Nyheter

– Stora brister i den svenska strokevården

Följ de lagar som finns! Den uppmaningen riktar Strokeförbundets ordförande till landets kommuner och landsting. I dag leder systemfelen till att orimligt många strokedrabbade patienter faller mellan stolarna.

Publicerad 2012-01-11

Nyligen kom Socialstyrelsen med en rapport som tar ett helhetsgrepp på hela strokevårdskedjan, alltså även vården och omhändertagandet ute i kommunerna. Läget beskrivs som mycket allvarligt: Hälften av alla kommuner uppger att det saknas samordning med det egna landstinget.

Det här får nu Strokeförbundet att skarpt kritisera hur kommuner och landsting arbetar.

Föreskrifter följs inte
Att det bara i 44 procent av kommunerna råder en samstämmighet mellan kommunerna och strokeenheterna om en gemensam samverkansplan signalerar att flertalet av samverkansplanerna inte används eftersom en part inte känner till dem, konstaterar Strokeförbundet.

– Detta är särskilt anmärkningsvärt då det finns regler och föreskrifter om att landstingen och kommunerna gemensamt ska utforma rutiner för samordning av rehabilitering för personer med stora och långvariga behov av insatser från både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skriver Strokeförbundets ordförande Sven Andréasson i en debattartikel.
– Otydligheten mellan huvudmännen medför att det blir svårt för den som har fått stroke och deras anhöriga att veta vart de ska vända sig. Risken är också stor att många ”hamnar mellan stolarna”.

Anhöriga kläms åt
Det här leder också till brist på stöd och eftervård, anser Sven Andréasson som formulerar en lång lista med allvarliga svagheter.

• Flera av kommunerna erbjuder ingen rehabilitering efter stroke, trots att de enligt lag är skyldiga att göra det.
• Få anhöriga får stöd från kommunen trots att kommunen är skyldig att ge detta enligt lag.
• Dubbelt så många män som kvinnor får dag- och teamrehabilitering efter insjuknandet i stroke.

– Nu vill vi se att politikerna i kommuner och landsting tar sitt fulla ansvar och följer de lagar som finns! säger Sven Andréasson.

SPF också kritiskt
Strokeförbundets kritik av glappet mellan kommuner och landsting är inte unik. SPF har påpekat problemet vid många tillfällen, inte minst när det gäller multisjuka äldre. De som behöver hjälpen mest är de som löper störst risk att hamna mellan stolarna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas