Ta makten över framtiden
Illustration:Anders Westerberg
Ekonomi & Pension | Fullmakt

Ta makten över framtiden

Genom att skriva en framtidsfullmakt får du inflytande på dina angelägenheter, även då du inte längre kan sköta dem själv.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-02-12

Som namnet antyder är en framtidsfullmakt någonting du skriver i förväg, medan du fortfarande är pigg och frisk. Den börjar sedan inte gälla förrän du har behov av den. I fullmakten anger du vem som ska ansvara för din ekonomi eller andra angelägenheter då du inte längre klarar det själv. Du skriver också hur du vill att detta ska skötas.
Du som ger fullmakten kallas fullmaktsgivare och den som ska hjälpa dig blir fullmaktshavare.

Vad gäller?

För att skriva en framtidsfullmakt måste du vara myndig och kapabel att fatta egna beslut. Fullmakten måste också uppfylla vissa krav.
Till att börja med ska den vara skriftlig. Det måste framgå att det är en framtidsfullmakt, att du är fullmaktsgivare och vem eller vilka du har utsett som fullmaktshavare. Ange också vad fullmakten omfattar samt övriga villkor, som om du vill att tingsrätten avgör när fullmakten träder i kraft, eller vem som ska vara granskare. Fullmakten måste skrivas under av dig i närvaro av två vittnen som själva skriver under. Fullmaktshavaren får inte vara vittne.

Håll den aktuell

– Någonting som kan understrykas är att har man skrivit en framtidsfullmakt så är det viktigt att uppdatera den, säger Håkan Andersson, chef på överförmyndarförvaltningen i Stockholm.
Det kan dröja innan den träder i kraft och förutsättningarna kan ändras. Folk blir sjuka, skiljer sig eller blir osams.
– Du bör kontrollera den en gång per år. Stämmer allting kan du göra en notering om vilket datum den kontrollerats och att den fortfarande gäller.

Har man skrivit en framtidsfullmakt så är det viktigt att uppdatera den.

Vill du lägga till eller ändra någonting i fullmakten gäller samma regler som när den skrevs – du ska vara frisk, myndig och ha två vittnen.

När träder den i kraft?

Medan en vanlig fullmakt blir ogiltig om du inte längre kan fatta självständiga beslut, är det då som en framtidsfullmakt börjar gälla.
Det är i regel fullmaktshavaren som avgör om framtidsfullmakten har trätt i kraft, men du kan välja att en domstol ska avgöra saken genom att skriva in det i fullmakten. Fullmaktshavaren kan också be tingsrätten pröva saken. Rätten ska då avgöra ditt hälsotillstånd med hjälp av läkarintyg eller liknande. Dessutom ska du själv få yttra dig, om det är möjligt, liksom din partner och dina närmaste släktingar.
Anses framtidsfullmakten ha trätt i kraft ska fullmaktshavaren meddela dig och dina närstående det, samt vad fullmakten innehåller. Har du utsett en granskare så ska denne också informeras.

Vad kan fullmaktshavare göra?

En framtidsfullmakt kan gälla ekonomiska och personliga angelägenheter, som räkningar, förvaltning av tillgångar, elavtal, hyresförhandling, husförsäljning och liknande. Den gäller inte medicinska frågor eller personliga frågor som giftermål och testamenten.
Fullmaktshavaren ska ha ditt bästa för ögonen och om det är möjligt ska du tillfrågas i viktiga frågor.
– Vilka rättigheter man har som fullmaktshavare beror i stort sett på vilka rättigheter fullmaktsgivaren har angett att man ska ha, säger Håkan Andersson.
– Man kan ge motsvarande rättigheter som för en god man, men man kan också begränsa dem, eller fördela ansvaret på olika personer.
Fullmaktshavaren har inte rätt till arvode, om det inte specifikt anges i fullmakten. Hen kan heller inte företräda dig i frågor där hen själv är motpart. I sådana fall utser överförmyndaren en god man som för din talan.

Kan ha god man också

– Du kan ha både en framtidsfullmakt och en god man. Uppdraget för gode män är indelat i tre områden, ekonomisk förvaltning, att sörja för person och att bevaka rätt. Har man en framtidsfullmakt åt en person som bevakar ekonomin, så kan man ha en god man som sörjer för person och bevakar rätt, säger Håkan Andersson.
Det finns inga regler kring hur många kopior av fullmakten som ska göras eller var den ska förvaras.
– Men det är väldigt bra att låta alla nära anhöriga få veta att man har skrivit en framtidsfullmakt, vem som är utsedd till fullmaktshavare och vem som ska bevaka det hela. Det är viktigt, säger Håkan Andesson.
Finns flera fullmaktshavare bör du ange hur du vill att de ska samarbeta. Kan de agera var och en för sig, eller måste de vara överens? Finns det en turordning eller har de ansvar för olika områden?
Det är klokt att fråga den tilltänkta fullmaktshavaren i förväg, men inget krav. Hen kan dock tacka nej.

Kan granskas

Överförmyndaren kontrollerar inte hur fullmaktshavaren sköter uppdraget, men i framtidsfullmakten kan du själv utse en granskare som får begära ut redovisningar.
– Att utse en granskare så att det finns någon typ av insyn är att rekommendera, säger Håkan Andersson.

Finns ingen granskare så kan din make, sambo eller familjemedlemmar begära en årlig redovisning. Och om överförmyndaren begär det ska fullmaktshavaren redovisa och berätta vad som gjorts inom ramen för uppdraget.
– Får man indikationer på att fullmakten inte fungerar kan man tillsätta en god man. Då bryter man fullmakten, helt enkelt. Det kan vara att det framkommit klagomål eller att det finns oegentligheter. Kanske den som har fullmakten själv börjar bli dement, säger Håkan Andersson.

Kan alltid återkallas

Du kan också själv återkalla din framtidsfullmakt. Har du utsett en granskare kan du även ge honom eller henne rätt att återkalla den. Och skulle du tillfriskna och återfå din beslutsförmåga slutar framtidsfullmakten att gälla.
Det går inte att göra en framtidsfullmakt oåterkallelig.
Är det tillrådligt att skriva en fullmakt på egen hand, eller bör man ta hjälp av en jurist?
– Det är fullt tillåtet att skriva själv. Och det finns mallar på nätet som man kan plocka fram (ofta mot en kostnad, reds anm.)

Utsatta kan luras

Om du bör skriva själv eller inte beror dels på vilken kunskap du har tillgång till, dels på hur din situation ser ut.
– Är det jätteenkelt alltihop är det kanske onödigt att betala för juridisk hjälp. Men det är klart, att anlita en jurist är att säkerställa att det blir som man vill och att man inte glömmer bort några delar. Det är inte ovanligt att personer ger sig på utsatta genom att försöka lura dem på pengar.

Text: Frida Andersson Johansson
Illustration: Anders Westerberg

Hjälpa anhöriga utan fullmakt

Sedan den 1 juli 2017 kan myndiga anhöriga hjälpa till med den vardagliga ekonomin även utan fullmakt, om en släkting uppenbart inte klarar av det själv. Det kan gälla en kortare period – som i väntan på att en god man utses – eller längre, men är inte tänkt som en permanent lösning.
Finns det redan en framtidsfullmakt är det däremot den som gäller, likaså om det redan finns en god man eller förvaltare.
Som anhörig ställföreträdare kan du ta ut och sätta in pengar för löpande utgifter och hantera enklare avtal som hemförsäkring, biståndsansökan och deklaration. Men du kan inte göra ekonomiska placeringar, sälja eller köpa en bostad eller skänka bort egendom.
I första hand blir make eller sambo ställföreträdare, därefter står barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn på tur. Den sjuke väljer alltså inte vem som ska kliva in.
Missköts uppdraget, genom att man till exempel gör onödiga inköp eller inte betalar en räkning, kan den ställföreträdande bli skyldig att betala skadestånd.
Kan ingen anhörig fungera som ställföreträdare kan en god man eller förvaltare utses.
– Det här är en väldigt viktig förändring som kan beröra många. Är det så att en person befinner sig i livets slutskede och inget annat än de dagliga göromålen ska skötas så behöver man inte inleda en omständlig process med att utse en god man, säger Håkan Andersson.

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-02-12
senioren-nr-1
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 1 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas