Forskare får chans att förbättra äldreomsorg
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | Framåt

Forskare får chans att förbättra äldreomsorg

Det behövs mer kunskap om äldreomsorgen ska bli bättre. Och nu finns 70 miljoner till ny forskning. Till att börja med.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-07

Statliga myndigheten Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) utlyser pengarna för åren 2021-2024. Senast 15 juni ska forskarna ansöka.

Målet är att vård och omsorg ska förbättra sin samverkan – för att åldrandet ska bli mer ”jämlikt, delaktigt och värdigt”.

– För att hantera de utmaningar som finns inom äldreområdet finns behov av ny kunskap och bättre nyttiggörande, skriver Forte på sin hemsida.

Fler äldre

Bakgrunden till satsningen är att andelen äldre i Sverige liksom i omvärlden ökar.

Folkhälsan förbättras och vi lever allt längre, men utvecklingen leder också till utmaningar för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen eftersom fler kommer att leva längre med funktionsnedsättningar och olika sjukdomar, konstaterar Forte.

– Äldre är en mycket heterogen grupp, och behov och villkor kan skilja sig åt beroende på till exempel ålder, socioekonomi eller etnisk härkomst.

Coronan

Dessutom har covid-19-pandemin placerat äldrefrågorna högt på den politiska dagordningen, motiverar Forte den relativt stora äldresatsning.

Coronakommissionen lyfte också i sitt delbetänkande fram att det finns fortsatt stora kunskapsbehov om äldre personers livssituation, livsvillkor, roll och status i samhället.

– Det är en stor utmaning för vårt välfärdssystem att erbjuda god vård och omsorg till den äldre befolkningens skilda förutsättningar, önskningar och behov. Utlysningen fokuserar därför på samverkan mellan vård och omsorg, med särskilt fokus på där gränsdragningar eller otillräcklig samverkan mellan olika välfärdsaktörer skapar problem för personal, äldre eller anhöriga, skriver Forte.

120 miljoner

I höstas presenterade regeringen sin forskningsproposition. En sådan läggs fram vart fjärde år.

I början av mars fick Forte ett regleringsbrev från regeringen. Det beskriver vad regeringen förväntar sig av Forte för de medel man fått till sitt förfogande: 30 miljoner per år i fyra år, 2021-2024.

– Det är ett jättebra tillskott, säger Cecilia Beskow som är chef för forskningsavdelningen på Forte till Senioren. Hon ansvarar för att leda och utveckla myndighetens arbete med forskning.

Cecilia Beskow.

Fortes utlysning bygger på en färsk strategisk forskningsagenda, berättar hon.

– Vi håller på att utarbeta en färdplan för hur vi ska använda medlen. Den i sin tur bygger på en analys av de direktiv vi har fått av regeringen, men också på vad vi har inhämtat från samhällsaktörer inom området och med forskarna förstås.

Forte

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte cirka 700 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Man arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning.

Dölj faktaruta

Under pandemin har det verkligen uppdagats behov av forskning inom äldreområdet, säger Cecilia Beskow.

– Målet nu är ett fokus på styrning och organisering av äldreomsorgen som det också står i uppdraget från regeringen, säger Cecilia Beskow som framhåller att man också sedan tidigare arbetar med ett växande fokus på områden som åldrande och hälsa och digitalisering.

Startar i höst

Behöriga att söka är den som har avlagt doktorsexamen.
Utlysningen stänger den 15 juni.
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering den 30 september 2021.
Projekten kan sedan starta 1 november 2021.

Dölj faktaruta

Samtidigt som regering och riksdag vill att samhällets behov av ny kunskap ska tillgodoses är forskningens frihet väldigt viktig, betonar Cecilia Beskow. Det är en balans som ska hållas, och det är Fortes roll att hitta den.

I färdplanen kommer myndigheten att redovisa hur man har tänkt och hur man har prioriterat. En första version finns klar, men kommer att justeras under hösten.

Två former

Inom utlysningen finns det två olika former av bidrag: Projektbidrag respektive bidrag för forskningsöversikter.
Projektbidrag beviljas för tre eller fyra år. Man kan ansöka om maximalt 4,5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 6 miljoner kronor för fyraåriga projekt.
Forskningsöversikter beviljas för ett år. Bidraget till forskningsöversikter syftar till att summera kunskapsläget och behov av forskning inom  avgränsade frågeställningar.

Källa: Forte

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas