Kontanterna: Regeringen pressas i riksdagen
Foto: Motorolka / Colourbox
Nyheter | Betaltjänster

Kontanterna: Regeringen pressas i riksdagen

Regeringen sattes under tryck när kontanterna i samhället debatterades i riksdagen på fredagen. Vad tänker ansvarige minister Per Bolund (MP) egentligen göra för att komma till rätta med problemen kring den alltmer uteblivna kontanthanteringen, frågade riksdagsledamoten Ulla Andersson (V).

Jan Arleij
Publicerad 2016-02-26

Som Senioren.se nyligen har rapporterat anser regeringens Betaltjänstutredning att läget är bra som det är när det gäller exempelvis äldres tillgång till kontanter. I varje fall finns ingen anledning till ytterligare lagstiftning för att säkra kontanternas bevarande som betalningsmedel.

Ulla Andersson, ledamot i riksdagens finansutskott och ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, var starkt kritisk till utredningens slutsatser.

– Det verkar som att utredaren helt har bortsett från de faktiska problem som existerar i dag. När föreningar tvingas åka många mil för att bli av med sin lott- eller bingokassa. När företagare, efter en lång arbetsdag, tvingas sätta sig i bilen och köra många mil för att kunna sätta in sin dagskassa eller försöker gömma den på något säkert ställe.

Småföretagare tvingas lägga ner

– Utredaren verkar ha missat att det är så illa att många småföretagare till och med säger att de måste lägga ned sina företag om kontanthanteringen upphör. Eller att många äldre och funktionsnedsatta inte kan eller vill använda kort. Utredaren skriver tvärtom: Det är utredningens uppfattning att enbart en ovilja att använda annat än kontanter inte är ett tillräckligt tungt vägande intresse för att lagstifta om åtgärder som främjar kontantanvändning.

Regeringen har hittills avvaktat med ställningstagande och hänvisat till utredningen.

– Så tänker statsrådet lägga fram något nytt förslag för att komma till rätta med problemen kring den alltmer uteblivna kontanthanteringen? undrade Ulla Andersson.

Dagliga samtal till Finansinspektionen

Även Håkan Svenneling (V), suppleant i finansutskottet, ville ha besked av finansmarkandsminister Per Bolund.

– Anser statsrådet att Betaltjänstutredningen löser människors problem med att få sätta in och ta ut kontanter?

Håkan Svenneling hänvisade också till att Finansinspektionen dagligen får samtal från småföretagare som inte får tillgång till betaltjänster.

– Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för företag och föreningar som inte får tillgång till betaltjänster?

Olika insatser pågår

Per Bolund svarade att olika arbeten pågår för att möta situationen.

– Post- och telestyrelsen, PTS, har att tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser stödja länsstyrelserna i deras arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

I dessa tjänster ingår bland annat möjlighet till uttag av kontanter och hantering av dagskassor, fortsatte ministern.

– Det framgår av länsstyrelsernas årsrapport för 2015 att länsstyrelserna har fått till ett samarbete med Sparbankernas Riksförbund och Svenska Bankföreningen där olika frågor stäms av vid behov. Det här samarbetet möjliggör för länsstyrelserna att ta upp olika problem med kontanthanteringen.

Bankorganisationerna är också delaktiga i den innovationsupphandling som precis har påbörjats och som bland annat syftar till att underlätta för de individer som har störst problem med befintliga betaltjänster, redovisade Per Bolund.

– Vi ökar också anslaget till Länsstyrelserna med fem miljoner kronor i år för informationsinsatser för att stödja och utveckla service på landsbygden där arbetet med betaltjänster är en viktig del.

SPF Seniorerna tar initiativ

Delrapporten från Betaltjänstutredningen som lämnades för en dryg månad sedan är alltså ute på remiss. 49 instanser har bjudits in att lämna synpunkter. Den 15 mars är deadline.

– Jag vill nu avvakta remissinstanserna synpunkter innan jag går vidare med eventuella ytterligare åtgärder, sa Per Bolund i interpellationsdebatten.

SPF Seniorerna kommer – på eget initiativ, eftersom regeringen inte bjudit in organisationen – att lämna ett remissvar på Betalningsutredningens slutsatser.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

En av fem använder inte internet

Drygt 20 procent av alla betalningar görs fortfarande med kontanter

87 procent av alla svenskar använder kontanter varje månad

20 procent av alla svenskar använder inte internetbank

Antalet uttagsautomater har minskat med närmare 500 sedan 2011
Antalet bankkontor som hanterar kontanter har minskat från 1 415 år 2011 till 694 i dag
Utöver detta har 154 bankkontor stängts

Handelsbanken meddelade i höstas att de slutar med kontanter vid 95 kontor runt om i landet
Utöver det har ytterligare 16 kontor hos andra banker slutat med kontanter under året

Källa: Riksbanken

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-02-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas