Stor misstro mot sjukvården
Nyheter | Diskriminering
Ålderism påverkar sjukvården Foto: Colourbox

Stor misstro mot sjukvården

Var tredje SPFare misstror den svenska sjukvården. Det visar en enkät som gjorts av SPFs programgrupp mot ålderism.

Publicerad 2014-04-28

Under januari tillfrågades 1 000 SPF-medlemmar mellan 65-74 år och ytterligare 1 000 medlemmar som är 75 år och äldre.

Svarsfrekvensen i den yngre gruppen var 83 procent, i den äldre gruppen 44 procent.

Frågan som ställdes till de 2 000 SPF-medlemmarna var ”Tror du att äldre får sämre behandling i sjukvården för att de är för gamla?”

39 procent i den yngre gruppen svarar ja på frågan. I den äldre gruppen är siffran 36 procent. Fler än var tredje tror alltså att ålderism i vården leder till diskriminering och sämre vård till äldre människor.

Men den sämre behandlingen är inte detsamma som ett dåligt bemötande. I den enkät som gjordes 2012 frågade man SPFarna just om bemötandet i sjukvården. Endast en procent av de svarande ansåg att de blev illa bemötta.

Tänkbara förklaringar till den djupa skepsisen bland äldre kan vara den faktiska felmedicinering av äldre som pågår.

Rapportering om överbeläggningar och onödiga återinläggningar på sjukhus bidrar också till en bild av att äldre får en sämre vård.

En tredje faktor kan vara debatten kring olika stimulanssatsningar som kömiljard och ersättningssystem som enligt kritiker har haft så kallade undanträngningseffekter som drabbat äldre.

Programgruppen analyserar i enkätrapporten:

”Den höga graden av misstro mot vården kan hänga ihop med rädsla eller obehag inför sjukvården, men kan också bygga på egen erfarenhet av sämre vård, till exempel för många mediciner eller olämplig läkemedelsbehandling. Det där vet vi i sin tur till stor del beror på bristande engagemang för de äldres situation, alltså ålderism.”

Därför ställdes frågan till SPFarna

Avslöjande formuleringar i en statlig utredning visar att ålderismen sätter sin prägel på äldrevården.

Det konstaterar SPFs programgrupp mot ålderism i en rapport till förbundsstyrelsen.

Den statliga utredningen blev klar 2010 och heter ”Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år”.

Här konstateras att risken att drabbas av kroniska sjukdomar ökar då man blir äldre, och att många dessutom drabbas av fler kroniska sjukdomar.

Utredningen sammanfattar: ”Än så länge är forskningen om multisjuklighet i sin linda.”

Ytterligare ett citat i statens egen analys av situationen för de svårast sjuka äldre, och som SPFs programgrupp ser som tydligt bevis för ålderism i vården, lyder:

”…betydelsen av multipla kroniska sjukdomar hos äldre hittills har underskattats. Sjukvården är främst inriktad på akut vård med korta behandlingstider och har prioriterat ner multisjuka äldre patienter. Detta gäller inte bara sjukvårdens organisation utan även den medicinska forskningen”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

Ålderism

Medlemsenkäten ställde också frågan ”Har du sökt sjukvård under det senaste året?”

Här svarade 80 procent ja i båda åldersgrupperna 65-74 år respektive 75 år och äldre.

Det är ålderism

Begreppet betyder fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas