Kongressmotion: ”SPF bör lyfta HBT-frågor”
Nyheter | SPF Kongress | Kongressförslag
Motioner till SPFs kongress Foto: Ola Åkerborn

Kongressmotion: ”SPF bör lyfta HBT-frågor”

Värna om kontanter, för in tandskydd i sjukvårdsförsäkringen och engagera förbundet i HBT-frågor. Det är några förslag i de totalt 64 motioner som kommit in inför årets kongress.

Publicerad 2014-04-22

De flesta motioner som lämnats in av enskilda medlemmar, föreningar eller distrikt rör förbundsrelaterade frågor, som medlemsavgifter, rekrytering och regler för valberedningen. Men nära 30 motioner med politiska krav har väckts ute i SPF-landet. Det gör den stundande kongressen i Jönköping till en av de äldrepolitiskt mest aktiva i modern tid. Varken kongressen i Ronneby 2011, Örebro 2008, Visby 2005 eller Skellefteå 2002 nådde upp i samma antal. Kanske är det Supervalåret 2014 som inspirerar. 

I motionerna bidrar SPF-medlemmarna med såväl helt nya förslag som  återkommande förslag på åtgärder av mer tidlösa äldrepolitiska brister i samhället.

Kravet på lagstiftning om kommunala pensionärsråd känner vi till exempel igen från senaste kongressen i Ronneby 2011, liksom att hörbarheten i SVT-program med störande bakgrundsmusik måste bli bättre.
Irritationen över bankernas avtagande intresse för att möta äldres behov av service och IT-klyftan i samhället är två andra tidlösa stridsämnen. Här måste förbundsstyrelsen agera ”kraftfullt” för att ”förmå bankerna att även fortsättningsvis ta emot kontanter”, föreslår Kalmardistriktet. I Uppsala ställer sig distriktet bakom Egon Regefalk i SPF Laxen när han uppmanar alla äldre att under SPFs ledning bekämpa ”informationsklyftan” i samhället.

Vissa ämnen, som kravet på att tandvårdsförsäkringen ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen, gör come back efter att ha varit aktuella i motioner vid tidigare kongresser, men senast i Ronneby fått träda tillbaka till förmån för andra frågor.
Kanske har pensionärsrådsledamöterna i Västmanland, som skrivit motionen,  inspirerats av att SPFs förbundsstyrelse ser tandvårdsfrågan som en av de viktigaste i årets valrörelse.

En rad nya förslag finns också: Äldrediskrimineringen tycks engagera allt fler, och SPFs Kalmardistrikt, som har identifierat 70-årsgränser i vissa nämnder och banker, vill att förbundsstyrelsen ska vidta åtgärder.
En tredje motion som vill att SPF agerar mot diskriminering kommer från Stockholmsdistriktet. Här gäller det HBT-personer. ”Frågorna rör i lika hög grad äldre som yngre.” argumenterar distriktet, som vill se att förbundet börjar tala också för denna minoritet.

Självklart missar inte SPFarna att lyfta kravet på lika skatt och ett pensionssystem som inte ideligen sänker pensionerna samtidigt som lönerna stiger. Inte mindre än åtta motioner behandlar dessa två ämnen, vilket gör just skatter och pensioner till de mest motionerade politikområdena i sommar. SPF Hässleholm vill rent av att Svenska staten ska dras inför EU-domstol ”för brott mot de mänskliga rättigheterna genom sin särbehandling av social minoritet”.

Vård och omsorg är en av de viktigaste valfrågorna från SPFs medlemmar, men genererar faktiskt endast tre motioner.
Förutom den redan nämnda tandvårdsfrågan vill en motionär att förbundet verkar för ett geriatriskt centrum för utbildning och forskning i varje landsting och en annan vill se ett system med ställföreträdare för äldre som själva har svårt att välja i valfrihetens tidevarv (se faktaruta).

Två ämnen som knappt nämns i motionerna är dels anhörigas situation, där den enda motion som tangerar rör godmanskap, dels att landstingen bör läggas ner så att vården och omsorgen får en huvudman.
SPFarna lämnar också heta frågor som bemanningen i äldrevården och om riskkapitalister verkligen bör tillåtas göra vinst på skattefinansierad vård och omsorg om de svårast sjuka äldre därhän.
Krav på fortsatt kamp mot felmedicineringen av äldre finns heller inte med. En tolkning kan vara att man anser att förbundet redan arbetar aktivt och effektivt.

Men allt är inte politik. En lika stor del av motionärernas intresse handlar om organisationen SPF och hur det inre arbetet bör bedrivas. 35 sådana motioner ryms i 2014 års skörd. Hälften av dessa motioner berör medlemsavgiften och stadgarna. Hur marknadsföring och rekrytering ska gå till är andra dominerande ämnen.

Motionärerna hoppas att SPFs nya styrelse och ordförande – som också utses av kongressen i Jönköping – ska driva just deras frågor med hög prioritet. När kongressombuden väl fattat sina beslut i mitten av juni är det bara tre månader kvar till de viktiga valen till riksdag, kommuner och landsting.

En viktig del av processen är nu de svar som förbundsstyrelsen kommer att föreslå kongressen till var och en av motionerna. Det blir bifall, avslag eller så kommer motionen att ”anses vara besvarad”. Oavsett vilket det blir brukar kongressen sedan gå på förbundsstyrelsen linje – men inte alltid.

Tidigare i år presenterade förbundsstyrelsen de tio frågor som man vill lyfta särskilt i valrörelsen. Åtminstone sex av de tio punkterna i valmanifestet återfinns också som krav i motionsfloden.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

 

3 motioner ur floden

Inför RUT-avdrag för datortjänster

– Vad vi erfarit är att man kan få RUT-avdrag om man anlitar en bartender för att blanda drinkar i samband med en festlighet. Däremot kan man inte, enligt uppgift från Skatteverket, erhålla RUT-avdrag om man anlitar en firma med F-skatt för att få hjälp med datorproblem.
Det här är orimligt, anser Rolf Lundberg, SPF Eken i skånska Perstorp. Därför vill han att ”all hjälp som kräver någon form av expertis som till exempel datorer och annan teknisk utrustning ska grunda rätt till RUT-avdrag”.

Satsa på äldreförsäkring
SPFs förbundsstyrelse ska jobba för en säkrad finansiering av äldreomsorgen i hela landet. Det kan gå till så att SPF försöker förmå regeringen att tillstätta en statlig utredning om hur en äldreomsorgsförsäkring skulle kunna utformas och genomföras.
Det föreslår Karin Hultén och Monika Olin Wikman i SPF Sumaro i Simrishamn. Skånedistriktet stödjer motionen som betonar att det är nödvändigt att ”utan dröjsmål ta i den långsiktiga frågan om finansieringen av äldreomsorgen”.

Ställföreträdare i vården
Bo Bergstad i SPF Ankaret vill att SPF ska agera så att valfriheten fungerar också för de som har nedsatt förmåga att fatta egna beslut. I alla andra nordiska länder finns lagstiftning som reglerar vem som företräder den som inte längre har en fullgod beslutsförmåga.
”När man har bästa förmågan att välja kanske man inte är berättigad till hemtjänst. De som inte kan välja har i bästa fall en anhörig i form av make/maka, barn eller någon annan som känner den äldre bra och kan hjälpa till.” skriver Bo Bergstad i motionen och påpekar att det sedan flera år finns ett lagförslag i regeringskansliet i Sverige angående just ställföreträdare i vården. Se till att få fart på den!

Gästriklandsdistriktet ställer sig bakom motionen.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas