Frågorna som ska få fart på valrörelsen
Eva Eriksson. Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Valet 2018

Frågorna som ska få fart på valrörelsen

Valkampen är inne. SPF Seniorerna har mejslat ut sina valfrågor som man hoppas ska driva äldrepolitiken framåt.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-13

SPF Seniorerna bedömer att förbundet har en unik möjlighet att påverka höstens val – i kraft av sin storlek och att hela 27 procent av väljaren är 65-plussare. Men för att nå framgång krävs inte bara effektivt fotarbete. Man måste också välja ut rätt och lagom många valfrågor.

Vill känna sig trygga

– Vi seniorer vill leva trygga och fria efter ett långt liv, och det är vad våra krav i valrörelsen också går ut på, sammanfattar SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Valfrågorna är utvalda genom en opinionsundersökning bland de egna medlemmarna, vilkas svar sedan noga har analyserats av förbundsstyrelse och höstens distriktsordförandekonferens och förankrats i förbundet. Kongressens beslut från i somras har vägts in.

Tre områden

Tre områden, som sammanlagt omfattar ett 20-tal krav, har skrivits ner i en så kallad valplattform. De tre områdena är:

 • Trygg ekonomi– stärk utsatta seniorers ekonomi
 • Tryggt boende – bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet
 • Trygg vård och omsorg – på seniorernas egna villkor

Och frågan om skatt på pensioner är inte bortglömd.
– Hälften av Sveriges pensionärer har fortfarande högre skatt än löntagare. På sikt säger politikerna att den ska bort, men tydligare besked än så måste vi ha. Den frågan blir central för oss att fortsätta driva mycket hårt, säger Eva Eriksson.

Olika nivåer

I valdokumentet pekas ut vilka krav som kan ställas lokalt på kommun- och landstingspolitiker och vilka som måste drivas centralt gentemot regering och riksdag. Till exempel ska frågorna om att förbättra bostadstillägget, göra om pensionssystemet och göra det bättre finansierat samt ta bort så kallade flyttskatter riktas mot regering och riksdag av Eva Eriksson och förbundet centralt.

Bättre vård

För att vården och omsorgen bättre ska utgå från ”varje seniors egna behov och villkor” prioriterar SPF Seniorerna följande frågor:

Krav riktade mot kommuner och landsting:

 • Bygg ut primärvården – egen läkare ger kontinuitet och främjar hälsa.
 • Säkerställ en tydlig samverkan mellan olika vårdaktörer och gör det möjligt för kommuner att anställa läkare.
 • Initiera ett kompetenslyft i geriatrik för vård- och omsorgspersonal.
 • Öka resurserna till måltidskvalitet. Maten i hemtjänst och särskilda boenden ska vara god och näringsriktig, äldre ska kunna påverka måltidens innehåll och det ska finnas möjlighet till social samvaro under måltiden.

Krav riktade mot riksdagspartierna:

 • Minska springet – inför ett tak för högsta antal vård- och omsorgsgivare per senior.
 • Munhälsa och tandvård ska vara en del av den allmänna sjukförsäkringen och täckas av ett särskilt högkostnadsskydd.
 • Skärp socialtjänstlagen så att äldre får rätt till ”goda levnadsvillkor” precis som inom LSS-lagstiftningen, istället för nuvarande ”skälig levnadsnivå”.
Dölj faktaruta

På lokal nivå kan föreningar och distrikt göra ett bättre jobb med att driva sådana frågor som påverkar äldres ekonomi men som beslutas av lokalpolitiker. Det kan röra sig om att sänka kommunala avgifter och taxor för hemtjänst, färdtjänst och kollektivtrafik.

Valturné som start

Arbetet inför valet har redan dragit igång. Under vintern har förbundsledningen genomfört en valkonferens på sex orter i landet, där närmare 400 företrädare för distrikt och föreningar har deltagit. Turnén startade 18 januari i Växjö och avslutades 1 februari i Örebro. Däremellan har man gästat Göteborg, Hässleholm, Gävle, Umeå och Stockholm. Målgruppen har varit valansvariga eller ordförande i föreningar och distrikt och ledamöter i pensionärsråd.

Mjuka frågor

Under turnén diskuterades inte bara ekonomi, boende och omsorg utan även frågor som äldres sociala situation, ensamhet och psykisk ohälsa. Viktiga frågor som inte kommer att glömmas bort i valarbetet.

– Vi ser en dramatisk ökning av psykisk ohälsa bland seniorer. Unga tjejer och äldre män är överrepresenterade, sade Eva Eriksson under turnén.

Hon vill se ”en nödvändig synvända” gäller den psykiska ohälsan i samhället, som så ofta slår hårt mot äldre människor.

– Det är inte en grinig gubbe som kommer till vårdcentralen, utan kanske en deprimerad, sörjande äldre man. Man blir inte sedd för den vård som behövs. Det duger inte.

Sociala behov

Maten är viktig men gemenskapen är kanske ännu viktigare. Måltidssituationen måste bli bättre och svara inte bara mot kroppsliga utan också sociala behov.

– Jag har bilden kvar av hur min mamma hade det, berättade Eva Eriksson.

– Man får en låda, sedan blir man lämnad. Så får man sitta ensam och öppna den själv… Ofta när jag kom till mamma i Trollhättan hade hon förstås ställt in lådorna i kylen igen.

Text: Jan Arleij

Tryggt boende

SPF Seniorernas prioriterar följande frågor för att skapa trygghet kring boendesituationen:

Krav riktade mot kommuner och landsting:

 • Öka bostadsbyggandet! Bygg tillgängligt från början och vid renoveringar.
 • Inventera tillgängligheten i flerbostadshus och -områden.
 • Intensifiera arbetet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och kollektivtrafiklägen.

Krav riktade mot riksdagspartierna:

 • Sänk flyttskatter och andra kostnader för seniorer som vill flytta till ett boende att åldras i. Mest betydande är reavinstbeskattningen.
 • Stärk statligt stöd till byggande av äldrebostäder, t.ex. senior-, trygghets- och omsorgsboenden.
 • Inför statligt stöd till hissinstallationer och tillgänglighetsbefrämjande åtgärder i det offentliga rummet.
 • Inför stimulansbidrag för de som går ihop i byggemenskaper för att bygga bostäder som är anpassade för dem.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas