KD-löften om särskilt boende får högsta betyg
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

KD-löften om särskilt boende får högsta betyg

Ingen får underkänt i SPF Seniorernas valenkät när riksdagspartierna får svara på frågan hur det ska bli fler platser på särskilda boenden.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-28

Men betygen är, med något undantag, inte heller höga.

Orsaken är att de flesta partier bara i allmänna ordalag svarar att fler och olika typer av boenden behövs för att förbättra dagens situation.

Kännbara viten

Kristdemokraterna beskriver en tydlig strategi med både incitament, i form av investeringsstöd, boendegarantier och piska i form av kännbara viten, konstaterar SPF Seniorerna och ger därför betyget Mycket väl godkänt.

”De övriga partierna i Alliansen har inga skarpa förslag utan påtalar att olika och fler boendeformer behövs.”, skriver förbundet och delar ut betyget Godkänt.

Nationella krav

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har återinfört investeringsstödet och lanserar en ny biståndsbedömd boendeform som möjligen kan lätta på trycket vad gäller platser i särskilt boende. Här blir betyget godkänt.

Sverigedemokraterna vill ha incitament som gör att kommunerna snabbare bygger ut och vill ha nationella tillgänglighetskrav.

De vill även analysera skillnader i kommunernas bedömningar av behovet av särskilt boende. Ett svar som ger Väl godkänt.

Vänsterpartiet resonerar i allmänna termer om dagens situation med minskade antal platser och alltfler avslag. Man vill att både befintliga och nya bostäder ska bli mer anpassade för äldres behov. Det räcker bara till Godkänt.

Platser försvinner

Bakgrunden till frågan – Hur kommer ditt parti säkerställa att kommunerna planerar för att ta fram fler platser i särskilt boende? – är den på sina håll skriande bristen på platser.

Dessutom är trenden att hundratals, ibland tusentals platser försvinner varje år, oavsett vem som sitter på regeringsmakten.

Staten bör gå in

SPF Seniorerna anser därför att staten måste gå in med föreskrifter som stadgar en miniminivå på tillgänglighet och kvalitet för äldreomsorgen, även om detta skulle inskränka det kommunala självstyret.

De viten som kommunerna åläggs att betala när äldre fått rätt till en plats men kommunen inte klarar av att uppfylla, behöver höjas kraftigt.

Socialtjänstlagen måste också ändras så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor, och inte bara skäliga, för att säkra kvalitén i vården och boendet för de mest behövande äldre.

Så svarar partierna

Centerpartiet
Vi vill se fler trygghetsboenden och särskilt boende för de som har stort vårdbehov. Både av den typ som finns idag och den nya mellanvårdsform som riksdagen beslutat om. Varje kommun måste också ta ansvar för sin planering.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill
• Införa högre investeringsstöd för att fler särskilda boenden och trygghetsbostäder ska byggas.
• Se till att mer resurser går till kommuner med hög andel äldre.
• Införa en äldreboendegaranti – alla över 85 år ska ha rätt till ett äldreboende.
• Införa en äldreboendemiljard – kommuner får ersättning om de ger äldre en boendeplats i tid (dvs inom tre månader).
• Höja vitesbeloppen när kommunerna inte klarar att leverera särskilt boende i tid.

Liberalerna
Staten bör ställa högre krav på kommunerna att planera för både ordinarie och särskilt boende för äldre. Många kommuner behöver därutöver bromsa sina nedläggningsplaner.

Miljöpartiet
Under vår tid i regering har vi infört ett nytt investeringsstöd, för att stödja kommunerna i att bygga boenden för äldre. Miljöpartiet vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ för de äldre som inte känner sig trygga med att bo kvar hemma, men som inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet. Ett exempel på detta är så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, som regeringen kommer att lägga förslag om inom kort. Förslaget förtydligar kommuners möjlighet att erbjuda ett boende för äldre personer som behöver viss service, hjälp och gemenskap, men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet. Fler boendealternativ gör att fler äldre får möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål. Det ska inte vara så svårt som det är idag att få flytta till olika boendeformer den dag man vill och behöver.

Moderaterna
Det handlar bland annat om att underlätta för snabbare planering och byggande. Det rör allt ifrån kortare planprocess till att minska på detaljkrav i byggregler kring hur en bostad behöver utformas. Kommunerna har dock en viktig roll både genom att stimulera tillkomst av seniorboenden och trygghetsboenden genom mark- och bostadspolitik liksom genom medverkan av kommunal hemtjänst och hemsjukvård. Kommunerna kan också komplettera bostadsmarknaden genom tydliga ägardirektiv till kommunägda bostadsföretag om att bygga t.ex. trygghetsboenden.

Socialdemokraterna
Ja, vi arbetar lokalt i kommunerna för att kommunerna bygger fler boenden där det finns brist. Den konkreta planeringen och utbyggnadsbesluten fattas i respektive kommun. Till detta kan kommunerna använda det statliga investeringsstödet för bostäder till äldre.

Sverigedemokraterna
Enligt socialtjänstlagen är det kommunen som har ansvar för att det ska finnas särskilda boendeformer för äldre med behov av vård och omsorg. Vi anser att det är angeläget att utforma incitament så att kommunerna ska snabba på utbyggandet av särskilda boende för äldre men också låta lämplig myndighet ta fram nationella tillgänglighetskrav för särskilda boende för äldre.
Det finns inga uppgifter om antalet personer i kö till särskilt boende, däremot bedömer 116 kommuner att de har underskott och 143 kommuner att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre. Under 2017 fakturerade IVO dock kommunerna 46 miljoner kronor fördelat på 100 kommuner för uteblivna platser, pengar som borde gått till att skapa fler platser i särskilda boenden.
Möjlighet att få flytta in på ett äldreboende varierar var i landet man bor och det är skillnader mellan kommuner när det gäller vilka behov som ska tillgodoses och vilka personer som ska få flytta in på äldreboende. Vi vill att lämplig myndighet få i uppdrag att se över skillnaderna mellan kommunerna vad gäller riktlinjer och tillämpning för att bevilja bistånd till särskilt boende och vilka orsaker som i så fall kan förklara dessa skillnader. I uppdraget bör vidare ingå att kartlägga om det finns skillnader i möjlighet att få plats i särskilt boende mellan kvinnor och män. Kartläggningen bör också innefatta om kommunernas ekonomi har någon betydelse.

Vänsterpartiet
Det måste finnas olika boendealternativ för äldre. Det behöver utredas hur såväl befintliga bostäder som de som byggs nu kan möjliggöra för äldre personer att lättare klara sig själva, odla sina intressen och ha ett socialt nätverk. Antalet äldreboendeplatser har minskat och kommunerna har i stället satsat på att fler ska bo hemma med hemtjänst. Fler och fler får avslag på sina ansökningar om särskilt boende. Det är ett sätt att hålla nere kostnadsökningarna när antalet äldre ökar. Vänsterpartiet anser att den här utvecklingen är negativ för kvaliteten inom äldreomsorgen och att den går ut över de äldres behov samt begränsar äldres möjligheter till inflytande och valfrihet. Äldre ska kunna bo hemma så länge de själva vill, men när behovet av stöd ökar och de vill flytta måste det finnas möjlighet till det.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas