Pensionsskolan del 2: Att ta ut pension – vad gäller?
Pensioner | Pengar

Pensionsskolan del 2: Att ta ut pension – vad gäller?

Satsa på några glada år, eller försöka få pengarna att räcka så länge som möjligt? Vår ekonomiexpert Ylva Yngveson tipsar.

Ylva Yngveson
Publicerad 2016-02-18

Snart framme vid nästa mål! Dags att själv få bestämma över sin tid. Pensionstid, passionstid, seniortid eller fritid?

Vi väljer själva hur vi vill se på denna period av våra liv. De flesta börjar att en tid före pensionering ta tag i ekonomin, för att veta hur mycket de har att leva på och hur de ska planera sina uttag.

Det finns några grundläggande frågor du kan fundera över så att planeringen underlättas. Eftersom du förmodligen har många olika pensionsdelar behöver du ta reda på fakta kring var och en av dem. Du kan sedan hantera dem på olika sätt.

  1. Vilka pensioner har efterlevandeskydd? Ta bort de skydd du inte behöver. Ta ut de delar som saknar efterlevandeskydd först.
  2. Vilken är den absoluta grundnivån på en inkomst du inte klarar dig utan? Räkna på dina utgifter och ditt sparande. Vissa utgifter försvinner och andra blir mindre. Sparandet kanske du behöver dra ned på.
  3. Har du i början höga inkomster? Du kan fördela om uttagen så att du jämnar ut inkomsterna. Det kan ge lägre skatt och jämnare inkomst över åren.
  4. Har du sparande som är viktat mot aktiemarknaden? En del kan du behålla för att fortfarande ha möjlighet till bättre tillväxt på pengarna. Annars kan det vara dags att snart växla ned risken.

I den här delen läser du om vad som gäller för de olika pensionsdelarna och om olika skatteregler. Hur du kan planera och påverka din pensionsekonomi kan du läsa om i del 3. Tänk på att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre blir den per månad eftersom den ska delas upp på fler år.

Du får grepp om dina egna olika pensionsdelar på samlingssajten minpension.se. Under Intjänad pension finns fyra rutor, Total pension, Allmän pension, Tjänstepension och Privat pension. Jämför uppgifterna i rutorna med de olika besked du fått från olika pensionsbolag.
Du ser också din pensionsprognos och kan ändra exempelvis uttagstid och uttagspunkt genom Pensionssimulatorn. Har du själv lagt in en uppgift tidigare kan du se upp så den inte kommit in med automatik nu och därmed räknas dubbelt.

Innehåll:

Allmänna pensionen, uttagsmöjligheter
Tjänstepension, uttagsmöjligheter
Privat pension, uttagsmöjligheter
Skatt som pensionär
Förtida uttag

Allmänna pensionen, uttagsmöjligheter

Den allmänna pensionen bygger på inkomsten för ett eller två år sedan. Den kan komma att justeras när dina sista inkomstår har resulterat i slutskattebesked och fastställd inkomst. Alla delarna finns med i prognosen. Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension och eventuellt garantitillägg.

Har du inkomster efter att du börjat plocka ut din pension kan de påverka din pension positivt. Har du garantipension är det inte säkert att det påverkar så mycket. Har du garantitillägg påverkar det inte alls.

Garantipension:

För ogift född 1938 eller senare är garantipensionen 2,181 prisbasbelopp per år.
För gift född 1938 eller senare är den 1,951 prisbasbelopp per år.
Garantipension reduceras så här för ogift (år 2022):
Inkomstgrundad pension på högst 5 072 kronor? Då reduceras garantipensionen krona för krona.
Inkomstgrundad pension som är högre? Den reduceras med 48 procent av överstigande inkomst.
År 2022 blir garantipensionen noll vid en inkomstgrundad pension på 12 794 kronor eller mer. Förutsatt 40 års bosättningstid i Sverige.

Dölj faktaruta

Garantitillägg:

Ingen som hade tjänat in ATP-pension fram till och med 1994 ska kunna få en pension lägre än den nivån. Det kan innebära att ett tillägg ökar på intjänad pension enligt nya reglerna. Tillägget reduceras krona för krona mot extra intjänad pension efter 65 år.

Dölj faktaruta

När kan man ta ut allmän pension?

I dagsläget går det att ta ut allmän pension från tidigast 62 år ålder. År 2023 höjs lägsta ålder till 63 år

Du kan skjuta upp uttaget så länge du vill. Eftersom pensionen saknar efterlevandeskydd kan det vara bra att inte vänta för länge.

Det går också att ta ut pensionen till en viss andel och det går att ta ut inkomstpension och premiepension från olika tidpunkter och i olika hög grad.
Du kan välja mellan att ta ut pensionen till 100, 75, 50 och 25 procent.

Du har rätt att upphöra med utbetalningen eller ändra hur stor andel du tar ut även sedan du påbörjat utbetalningen.

Jobba vidare
Rätten att få arbeta kvar som anställd är idag begränsad till 68 års ålder (höjs år 2023 till 69 år). Du och din arbetsgivare kan ändå komma överens om fortsatt anställning, men då som visstidsanställd. Allmän pension fortsätter du att tjäna in eftersom det inte finns någon övre åldersgräns.

Din nya pensionsrätt räknas alltid som inkomstpension/premiepension, inte som tilläggspension (ATP-systemet).

Du kan jobba vidare som anställd eller i eget företag även när du tar ut allmän pension.

Hur går man tillväga?
Allmänna pensionen betalas inte ut med automatik utan du måste ansöka om utbetalning. Gör det i god tid, senast två månader före.

Har du pension som du tjänat in i annat land är det bäst att du hör av dig ännu tidigare, minst sex månader i förväg.

Det går att ansöka om pensionen på nätet eller via fysisk blankett. Där ska du ange andel du vill ta ut och vilket konto du vill ha in pengarna på. Vill du ha efterlevandeskydd på premiepensionen ska du ange det nu. Vill du ändra premiepensionsförvaltning kan du bestämma det nu. (Se vidare Del 4, avsnitt Hur fördela sitt sparande?)

(Utbetalning sker den 18 eller 19 varje månad beroende av om du är född 1-15 i månaden eller 16-31. Om det är en lördag eller söndag skjuts utbetalningen till vardagen före eller efter.)

Efterlevandeskydd i premiepensionen.

Om du är gift, registrerad partner eller sambo (om ni har/har haft gemensamma barn eller att ni tidigare varit gifta med varandra) kan ni teckna efterlevandeskydd för premiepensionen för pensionstiden. Det ska normalt göras innan den börjar tas ut. Pensionen räknas om utifrån era åldrar och betalas ut så länge någon av er lever. Ett exempel på omräkning för en fondförsäkring: du är 65 år och din make 60 år. En premiepension på 1 000 kronor i månaden sänks till 795 kronor.
Vid separation upphör skyddet, men Pensionsmyndigheten behöver få in en anmälan för omräkningens skull.

Dölj faktaruta

Tjänstepension, uttagsmöjligheter

Det finns ett stort antal avtal, kollektiva och enskilda, mellan arbetstagare och arbetsgivare om tjänstepension. De flesta avtalen har under årens lopp gått från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner. Därför finns det många olika delar som varje individ kan ha samlat på sig. Reglerna skiljer sig åt mellan de olika avtalen. Här kan du läsa om hur man kan ta ut sin pension enligt några avtal.

ITP-avtalet ITP2 (födda 1978 och tidigare)
Avtalet gäller privatanställda tjänstemän och innehåller för samtliga försäkrade dels en förmånsbestämd pension, dels en premiebestämd pension.

De olika delarna går att ta ut från 55 års ålder, men för just förmånsbestämda delen är det klokt att vänta till åtminstone 62 års ålder. Pensionskapitalet vid den åldern är lika stort som om du fortsätter arbeta fram till 65 års ålder. Månadsutbetalningen blir trots det lägre eftersom kapitalet ska fördelas på fler år.

Den förmånsbestämda pensionen kan betalas ut livsvarigt eller under viss tid. Om du inte begärt något annat betalas den ut med automatik från 65 års ålder, livsvarigt. Brev skickas ut i förväg till dig.

Den premiebestämda pensionen förvaltas av det eller de försäkringsbolag du valt. Har du inte gjort något val är det Alecta som förvaltar din pension. Den kan betalas ut livsvarigt eller under ett visst antal år.

Du kan ta ut pensionen i olika stora andelar och från olika tidpunkter. Det går inte att ändra utbetalningsperiod eller att göra uppehåll efter påbörjad utbetalning. Om du börjar ta ut din tjänstepension före 65 år måste du sluta arbeta i motsvarande grad du tar ut din tjänstepension. Tar du ut hela tjänstepensionen kan du arbeta enbart i mycket liten omfattning, högst åtta timmar per vecka. Efter 65 års ålder går det bra att jobba samtidigt.

Jobbar du vidare sätts inte mer pengar av för ITP2 och ITPK. Däremot kan du och arbetsgivaren komma överens om att du får pengar avsatta enligt ITP1 (nya avtalet).

(Utbetalning av förmånsbestämd pension och premiebestämd pension i ickevalsalternativet sker den 25 i månaden. Premiebestämd pension som du valt förvaltare för betalas ut enligt försäkringsbolagens regler.)

Fribrev

Du kan ha fribrev från försäkring du sparat tidigare i.
ITPK Ursprunglig form – du kan ha pensionspengar som sattes av för din räkning innan det blev möjligt att själv välja förvaltning.

Dölj faktaruta

SAF-LO-avtalet
Avtalet gäller privatanställda arbetare och innehåller främst premiebestämd pension. Den som var anställd före 1996 kan ha en förmånsbestämd pension (se faktaruta).

Pensionen går att ta ut från tidigast 55 års ålder. Kortaste utbetalningstid är fem år, men den måste tas ut minst fram till 65 år. Pensionen kan utbetalas livsvarigt eller under viss tid. Det går att skjuta fram utbetalningstidpunkten. Om du inte begärt annat betalas pensionen ut från 65 år, livsvarigt. Brev skickas ut i förväg till dig från försäkringsbolagen.

Det går att ta ut pensionen i viss andel. Då krävs att du minskar din arbetstid lika mycket.

Efter fyllda 65 sätts inte mer pengar av till pensionen för dig som jobbar vidare, om inte du och arbetsgivaren gjort en särskild överenskommelse.

(Utbetalning av pensionen från AMF sker den 22 i månaden.)

STP-pension

Tidigare fanns en förmånsbestämd pension. Den är nu i form av en livränta för dem som hade tjänat in pension före 1996. Förvaltare är AMF. Kan tidigast tas ut från 60 år. Livsvarig utbetalning.

Dölj faktaruta

KAP-KL (födda före 1986)
Avtalet gäller anställda inom kommuner och landsting och innehåller förmånsbestämd och premiebestämd pension. Förmånsbestämd del gäller enbart dem som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsrätt för intjäning före 1998, se faktaruta.

Förmånsbestämd pension går tidigast att ta ut från 61 år och senast månaden efter att du fyllt 67 år och det krävs att du samtidigt avslutar anställningen. För premiebestämd pension går det att tidigast göra uttag från 55 års ålder.

Förmånsbestämd pension betalas ut livsvarigt. Premiebestämd pension kan betalas ut livsvarigt eller under viss period och till olika delar. Om du inte begärt annat betalas din premiebestämda pension ut från 69 års ålder. Brev skickas ut i förväg till dig.

Om förmånsbestämd pension tas ut delvis och du fortfarande jobbar krävs att du minskar din arbetstid lika mycket.

(Utbetalning från KPA Pension sker samma dagar som för allmänna pensionen.)

Förmån

För intjänad pension fram till 1997-12-31 räknades pensionsrätten om till en förmån som värdesäkras genom att den räknas upp med inkomstbasbeloppet.
Förmånen kan tas ut från 61 år, senast från 67 år, livsvarigt eller kortare tid. Den kan även tas ut delvis.

Dölj faktaruta

PA16, avd 2 (födda före 1988)
Avtalet gäller statligt anställda och omfattar förmånsbestämd pension och premiebestämd pension. Förmånsbestämd del för födda efter 1972 gäller enbart dem som har inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. För födda före 1973 finns också en förmånstrappa beroende på födelseår. Den premiebestämda består av det du fått placera själv (valbara delen) och av Kåpan Tjänste samt av Kåpan Extra om du har den delen.

Det går att ta ut delarna på olika sätt. För samtliga delar gäller att du själv måste ansöka om utbetalning (nytt från 1 oktober 2020) och att du måste avsluta din statliga anställning när du påbörjar utbetalning.

Jobbar du vidare efter 65 sätts inte mer pengar av till någon av pensionsdelarna.

Förmånsbestämd pension kan tas ut från tidigast 61 år. Ingen övre åldersgräns. Den går att ta ut med större belopp före 65 och lägre därefter. Livsvarig utbetalning om den startar vid 65 år eller senare.

Valbara delen kan tas ut från tidigast 61 år och skjutas upp till senare än 65 år. Kan tas ut livsvarigt eller under viss tid, minst 10 år. Om du inte ansöker kommer pensionen att betalas ut med automatik från 71 år, livsvarigt. (2023 höjs gränsen till 72 år.)

Kåpan Tjänste och Kåpan Extra kan tas ut från tidigast 61 år. Utbetalning kan ske livsvarigt eller under viss tid, 5 – 20 år. Om du inte ansöker kommer pensionen att betalas ut med automatik från 71 år, livsvarigt. (2023 höjs gränsen till 72 år.)

(Utbetalning av förmånsbestämda delen från SPV, Statens tjänstepensionsverk, sker samma dagar som för allmänna pensionen.)

Delpension

Som statligt anställd går det att få delpension om arbetsgivaren medger det, från tidigast 61 år. Den statliga tjänstepensionen påverkas inte, enbart den allmänna pensionen.

Dölj faktaruta

Privat pensionssparande, uttagsmöjligheter

Det egna sparandet som finns för pensionstiden kan vara vanligt sparande i fonder och värdepapper eller i form av investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller avdragsgillt pensionssparande.

Här beskrivs de avdragsgilla formerna. Avdragsrätten har slopats för de flesta varför det numera inte är någon vits att spara mer där. Det är mycket olönsamt. Men ungefär 40 procent av alla blivande pensionärer har ett avdragsgillt sparande som snart ska börja tas ut.

Individuellt pensionssparande i bank, IPS
Uttag kan göras från tidigast 55 år och som grundregel i minst 5 år. Som undantag kan utbetalningstiden vara 4 år från 61 års ålder och 3 år från 62 år. Utbetalningstidens maxlängd varierar hos bankerna. I ursprungliga avtalet angav du önskad tidpunkt och utbetalningsperiod. Innan du påbörjar uttag kan du ändra detta, men inte efteråt.

Pensionsförsäkring
Uttag kan göras från tidigast 55 år och som grundregel i minst 5 år. Som undantag kan utbetalningstiden vara 4 år från 61 års ålder och 3 år från 62 år. Utbetalningstidens maxlängd varierar. Många tidigt tecknade pensionsförsäkringar har livsvarig utbetalning.

I ursprungliga avtalet angav du önskad tidpunkt och utbetalningsperiod. Innan du påbörjar uttag kan du ändra detta, men inte efteråt. Om det finns extraförsäkringar och skydd knutna till sparandet kan det påverka möjligheterna att ändra uttagsperioden. Hälsoförklaring kan i vissa fall behövas.

Skatt som pensionär

Pension räknas som inkomst av tjänst. På pension finns inget jobbskatteavdrag. I stället är grundavdraget högre.

Pensionsmyndigheten drar skatt enligt tabell, beroende på vilken kommun du bor i och om du tillhör ett trossamfund eller ej. Övriga utbetalare drar 30 procents skatt. Eftersom kommunalskatten i de flesta kommuner är högre än 30 kronor blir det oftast kvarskatt för pensionärer. Äger man ett småhus och/eller fritidshus tillkommer också en fastighetsavgift. Det går att söka jämkning hos Skatteverket för att i stället få en jämn skatteinbetalning under året. Du kan också själv begära att någon utbetalare drar mer i skatt.

Använd kalkylen ”Räkna ut din skatt” på Skatteverkets hemsida för att se hur stor kvarskatten kan bli. Du anger kommun du bor i och eventuell församling. Gör beräkningen för ett helår.

Det högre grundavdraget för pensionärer gäller först det år du fyller 66. Man ska vid ingången av året ha fyllt 65 år. Att gå tidigare i pension innebär att skatten blir mindre fördelaktig. Varken jobbskatteavdrag eller pensionärsskatt gäller.

Skatt på lön
Den som har en lön eller inkomst av näringsverksamhet får ett jobbskatteavdrag för pensionärer. Det gäller dem som vid ingången av året fyllt 65 år.

Jobbskatteavdraget är 20 procent av inkomster på upp till 100 000 kronor på ett år. På inkomster över den gränsen och upp till 300 000 kronor är avdraget 5 procent. Som mest är avdraget på 30 000 kronor. För inkomster över 600 000 kronor trappas avdraget ned med 3 procent av inkomsten (samma regel som för löntagare).

Arbetsgivaravgiften är lägre på arbetsinkomster för dem som har fyllt 65 år vid årets ingång, 10,21 procent. Det är pensionsavgiften man betalar och som ger pensionsrätt. Det gäller även egenavgiften för egenföretagare som är yngre än 66 år och som tar ut hel allmän pension och har enskild firma.

Skatteavdrag på förvärvsinkomst
Från 2021 finns en ny skattereduktion (grön skatteväxling) på lön, pension och socialförsäkringsförmåner. Den ger som mest 1 500 kronor i sänkt skatt.

Skatt på fastighet
Den som äger en fastighet betalar en årlig kommunal fastighetsavgift. Högsta avgift följer inkomstbasbeloppet och höjs därmed varje år.

En begränsningsregel finns för den som uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning eller vid ingången av året har fyllt 65 år. Regeln gäller permanentbostaden och innebär att avgiften kan reduceras till högst 4 procent av inkomsten. Ett visst minsta belopp måste alltid betalas.

Som inkomst räknas inkomst av tjänst och överskott i kapitalinkomst. Det krävs att man äger och bor i bostaden hela året.

Public service-avgift
För alla personer över 18 år med beskattningsbar inkomst tas radio- och tv-avgiften numera ut via skattsedeln. Avgiften är 1 procent av beskattningsbar inkomst, men med ett tak för högsta avgift. Taket höjs med inkomstbasbeloppet varje år. För 2022 har dock högsta avgiften sänkts, till 1 327 kronor per person.

Förtida uttag

Erbjudanden om att ta ut sin allmänna pension i förtid samtidigt som man fortsätter att jobba skickas ut till många 60-plussare. Det finns fördelar och nackdelar.

Fördelar
• Säkra pengarna
Det finns inget efterlevandeskydd i inkomstpensionen/tilläggspensionen (till efterlevande som fyllt 65 år). Genom att ta ut i förtid ”tar du hem” pengar tidigare. Kan passa den som får hög tjänstepension och inte har annat efterlevandeskydd efter 65.
• Påverka egenavgiften
Har du enskild firma blir egenavgiften lägre om du tar ut hel ålderspension.
• Få billigare tjänster
Genom att ta ut en liten del av exempelvis premiepensionen kan du få tillgång till vissa pensionärsrabatter.
• Få bostadstillägg
Om du snabbt tar ut dina pensions- och sparpengar kan möjligheten att få bostadstillägg senare öka.

Nackdelar
• Högre skatt
Inkomsten läggs ovanpå tjänsteinkomsten och risken är att du får högre marginalskatt och skatt än som pensionär.
• Svår förvaltning
Eftersom pensionen skattas av blir det ett lägre belopp som ska förvaltas. Kravet på hög avkastning blir stort, vilket kan betyda placering med hög risk. Det brukar sällan rekommenderas för sparande på kort tid.
• Kräver planering
Om du är beroende av pensionspengarna för dina vardagsutgifter behöver du kunna hushålla med dem.
• Lång livslängd
Pensionsbeloppet blir lägre, varje månad för resten av livet. Lever du länge kan det visa sig vara en förlustaffär, totalt sett.
• Arbetslös förlorar
Om du påbörjat ta ut allmän pension, helt eller delvis, minskar din arbetslöshetsersättning. Du kan göra uppehåll i utbetalning av din allmänna pension. Då upphör avdraget i ersättningen. Meddela din a-kassa om uppehållet.
• Minskar änkepension
Om du har änkepension kommer den att reduceras tidigare än annars.

För den som inte står och faller med storleken på allmänna pensionen kan detta vara ett sätt att få tillgång till pengarna. För egenföretagaren kan det innebära en skattefördel. Om man vet med sig att ha en sjukdom som kan korta livslängden kan det vara ett sätt att dra nytta av sina pensionspengar tidigare.

För de flesta löntagare är dock förtida uttag ett spel med livslängd och medför krav på bra placering för att det ska löna sig.

Vill du göra förtida uttag behöver du inte gå via förvaltningsbolag, försäkringsbolag eller annan aktör. Du kan göra det helt på egen hand och bestämma placering själv så att det inte blir dyrt i onödan med olika avgifter.

Text: Ylva Yngveson
Illustration: Jan och Maria Berglin

Ylva Yngveson
Publicerad 2016-02-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas