Nytt ljus på vård och omsorg
Sjukvården i fokus för SPF Seniorerna. Foto: Getty Images
Nyheter | SPF Seniorernas kongress

Nytt ljus på vård och omsorg

SPF Seniorerna ägnade mycket tid av sin två dagars kongress att diskutera förbundsavgiften. Men man har också hunnit lägga fast kursen i flera frågor om vård och äldreomsorg.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-16

SPF Seniorerna kommer att öka trycket i sjukvårdsfrågorna. Kongressen vill i alla fall se ett nytt vårdpolitiskt program.

Sjukvårdens snabba förändring och att vi blir allt fler 80-plussare är två skäl till att SPF Seniorerna behöver ett ännu mer snabbfotat och uppdaterat vårdpolitiskt program.

Tre motioner – från Sörmland, Stockholm och Bohuslän – har riktat in sig på hur förbundets program för vården och omsorgen ska bli vassare.

De pågående förändringarna till ”god och nära vård” med dess inslag av välfärdsteknik och digitalisering gör en utveckling av programmet nödvändig, anser Liliana Assi, Sörmland, i sin motion. Likaså det faktum att hemtjänsten kommer att öka avsevärt när antalet åttioåringar ökar starkt.

Stockholmsdistriktet vill se ett helt nytt vård- och omsorgsprogram. Det bör tas fram under de kommande två åren och beslutas av kommande kongress 2025.

Vartannat år

Förbundets vård- och omsorgspolitiska program beslutades av kongressen 2017. Därefter har förbundsstyrelsen uppdaterat programmet 2019 och 2021.

”Efter den pandemi vi har genomgått så anser vi att programmet behöver en rejäl omarbetning där de olika delarna behöver vara levande dokument som utvecklas i samma takt som vården och omsorgen utvecklas.” skriver Stockholmsdistriktet i sin motion:

”Det ska vara ett dokument för nationell, regional och lokal påverkan med dess olika delar för vårt påverkansarbete på de olika nivåerna. Programmet ska vara tillgängligt för alla våra medlemmar i de råd man sitter i samt på förbundsnivå vid möten med ministrar och myndigheter.”

Redan prioriterat

Trygg vård och omsorg är ett av förbundets prioriterade områden, konstaterar förbundsstyrelsen i sitt yttrande över motionerna.

Förbundsstyrelsen säger liksom kongressen ja till förslagen i de två motionerna. Den tredje motionen från Bohuslänsdistriktet om att programmet ska finnas i digital form besvaras av förbundsstyrelsen och kongressen med att så redan är fallet – ”De politiska programmen tillgängliggörs i dag digitalt via förbundets webbplats”.

Rätt att komma ut

En annan fråga där kongressen satte ner foten gällde rätten till utevistelse i äldreomsorgen. Den måste helt enkelt skrivas in i lag.

Såväl förbundsstyrelse som kongressombud sa ja till en motion från SPF Seniorerna Oskarshamn om att den person som har hemtjänst eller bor i särskilt boende måste ges laglig rätt till utevistelse – varje dag.

– Varför ska människor ha det sämre än hunden? Lagen om rastning av hund säger att hundar som hålls inomhus ska rastas regelbundet, minst var sjätte timme dagtid, skriver föreningen i motionen.

När en person behöver hemtjänst eller flytta till särskilt boende blir denne ofta beroende av andra, inte sällan med följd att man går miste om den dagliga utevistelsen.

– Det är ett känt faktum att vi måste motverka äldres psykiska ohälsa. Även det fysiska måendet är mycket viktigt. Vi måste se till hela kroppen! argumenterar SPF Seniorerna Oskarshamn – vilket alltså vann kongressens öra.

Saknas lagkrav

SPF Seniorernas förbundsstyrelse skriver i sitt svar på motionen att man anser att ”en god äldreomsorg förutsätter att mottagarna erbjuds möjlighet till utevistelse”.

Det finns flera normerande texter och auktoritativa uttalanden om utevistelser och deras förtjänster, resonerar förbundsstyrelsen i sitt motionssvar.

Med stöd i beprövad erfarenhet rekommenderar exempelvis Socialstyrelsen av flera skäl att socialtjänsten erbjuder möjlighet till utomhusvistelse till personer med demenssjukdom.

Men det saknas ett tydligt lagkrav, fortsätter förbundsstyrelsen:

”För närvarande bereder Regeringskansliet ett förslag till lag om äldreomsorg. I den föreslagna lagens sista bestämmelse föreskrivs en nationell ordning för kvalitetsutveckling. Den ska närmare ange äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt de mål och bestämmelser för genomförande som ska gälla för äldreomsorgen. SPF Seniorerna arbetar för att rätten till utevistelse skrivs in i den nya lagen eller i den nationella ordningen.”

Förbundsstyrelsen uppehåller sig också i sitt svar vid hur stor betydelse som utevistelse har.

Rätten att få komma ut måste säkras i lagen. Foto: Getty Images

”För ett gott liv finns det behov av att komma ut ibland, få någon form av fysisk aktivitet liksom psykisk och social stimulans. Om vi inte får dessa behov tillgodosedda ökar risken för dålig sömn, ångest, oro och nedstämdhet och att medicinering insättes för att motverka dessa symtom.” skriver förbundsstyrelsen.

Ytterligare argument finns att hämta i forskning som visar att patienter som fått vara med om aktiviteter blir lugnare, gladare och sover bättre vilket ger högre livskvalitet och minskar användningen av olämpliga läkemedel.

Kongressen godkände alltså svaret liksom rekommendationen att bifalla motionen. SPF Seniorerna har därmed att noga bevaka regeringens pågående arbete med att förstärka lagen.

Högre förbundsavgift

Efter en som väntat intensiv diskussion enades kongressen till slut om att höja förbundsavgiften med 30 kronor från och med 2025. Därmed höjs förbundsavgiften från dagens 160 kronor till 190 kronor per år.

Återstår att ser hur organisationen tacklar kostnaderna utan att tappa tempo i arbetet med att påverka inte minst politiker på olika nivåer.

Förbundsstyrelsen och distrikt och föreningar har ett arbete framför sig att hitta rätt prioriteringar, konstaterade förbundsordförande Eva Eriksson.

– Vi kommer att få ändra en del i rambudgeten för 2024 och 2025.

Förbundsstyrelsens förslag var en höjning med 50 kronor. Vissa ombud ville inte höja alls. Efter hantering i kongressens beredningsutskott togs bland annat kompromissförslag fram på 30 respektive 40 kronor.

Efter votering vann förslaget på 30 kronor med 79 röster mot 40-kronorsförslaget som fick stöd av 33 ombud. Två ombud avstod.

Förbundet anser sig behöva 50 kronor per år – men fick bara 30.

SPF Seniorernas 31:a kongress avslutades på torsdagen (15/6). Om två år är det dags för ombuden att samlas igen.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas