Utredaren: ”Många lämnas ensamma i sitt jobb”
Nyheter | Omsorg | Äldreomsorg
Foto: Gettyimages

Utredaren: ”Många lämnas ensamma i sitt jobb”

Äldreomsorgen behöver ett nationellt kompetenscenter för att klara sina utmaningar. Det sa Göran Johnsson när han överlämnade sina förslag om hur äldreomsorgen ska kunna förbättras.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-18

I november 2019 utsåg regeringen Göran Johnsson till nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen. I onsdags (16/6) överlämnade Göran Johnsson sitt betänkande till socialminister Lena Hallengren (S).

Ett av uppdragets viktigaste mål varit att komma fram till hur fler ska lockas till vård- och omsorgsarbeten.

Fyra grunder

Fyra hörnstenar genomsyrar betänkandet: utbildningsnivån behöver höjas, ledarskapet stärkas, såväl anställningsvillkor som arbetsmiljö måste lyftas och ny teknik ska tas tillvara på ett bättre sätt.

– Kompetensförsörjningen är i första hand ett kommunalt ansvar, men också en nationell angelägenhet. Regeringen bör ta initiativ till att ett nationellt kompetenscenter byggs upp för att samordna arbetet med att möta de stora nutida och framtida utmaningarna. Här kan samlas kompetens om till exempel demenssjukdomar, geriatrik och gerontologi, logistik och verksamhetsutveckling, föreslår Göran Johnsson.

Starka känslor

På ett seminarium på torsdagen (17/6) anordnat av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) berättade Göran Johnsson att han under arbetets gång blivit mycket förvånad, glad och arg.

Förvånad över de stora skillnaderna i kvalitet inom och mellan kommunerna, som ansvarar för äldreomsorgen.

Glad för det stora engagemang som finns hos personalen, men också arg för att samma personal så ofta överges i sitt svåra och viktiga arbete.

– Förbannad har jag blivit för att så många i denna starkt kvinnodominerade bransch lämnas ensamma i ett komplext jobb. Första linjens chefer kan ha ansvar för 50-60 medarbetare. Sådant förekommer inte i sektorer där män är i majoritet, framhöll den tidigare Metallordföranden.

Fyra områden och 38 förslag

”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” är namnet på Göran Johnssons betänkande. Här är förslagen i sammandrag.

• Rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Kraven på kunskap måste bli tydligare och utbildningsnivån höjas. Att undersköterska blir en skyddad yrkestitel är ett viktigt steg. Äldreomsorgslyftet ger förutsättningar för att förbättra utbildningsnivån. Arbetsgivarna behöver genomföra språkutbildningar för anställda som saknar tillräckliga kunskaper i svenska. Bredda rekryteringen, få fler män till verksamheterna. Utveckla karriärvägar.

• Stärk ledarskapet. Coronapandemin har visat på vikten av ett nära och tydligt ledarskap. Storleken på arbetsgrupperna bör vara högst 20-30 medarbetare per chef. Cheferna måste få tillgång till stödresurser, som administration, ekonomi, it-support och HR.

• Skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla bör erbjudas heltids- och tillsvidareanställning. Det är en viktig jämställdhetsfråga i en kvinnodominerad bransch. De delade turerna bör avskaffas. Politikerna måste ta sitt lagstadgade ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

• Ta tillvara ny teknik. Nya arbetssätt, där modern teknik används, kan göra jobben mer attraktiva. Äldres självständighet och trygghet kan öka, samtidigt som personalens arbetsmiljö blir bättre. Alla kommuner bör ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik. Personalen behöver vara delaktig och erbjudas fortbildning om digitalisering.

Dölj faktaruta

Nu handlar det om att hålla debatten om äldreomsorgen vid liv, betonade Göran Johnsson.

– Under pandemin har stor uppmärksamhet riktats mot äldreomsorgen. Det får inte bara bli ett uppflammande bloss som snart slocknar igen.

Göran Johnsson.

Vården och omsorgen om äldre är en så central välfärdsfråga att den alltid måste finnas högt på den politiska dagordningen.

Nu är det bråttom och angeläget att kavla upp ärmarna och få till verklig förändring.

– Vänta inte på lagändringar eller nya utredningar. Förändringsarbetet ute i kommuner och regioner måste börja nu. Sätt igång och jobba! sa Göran Johnsson.

Markerade

På SNS-seminariet deltog representanter för fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Göran Johnsson inskärpte för SKR att ett stort ansvar ligger på organisationen.

– Ni har faktiskt inga alternativ till att förbättra villkoren och verksamheten ute i kommunerna. Det oavsett om kommunerna får riktade statsbidrag eller inte. Om ni inte gör förbättringar så kommer ni inte att få det folk ni behöver, och då kommer läget i äldreomsorgen att bli ännu sämre.

”Flera bra förslag”

SPF Seniorerna välkomnar många av Göran Johnssons förslag.

Nu är det upp till regeringen att snabbt komma vidare, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

Eva Eriksson.

– Seniorer som får vård och omsorg är beroende av personal med rätt kompetens. Kompetens är också avgörande för en god kvalitet på tjänsterna. Äldresjukvård och äldreomsorg behöver olika professioner som samverkar i arbetslag. Jag välkomnar därför Göran Johnssons förslag om teamarbete runt den enskilde senioren och dennes behov och förutsättningar.

Det är också glädjande att utredaren lyfter fram kommuner som på olika sätt lyckats uppnå en tillförlitlig personalförsörjning, och att han betonar betydelsen av ett gott samarbete mellan alla de olika huvudmännen för primärvård och kommunal äldresjukvård och äldreomsorg, menar Eva Eriksson.

– Detta är frågor som SPF Seniorerna drivit under en längre tid. Nu är det upp till regeringen att utarbeta ett förslag.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-06-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas