Pensionärsråd behövs i alla kommuner
Åsikter | Siw Christensen
Siw Christensen vill behålla KPR Siw Christensen

Pensionärsråd behövs i alla kommuner

Det förvånar mig att så många inte vet, vilka som sitter i pensionärsråden i sin kommun, hur de väljs och vad de utför.

Publicerad 2011-12-05

I Falkenbergs kommun utser samtliga 5 pensionärsorganisationer sina ledamöter till KPR (kommunala pensionärsrådet) samt ersättare för dessa. De representerar därmed samtliga pensionärer i kommunen.

Valen sker på demokratisk väg i respektive organisation och sammanfaller med kommunvalen. Tillsammans med representanter och ersättare från kommunstyrelse och socialnämnd utgör de KPR i Falkenbergs kommun  och utgör därmed ett viktigt forum för äldrefrågor.

 

KPR
KPR är ett remissorgan för äldrefrågor som behandlas i kommunstyrelse och socialnämnd. Det innebär att frågorna sänds till KPR  i god tid  före beslut  i kommunstyrelse och socialnämnd. KPR har möjlighet att komma med synpunkter baserad på erfarenheter och kunskaper om de äldres situation i samhället.
Socialnämnd bildar referensgrupper när sådan blir aktuell.

 

Penisonärsråden kan påverka

Kommunen har de senaste åren genom referensgrupper från KPR  givit möjligheter att påverka olika ärenden, innan beslut fattas.
Exempel på sådana referensgrupper är:
• Nybyggnationsgrupp (äldsta gruppen nu avslutad)
• kundvalsgrupp – valfrihet inom hemtjänsten (arbetade i 1 ½ år)
• planeringsgrupp för särskilt boende (många aktuella projekt)
• författande av nytt reglemente för KPR (initiativtagare till reglementet)
• grupp för upphandling inom äldreomsorgen (nybildad)
• IT grupp för dataanvän
dning gällande kund/hemtjänst/anhöriga
(startar i januari)

 

KPR uttalar sig om Carema och upphandlingar

De senaste referensgruppen tillsattes för 3 veckor sedan, innan Caremaärendet kom upp.
I denna grupp ” Upphandling inom äldreomsorgen” sitter representanter från alla pensionärsorganisationerna och gruppen har den viktiga uppgiften att komma med synpunkter om upphandling och kvalitet i den privata äldreomsorgen. Vi får allt material utom en liten del, som alltid är sekretessbelagd inom all kommunala upphandling. Vi har möjlighet att noga läsa kvalitetskraven, meddelarskydd  osv. Man räknar med att denna grupp kommer arbeta minst ett år.

Parallellt kommer gruppen att knytas till en satsning inom IT , som gör det möjligt för anhöriga att följa vården av anhöriga på ett smidigt sätt. Mer om detta senare!
En viktig grupp har varit de olika projekten för byggnationer för de äldre i kommunen
I denna har Fabo varit en värdefull källa till kunskap.

 

Pensionärsråden kan följa ärenden

Som du förhoppningsvis förstår, har vi bättre möjlighet att följa ett ärende hela vägen, än de politiker, som inte sitter i socialnämnden. Vi får inte ett nästan färdigt beslut i knät, som man fick i fullmäktige, då man var politiker. Som kulturnämndsordförande hade jag t.ex. inte tid att följa alla andra nämnders ärende så noga, som vi i KPR får göra gällande det som berör just oss seniorer. Vi upplever att socialnämndens tjänstemän lyssnar och tar hänsyn till våra synpunkter när han/hon förbereder ärendena.

På varje dagordning i KPR finns alltid punkten ”Önskemål från pensionärsföreningarna om KPR:s fortsatta arbete”. Det innebär en möjlighet för pensionärsorganisationerna att vid varje möte komma fram med önskemål som KPR skall lyfta fram för agerande i t.ex. socialnämnden med vilken vi har det mesta samarbetet.

 

Med denna redogörelse hoppas jag, att alla inser att KPR behövs i alla kommuner

 

För KPR i Falkenberg
Siw Christensen vice ordförande
representant för pensionärsorganisationerna i Falkenberg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas