Fler kan arbeta i äldreomsorgen
Nyheter | Omsorg | Granskning
- Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér (S). Foto: Tomas Södergren

Fler kan arbeta i äldreomsorgen

Äldreomsorgen har fått över 5 000 fler årsarbetskrafter på grund av statens särskilda bidrag under 2015 och 2016 på tre miljarder kronor. Men oron är stor för vad som sker när satsningen upphör.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-01

Det är Socialstyrelsen som har gjort en utvärdering av regeringens satsning på mer personal i äldreomsorgen.

Tillskottet på två miljarder har också inneburit att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid.

Kommunerna har i första hand använt pengarna för att åstadkomma bättre kontinuitet, bättre bemanning nattetid och aktiviteter för en meningsfull tillvaro och trygg hemgång efter sjukhusvistelse för äldre, visar utvärderingen.

Började 2015

Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen påbörjades i juli 2015.

Under 2016 utökades satsningen från en till två miljarder. Under 2017 och 2018 ska ytterligare sammanlagt fyra miljarder utgå.

”Så här långt tyder uppföljningsresultaten på att stimulansmedlen har bidragit till ökad trygghet och kvalitet för den enskilde, samt utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, i de verksamheter som har nåtts av stimulansmedlen.” skriver Socialstyrelsen i utvärderingen.

Fler undersköterskor

Genom satsningen har kommunerna framförallt anställt fler undersköterskor (3245 årsarbetskrafter), men också vårdbiträden (886), sjuksköterskor (282), arbetsterapeuter (140) och fysioterapeuter (124), visar Socialstyrelsens genomgång.

Några kommuner har dessutom satsat på dietister, kock, kallskänka eller vårdhundsförare.

Många kommuner har använt pengarna till att höja sysselsättningsgraden för befintlig personalen.

Dölj faktaruta

Oro för framtiden

Rapporten lyfter samtidigt farhågor över vad som ska hända 2019 om ingen ny satsning kommer från statens sida:

”Kommunerna redovisar i stor utsträckning att de är positiva till satsningen men de uttrycker också viss oro för att bemanningen kommer att minska när stimulansmedlen upphör.”

Socialstyrelsen konstaterar också det finns verksamheter inom äldreomsorgen ute i kommunerna som inte har nåtts av några stimulansmedel.

Känner inte till

Här vet inte alltid personalen att satsningen pågår. Samtidigt har personal i flera verksamheter uttryckt att det inte satsas tillräckligt på att äldreomsorgen ska fungera på ett bra sätt.

”Tänkvärt är att myndigheten får dessa svar mitt under pågående satsning. För att få mer engagemang och bättre resultat av satsningen är det önskvärt att fler kommuner på ett tydligare sätt informerar äldreomsorgsverksamheterna i den egna kommunen om hur de har beslutat att använda stimulansmedlen, så att det kommer till äldreomsorgspersonalens kännedom på vilket sätt kommunen arbetar för att med dessa stimulansmedel förbättra äldreomsorgen.” konstaterar myndigheten.

Följer upp varje år

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp satsningen på stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015-2018. Uppdraget ska rapporteras till regeringen varje år. Dagens rapport är den andra delrapporteringen, och en uppföljning av 2016 års medel.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas