumenten för ett nationellt vaccinationsprogram är också många.
I länder som Storbritannien och Danmark finns motsvarande program som bidrar till att fler äldre vaccinerar sig, men Sverige ligger på efterkälken. Många äldre dör därför i förtid trots att det ofta skulle kunna undvikas.
– Ett vaccinationsprogram för äldre skulle minska trycket på hälso- och sjukvården. Gruppen äldre är extra utsatt, inte bara under omständigheter som pandemin, utan även generellt på grund av en ökad risk för komplikationer från sjukdomar som influensa, pneumokocksjukdom och bältros, säger SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk.

– Socialdepartementet ser frågan som regionernas individuella ansvar, men vi anser att ett nationellt program är det som kommer ge absolut bäst resultat för att säkra jämlik vård. Precis som i vaccinationsprogrammet för barn bör programmet för äldre fokusera på regelbundenhet och struktur, med tydliga direktiv för kallelser, vaccination och uppföljning. Programmet kan dessutom implementeras relativt enkelt och med låg kostnad.

 

 

Här är Seniorens frågor till partierna talespersoner i vårdfrågor. De sitter i riksdagens socialutskott.

Screening
1. Hur ser ert parti på att det finns en övre åldersgräns för screening av bröst-, livmoderhals- och tarmcancer? Nyinsjuknande i dessa cancerformer är minst lika vanliga hos personer som är äldre än den nuvarande övre åldersgränsen och dessa har dessutom en högre dödlighet än yngre som ingår i screeningprogrammet.

2. Är ni beredda att under kommande mandatperiod arbeta för att skrota denna åldersgräns?

Vaccinationsprogram
3. Hur ser ert parti på att införa ett nationellt vaccinationsprogram för 65 år och äldre som inkluderar vaccin mot bältros, pneumokocker och säsongsinfluensa?

4. Är ni beredda att ställa ett konkret löfte om att driva och om möjligt genomföra ett sådant program under kommande mandatperiod?

 

Så här svarar partierna

Centern Talesperson: Anders W Jonson, riksdagsledamot och suppleant i socialutskottet
Screening
1 Det ska inte finnas övre åldersgränser på screeningundersökningar för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer. Individen ska få bra information och sen tacka ja eller nej.
2 Ja.
Vaccinationsprogram
3 Centerpartiet vill att Sverige fastställer ett äldrehälsovårdsprogram motsvarande det barnhälsovårdsprogram som finns idag. I det ska ingå relevanta vaccinationer men också andra åtgärder för att äldre ska behålla hälsan.
4 Centerpartiet har drivit frågan sedan 2015. Den har under ett antal år återfunnits i våra riksdagsmotioner.

 

Kristdemokraterna Talesperson: Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet
Screening
1 Vi har med i våra riksdagsmotioner att åldersgränserna ska tas bort vid mammografi och screening för livmoderhalscancer.
2 Se svar på frågan 1.
Vaccinationsprogram
3 Vi har i våra riksdagsmotioner med förslag om ett särskilt vaccinationsprogram för äldre. Vi gläds över att regeringen nu genomför det vi arbetat för: att vaccin mot pneumokocker kommer ges kostnadsfritt i hela landet till berörd grupp.
4 Se svar på fråga 3.

 

Liberalerna Talesperson: Barbro Westerholm, riksdagsledamot och suppleant i riksdagens socialutskott
Screening
1 Vi vill ta bort åldersgränserna och screena så högt i ålder som nytta finns. Teknik, forskning och befolkningens hälsa ger ständigt bättre förutsättningar att leva länge med cancer, bara den upptäcks i tid.
Nuvarande åldersgränser för mammografi grundas dessutom på en tankevurpa: studien undersökte aldrig kvinnor över 74 år, trots att bröstcancer även drabbar äldre kvinnor.
2 Ja, det är något vi redan arbetar för.
Vaccinationsprogram
3 Det ska vara upp till experter att besluta vilka vaccin som ska erbjudas vilka individer att ta inom ramen för allmänna vaccinationsprogram. I flera fall har dagens regering väntat flera år med att införa vaccin som Folkhälsomyndigheten rekommenderat i programmet. Därför vill Liberalerna att regelverket för dagens vaccinationsprogram ska ses över. Kunskap och expertis, inte politiker, ska avgöra vem som får vilka vaccin.
4 Liberalerna har redan idag motionerat om att vaccinationsprogrammen ska ses över och kommer fortsätta driva frågan om att vaccin ska gå till de som behöver dem.

 

Moderaterna Talesperson: Camilla Waltersson Grönvall, ledamot i riksdagens socialutskott och socialpolitisk talesperson
Screening
1 Det är problematiskt. I en rapport från Cancerfonden påvisas stora regionala skillnader gällande hur många som går på screening av bröstcancer respektive livmoderhalscancer. Detta är inte rimligt. Alla patienter har rätt till en jämlik hälso- och sjukvård. Moderaterna föreslår att det ska finnas regelbundet uppdaterade vårdprogram med register för uppföljning och utvärdering av alla screeningprogram i Sverige.
2 Ja, vi är beredda att se över åldersgränserna. Moderaterna föreslår bl.a. att det ska tas fram ett nationellt mål om att minst 70 procent av alla cancerdiagnoser ska ställas när patienten fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie av cancersjukdom. Där är screening en avgörande del.
Vaccinationsprogram
3 Moderaterna har i riksdagen föreslagit att regeringen ska ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda behov och förutsättningar avseende ett vaccinationsprogram för äldre.
4 Ja, vi anser att ett vaccinationsprogram för äldre kan rädda liv. Vi har visat i riksdagen att vi är beredda att försöka åstadkomma detta.

 

Miljöpartiet Talesperson: Nicklas Attefjord, ledamot i riksdagens socialutskott och talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor
Screening
1 Vi har motionerat i den här frågan i år. Eventuella åldersgränser i screeningprogram måste vara baserade på forskning. Ett stort problem vi ser är att mycket av forskningen inte görs på äldre och därav saknas det ofta evidens. Det finns övergripande ett behov av ökad forskning som innefattar äldre.
2 Ja, vi vill säkerställa att utformningen av screeningprogram ska vara baserad på aktuell forskning. Det kommer vi arbeta för. Om det inte finns skäl för en viss åldersgräns ska den heller inte finnas.
Vaccinationsprogram
3 Vi ser ett behov att se över frågan om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Vilka vaccin och från vilken ålder behöver styras av behoven. I nuläget hanterar vi i Sverige vaccin för vaccin och tar inte ett helhetsperspektiv för frågan. Här skulle ett program kunna bidra till en jämlikare vård.
4 Om regeringens budget går igenom kommer vi ha avgiftsfria vaccinationer för äldre för pneumokocker, vilket är väldigt positivt. Vi vill i övrigt se över frågan och ser också ett behov av att regionernas vaccinationsprogram blir mer enhetliga.

 

Socialdemokraterna Talesperson: Kristina Nilsson, vice ordförande i riksdagens socialutskott
Screening
1 Screening är en folkhälsoåtgärd. I dagsläget ser vi inte att åldersgränser för screening helt kan tas bort. Det är utifrån kunskap om nytta och risker som våra expertmyndigheter gör avvägningarna. I takt med att medellivslängden ökar och screeningmetoderna utvecklas är det rimligt att de rekommenderade åldrarna för screening förändras successivt.
2 Vi är beredda att återkommande pröva frågan om att ändra åldersgränserna när det anses rimligt.
Vaccinationsprogram
3 Vi har redan infört avgiftsfria vaccinationer för säsongsinfluensa och pneumokocker. Till detta kommer att vi fortsätter att vaccinera för covid-19. Frågan om bältrosvaccination också ska ingå har vi inte tagit ställning till.
4 Vi har ännu inte tagit beslut om vilka vallöften Socialdemokraterna ska ställa ut inför valet 2022. Det kommer vi att göra i god tid innan valet.

 

Sverigedemokraterna Talesperson: Carina Ståhl Herrstedt, ledamot i riksdagens socialutskott
Screening
1 Screening för olika typer av cancer är minst lika viktig vid äldre ålder. Särskilt med tanke på att ålder är den enskilt största riskfaktorn när det kommer till att utveckla de flesta sorters cancer. Därav är en övre åldersgräns för screening helt befängt.
2 Vi har redan idag politiska förslag för sjukvård, att den övre åldersgränsen på 65 år bör höjas så att även äldre får delta i screeningprogrammet.
Vaccinationsprogram
3 För detta krävs det först att vi har ett nationellt vaccinationsregister. Det går i dag inte att få en samlad bild av vilka vacciner individen fått, och det är stora problem att få vaccinationsstatistik på befolkningsnivå. Det går inte heller att få fram vaccinationsdata på individnivå, eftersom man använder olika journalsystem hos olika vaccinatörer. Det behövs en väl fungerande registrering.
4 Vi är positiva till det. Men för att ens kunna jobba vidare med denna fråga måste vi först inrätta ett nationellt vaccinationsregister.

 

Vänsterpartiet Talesperson: Karin Rågsjö, ledamot i riksdagens socialutskottet, hälsopolitisk talesperson
Screening
1 Vi vill att åldersgränserna tas bort uppåt. Viktigt att Socialstyrelsen lyfter bort dessa gränser. Vi kan heller inte ha olika åldersgränser i 21 regioner. Vänsterpartiet står alltid upp för en jämlik vård oavsett ålder, klass, kön eller var i landet man bor.
2 Ja. Vänsterpartiet kommer att på olika sätt arbeta med den här frågan, inte minst vill vi genomföra förändringar som innebär att vården blir mer jämlik över landet och att den övre åldersgränsen tas bort helt.
Vaccinationsprogram
3 Vi har arbetat mycket aktivt med den här frågan och genom ett utskottsinitiativ fått igenom ett vaccinationsprogram avseende pneumokocker för 75+. Vi hade velat se gränsen vid 65+ men övriga partier motsatte sig det. Vi vill nu gå vidare och införa vaccination mot bältros och säsongsinfluensa för gruppen 65+. Ett gott vaccinationsskydd är en viktig insats för folkhälsan.
4 Ja, Vänsterpartiet kommer införa detta under nästa mandatperiod om vi får väljarnas förtroende.

 

 

”Beskeden duger inte”

Med 250 dagar kvar till valet finns ännu tid för riksdagens partier att skärpa sina åtaganden och vässa sina löften.

Thony Björk och Gösta Bucht.

 

Låt oss arbeta för det och hoppas att det sker. För beskeden i Seniorens enkät duger inte, menar SPF Seniorernas experter Thony Björk och Gösta Bucht.
Visserligen vill alla partier ta bort övre åldersgränser för cancerscreening, konstaterar Gösta Bucht som granskat partiernas svar.
– Men M, L och S är en aning otydliga. M talar om nationella mål för tidig upptäckt, S hänvisar till expertmyndigheter och L vill ha evidens, annars ska sunt förnuft gälla.
– MP vill justera men hänvisar till att det måste vara baserat på aktuell forskning. Problemet är ju att evidens inte finns.
– Övriga vill inte ha någon övre gräns och jobbar för det.

Partierna får kritik för att politiken inte hänger ihop på en avgörande punkt:
– Några få påtalar behovet av forskning men inte hur man skulle kunna stimulera den. En förutsättning för att få ordning på screening av sjukdomar hos äldre är ju att området äntligen och snarast blir beforskat, säger Gösta Bucht.
– Det är konstigt att inget har hänt och inte ens någon debatt i denna för oss seniorer så brännande fråga när det faktiskt finns en majoritet för avskaffande av övre åldersgränser i riksdagen idag.
Samtliga partier har en uttalad vilja att se över dagens vaccinationsprogram. Det är bra, säger Thony Björk i sin analys av partiernas svar om vaccinationer i enkäten.

Men frågan om kostnadsfri vaccination i hela landet mot bältros är fortfarande inte klarlagd.
– C vill få till ett äldrehälsovårdsprogram där ”relevanta” vaccinationer ska ingå, men vilka de är framgår inte.
KD, L och V ställer sig positiva till ett vaccinationsprogram för 65+ som inkluderar vaccin mot pneumokocker, säsongsinfluensa och bältros, konstaterar Thony Björk.
– M vill ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för ett vaccinationsprogram. Men det är ju något de faktiskt redan gjort.
S menar att man redan tagit beslut om avgiftsfria vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker och hänvisar frågan om vaccin mot bältros till regionerna.

Summa summarum: inget nationellt kostnadsfritt vaccinationsprogram för 65-plussare.
– Tyvärr ser det inte ut som att det kan bli enighet bland riksdagspartierna heller under den kommande mandatperioden, summerar Thony Björk. Bearbetningen av partierna går därför vidare

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-13
senioren-nr-9
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 9 / 2021. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas