Vaga besked om äldres psykiska ohälsa
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Valet 2018 | Fråga om liv och död

Vaga besked om äldres psykiska ohälsa

Argumenten för kraftfulla politiska insatser mot äldres psykiska ohälsa är många. Men partierna utlovar få sådana.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-29

Det anser SPF Seniorerna som i sin stora valenkät till riksdagspartierna också har ställt frågan om vad partierna vill göra när psykisk ohälsa hotar och drabbar äldre.

Svaren har betygsatts och fem partier uppnår betyget ”Godkänt”, medan tre partier får ”Icke godkänt”.

Det är ett av de sämsta betygen partierna sammantaget har fått i SPF Seniorernas valenkät.

Svart lista

Några fakta som SPF Seniorerna har listat:

• Hälften av landstingen saknar specialiserad vård för äldre med psykisk ohälsa.
• Var tionde senior lider av depression, vilket därmed gör det 3–4 gånger vanligare med psykisk ohälsa bland äldre än resten av befolkningen.
• Antalet självmord ligger 40 procent högre för män över 85 år än för de yngre männen.
• Varje dag tar en äldre person livet av sig.

Det här är grund för att partierna agerar snarast, anser förbundet, som vill ha mer forskning och fler äldrepsykiatriker, bättre utbildning till alla som kommer i kontakt med äldre, främst inom primärvården, och upplysningskampanjer för förbättrad kunskap hos allmänheten.

Saknar plan

SPF Seniorerna vill också se konkreta satsningar och utbyggnad av äldrepsykiatrin, att primärvårdens kompetens kraftigt stärks och att myndigheter får i uppgift att ordna regelbundna folkhälsokampanjer för bättre medvetenhet om äldres psykiska ohälsa.
Frågan till partierna är om de kommer att ”satsa specifikt på äldrepsykiatri, utbildning i äldres psykiska ohälsa för vårdpersonal samt folkhälsoupplysning om psykisk ohälsa bland äldre”.

Men svaren räcker alltså inte långt.

Inget av partierna har någon plan eller några konkreta åtgärder mot den psykiska ohälsan, konstaterar SPF Seniorerna i sin genomgång av svaren. Utbildning nämns av några, Liberalerna och Moderaterna, men inget om äldrepsykiatri eller folkhälsokampanjer.

– De som kommer närmast är Centerpartiet som vill skapa en ny öppen vårdform vid psykisk ohälsa, Kristdemokraterna som förordar äldresamtal och en nationell demensplan, summerar Gösta Bucht, förbundets sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor.

Terapisamtal

Miljöpartiet svarar att man vill stärka det psykosociala utbudet i primärvården medan Socialdemokraterna tittar tillbaka på sina satsningar och vill stärka sjukvården utan närmare specifikation.

Sverigedemokraterna vill ge primärvården tillgång till specialistpsykiatri och Vänsterpartiet vill att primärvården skall vara skyldiga att erbjuda terapisamtal.

Partiernas svar – och betygen de får

Centerpartiet
Många äldre är drabbade av depression och andra psykiska problem. För att möta detta behövs allt från förebyggande vård till att man kan få kvalificerad hjälp om man drabbats av djup depression. Centerpartiet vill bland annat införa en ny öppen vårdform så att fler snabbt och utan remiss ska kunna få hjälp vid psykisk ohälsa.
Centerpartiet vill också införa ett särskilt äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete för äldre. Det kan till exempel handla om information om matvanor och motion samt en möjlighet att kunna förebygga psykisk ohälsa. Ett systematiskt förebyggande arbete gagnar både den enskilda individen i form av ökad livskvalitet och hälsa och kan ge stora samhällsvinster. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bör därför få i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för hur svensk äldrehälsovård kan stärkas.
SPF Seniorernas betyg: Godkänt

Kristdemokraterna
Det finns ett stort problem i Sverige med ensamhet och isolering bland äldre vilket ger återverkningar i såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Ett sätt att motverka otrygghet hos den äldre i förhållande till det egna åldrandet är att erbjuda alla äldre över 80 år ett samtal – ett så kallat äldresamtal – om livssituationen och det som kommunen kan erbjuda. För att öka kunskapen och förbättra vården runt psykisk ohälsa hos äldre arbetar Kristdemokraterna även för att ta fram en nationell demensplan. Alla med eller misstänkt demenssjukdom ska ha rätt till kvalificerad utredning, diagnos och behandling. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Alla medarbetarna inom vård och omsorg måste ges både tid och resurser samt specifik kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre för att de ska kunna skapa en så bra vård och omsorg som möjligt.
SPF Seniorernas betyg: Godkänt

Liberalerna
Ja, vi vill ha utbildning i äldrepsykiatri för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med årsrika. Dit hör utöver personal inom hälso- och sjukvården och omsorgerna också biståndshandläggarna som har att ta ansvar för om en person ska få flytta till ett vård- och omsorgsboende eller inte. Nedstämdhet är inte en del av normalt åldrande. Det går att förebygga, lindra och bota om man har tillräcklig kunskap och om insatserna prioriteras.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Miljöpartiet
Vi vet att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland äldre personer. Utöver att sänka livskvalitén för den drabbade påverkar depression och annan psykisk ohälsa den fysiska hälsan, genom att risken att drabbas av andra somatiska sjukdomar ökar. För att komma åt detta hälsoproblem hos vår äldre befolkning är det av stor vikt att den psykiska ohälsan upptäcks tidigt. Vi vill stärka det psykosociala utbudet hos vårdcentralerna, bland annat genom att ha fler kuratorer och psykologer som kan erbjuda terapibehandling. Idag misstas depression hos äldre ofta med att vara exempelvis begynnande demens och många får därmed inte adekvat behandling, som hade kunnat leda till bättre psykisk hälsa. Vi behöver därför öka kunskapen om äldres psykiska ohälsa inom vård och omsorg.
SPF Seniorernas betyg: Godkänt

Moderaterna
Ja. Detta är ett mycket omfattande problem. Många äldre mår dåligt och är ensamma. Vi vill bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det kräver bl.a. att medarbetarna i äldrevården och äldreomsorgen erbjuds arbetsmiljöer som möjliggör mer tid för de äldre. Det kräver även att alla grundvårdutbildningar ska ge relevanta kunskaper i gerontologi, geriatrik och psykisk hälsa.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Socialdemokraterna
Vi vill göra stora satsningar på sjukvården. Bara under 2018 satsas 13 mdkr i riktade och generella statliga stöd till landstingen och sjukvården. En del av dessa satsningar är riktade till psykiatrin. Det gäller även den vård som äldre får ta del av. Hur dessa satsningar ska genomföras regionalt är det en fråga för varje landsting att besluta om.
SPF Seniorernas betyg: Icke godkänt

Sverigedemokraterna
I dag söker sig många äldre personer som lider av psykisk ohälsa till främst primärvården och äldreomsorgen, ofta utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens. Det kan vara svårt att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer som inte sällan har flera andra samtidiga sjukdomar. Sjukdomsbilden hos äldre är ofta annorlunda än hos yngre. Äldre har mer diffusa symtom och risken är därför större att en psykiatrisk diagnos förbises. Bland äldre personer som begått självmord har åtminstone 70 procent sökt sjukvård en månad innan dödsfallet och mer än var tredje den senaste veckan innan. För att utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa är det viktigt att primärvården har tillgång till specialistpsykiatrins kompetens och det är något vi vill satsa på.
SPF Seniorernas betyg: Godkänt

Vänsterpartiet
Självmord är ett folkhälsoproblem som drabbar många och Vänsterpartiet har motionerat om att det suicidpreventiva arbetet ska intensifieras. Dessutom kräver vi följande: Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut, en öronmärkt satsning på anställningar av vårdpersonal med psykologisk kompetens på vårdcentraler samt kompetensutveckling kring suicidprevention.
SPF Seniorernas betyg: Godkänt

Dölj faktaruta
Mer välvilja än konkreta förslag, sammanfattar Gösta Bucht, sakkunnig i SPF Seniorerna.

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas