Boende

25 000 bostäder har försvunnit

Publicerad 2009-09-11

Varje år samlar Boverket in statistik från landets kommuner för att kartlägga hur behoven tillgodoses på bostadsmarknaden.
När det gäller särskilda boenden för äldre: 51 procent av Sveriges kommuner täcker inte behovet.
Mest utbredd är bristen i Storstockholm och Storgöteborg. Endast 15 respektive 8 procent av kommunerna uppger att man har behovet täckt, konstaterar Boverket i rapporten.

I övriga kommungrupper uppgår behovstäckningen till mellan 40 och 60 procent. De minsta kommunerna har tillgodosett behovet i högst utsträckning.
Boverkets rapport – Bostadsmarknadsenkäten 2009 – visar att fyra av tio kommuner räknar med att kunna täcka behovet genom utbyggnad de närmaste åren. Men över tio procent av dem bedömer att bristen kommer att kvarstå även efter planerad utbyggnad.

25 000 platser borta

Veteranen har gjort en sammanställning av befintlig officiell statistik (Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket). Trenden är tydlig: 118 600 platser 2001 har blivit 94 200 platser 2008, en minskning med nästan 25 000 platser.
Tappet kan uttryckas i procent: På sju år har 21 procent av platserna försvunnit.

När regeringen just hade trätt till sa äldreminister Maria Larsson i en riksdagsdebatt den 15 december 2006:
”Efter en nedläggning som saknar historiskt motstycke, en rasering av välfärden, under den förra regeringens regim behöver vi bygga platser för att de äldre ska ha tillit till att få vård och omsorg när de blir gamla. 
Vi vill vända den kurva som bara har pekat i riktning mot färre platser. Nu börjar vi bygga igen tillsammans med alla de kommuner som har ett tydligt uttalat behov.”
När Maria Larsson gästade SPFs kongress i Örebro 2008 var hon lika tydlig: ”Bristen på boendeplatser har bidragit till lidande för de äldre.”

En miljard väntar
Socialstyrelsen och landets länsstyrelser har i olika rapporter under en lång rad år gett uttryck för att många äldre far illa av bristen.
Den nyvalda Alliansen sjösatte därför omgående ett massivt stimulansprogram värt 2,5 miljarder för att få fart på ny- och ombyggnader ute i kommunerna.
Från 1 juli 2007 fanns 500 miljoner att söka – per år.
Men Boverkets kartläggning visar att det går för långsamt om målsättningen ska vara att ”vända kurvan” som Maria Larsson gav uttryck för 2006.

Sedan starten 2007 och fram till april 2009 har kommunerna sökt och fått 500 miljoner av paketet. Man hade alltså kunnat få ut det tredubbla. Samtidigt har den sammanlagda nedgången av antalet platser fortsatt: år 2006 fanns 98 600 platser – 2008 är siffran nere i 94 200.

Planer finns
Det är drygt 80 kommuner som har planer på nyproduktion av särskilt boende år 2009 eller 2010. På kommunernas projektlistor finns närmare 3 700 bostäder i nyproduktion upptagna för påbörjande år 2009 eller 2010.
Totalt 20 kommuner har inplanerade ombyggnadsprojekt. Cirka 550 bostäder i särskilda boendeformer för äldre eller funktionshindrade kommer enligt kommunernas planer att byggas om under åren 2009 till 2010.

– Ofta handlar det om att man bygger om äldre typer av boenden, till exempel ålderdomshem eller vårdhem, till eget boende med dagens standard vad gäller utrymme och utrustning. Det blir då ett tillskott av fullvärdiga bostäder men antalet platser minskar genom dessa ombyggnader, konstaterar Boverket i sin rapport.

Texter: Jan Arleij

Kommunernas behovstäckning i procent

År

Brist även
efter planerad utbyggnad

Täcker behovet
med planerad utbyggnad

Behovet täckt

2007

 14 %

 35 %

 47 %

2008

 14 %

 39 %

 46 %

2009

 12 %

 38 %

 49 %

Andel 65 år och äldre som den 1 oktober 2000 till 30 juni 2008 fick särskilt boende

År

Antal

Andel av befolkningen

2000

 118 300

 7,7 %

2001

 118 600

 7,7 %

2002

 115 500

 7,5 %

2003

 110 900

 7,2 %

2004

 104 800

 6,7 %

2005

 100 400

 6,4 %

2006

 98 600

 6,2 %

2007

 95 200

 5,9 %

2008

 94 200

 5,8 %

Fem förklaringar
Analytiker och politiker pekar på orsaker:
• Antalet flerbäddsrum har minskat radikalt.1985 delade 40 procent av de boende rum med en eller flera personer – 2008 är siffran 1 procent.
• 2008 svarade 120 kommuner att cirka 11 000 bostäder som tidigare redovisats som särskilda boendeformer numera är seniorbostäder.
• Allt fler äldre vill bo kvar i vanligt boende allt längre tid. Hemtjänst och hemsjukvård har därför byggts ut i stället.
• Många kommuner är osäkra på hur behoven utvecklas.
• Kommuner blundar för behov.

Investeringsstödet
• 2,5 miljarder under fem år
• 137 av 214 ansökningar har beviljats
• 3 500 lägenheter i nybyggnad och 900 i ombyggnad har beviljats
• Stödet söks hos länsstyrelserna.
 


Har inte råd  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser inte att landets äldre behöver vara oroliga. SKLs ordförande Anders Knape (M) säger att ledningarna i Sveriges kommuner är väl medvetna om att ”antalet boenden måste byggas ut till 2020 då antalet personer som nått 80 års ålder ökat”.
En miljard ligger och väntar på kommunerna. Varför söker man då inte?
– Om ett stimulansbidrag täcker 10 procent av investeringen så återstår det 90 procent att finansiera. Till detta kommer kostnaderna för att driva boendet.
Vad kan staten göra?
– Om regeringen höjer procentsatsen ökar incitamentet att bygga.

Diskriminering  
– Att kommunerna inte satsar på att tillgodose behovet av särskilda boenden ser jag som ren och skär och upprörande äldrediskriminering.
Det säger Barbro Westerholm (FP), tidigare ordförande i SPF.
– Trenden är mycket oroande. Läget innebär att det i dag finns många äldre i behov av särskilt boende som i stället vårdas hemma och i stor utsträckning av närstående.
– Stimulansbidraget har inte utformats så att det ger avsedd stimulans. Det finns anledning att undersöka varför och finna bättre sätt att använda pengarna, säger Barbro Westerholm, som nyligen avslutade sitt arbete som ordförande i regeringens äldreboendedelegation.

Stödet fungerar   
– Det är allvarligt att så många kommuner inte kan tillgodose behoven. De äldre får inte det stöd de har rätt till, säger äldreminister Maria Larsson (KD).
– Det finns en överhängande risk för att anhöriga under stora delar av dygnet lämnas med ett ansvar som de inte önskat, inte orkar med eller inte samtyckt till.
Investeringsstödet till särskilt boende för äldre fungerar dock bra, anser Maria Larsson. Byggplanering tar lång tid.
Kan regeringen göra mer?
– Det är den statliga tillsynen som ska se till att alla kommuner lever upp till sina skyldigheter. Den nya organisation som träder i kraft 2010 får utökade möjligheter till bland annat vitesföreläggande, säger Maria Larsson.

Stort mörkertal  
– Jag är mycket förvånad över att så många kommuner inte tillgodoser behoven. Det är oerhört allvarligt för landets äldre. Det skapar stor oro.
Ylva Johansson (S), tidigare äldreomsorgsminister, tror att verkligheten är ännu mer problematisk än vad kartan redan anger.
– Det finns ett stort mörkertal. Många äldre skulle vilja ha en tryggare bostad men söker inte för att man inte tror sig kunna få någon.
Den stora kritiken riktar Ylva Johansson mot regeringens skattesänkningar.
– Det är dyrt att driva särskilda boenden. När regeringen också låter jobbkrisen slå igenom utan rimlig kompensation fördjupar man problemen.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas