Framtidsfullmakten kan vara värdelös
Foto: Getty Images
Nyheter | Ny policy

Framtidsfullmakten kan vara värdelös

Se upp för framtidsfullmakten – ibland gäller den inte. Även om båda parter är överens.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-29

Det är Lantmäteriet som i vissa fall har slutat acceptera framtidsfullmakter vid fastighetsaffärer.

– Det var en rättsutredning som ledde till ett ställningstagande från myndighetens sida där vi la om praxisen för hur vi bedömer framtidsfullmakter, säger David Fridh, jurist på Lantmäteriet till Aftonbladet.

Hittills har Lantmäteriet ansett att man skulle ha konstaterat att det var fråga om motstridiga intressen för att jävsreglerna skulle utlösas och stoppa en fastighetsaffär.

Möjligheten räcker

Men nu anser man att det räcker att det skulle kunna vara fråga om motstridiga intressen.

– Typexemplet är två makar som äger fastigheten tillsammans och den ena maken har fått en framtidsfullmakt av den andra. Då är den andra maken eller makan del av den här så kallade jävskretsen. Och i och med att de samäger fastigheten så ansåg vi att kravet på att man kan ha motstridiga intressen är uppfyllt. De kan ha olika intressen i fråga om att fastigheten ska säljas, säger David Fridh.

Det har alltså inte längre någon betydelse om båda makarna vill samma sak.

Tydlig tingsrätt

Lantmäteriets bedömning har nu för första gången prövats av Uddevalla tingsrätt sedan maken överklagat Lantmäteriets beslut att underkänna hustruns fullmakt.

Domstolen anser i sin dom från den 18 mars att situationen är ett tydligt fall av jäv.

”Med anledning av detta kan det föreligga motstridiga intressen och jäv får anses föreligga (mannen) får därför inte genom framtidsfullmakten företräda (hustrun) vid överlåtande av fastigheten. Det som (hustrun) genom sitt ombud anfört förändrar inte denna bedömning. Tingsrätten avslår överklagandet.”

Eftersom domen inte överklagats har den vunnit laga kraft.

Så vad gör man då?

– Konsekvensen blir att man i de här fallen får ansöka om god man för fullmaktsgivaren för att kunna göra försäljningen, säger Eva Lindström som är jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Eva Lindström.

– God man kan utses generellt men även tillfälligt för att företräda en person i en viss specifik fråga, exempelvis vid ett arvskifte eller en husförsäljning. För att göra det får man vända sig till Överförmyndarnämnden i kommunen.

Avvaktar

Nyligen frågade riksdagsledamoten Adrian Magnusson (S) om regeringen tänker agera.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) svarade att han avvaktar:

”Ytterst är det domstolen som har att pröva om Lantmäteriets tolkning av jävsbestämmelsen är korrekt. Jag kommer att följa frågan noga och överväga att vidta åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt”.

Gunnar Strömmer (M).

Så fungerar en framtidsfullmakt

 • Man kan skriva fullmakt själv, men måste uppfylla de formella kraven.
  Bankföreningen har en mall som man kan ladda ner som pdf och skriva ut och fylla i, men den gäller enbart bankärenden.

 • Vill man att fullmakten ska gälla andra frågor än bankärenden måste man skriva en egen. Man kan även upprätta flera fullmakter gällande olika frågor.

 • Fullmaktsgivaren (den som skriver fullmakten) kan dela upp ansvaret på flera personer med olika ansvarsområden (fullmaktshavare). Om flera fullmaktshavare utses måste det tydligt framgå hur ansvaret mellan dem ska fördelas: om fullmakten enbart gäller dem tillsammans eller var och en för sig.

 • Det är fullmaktshavaren, alltså den som ska hjälpa till, som bestämmer när tiden är inne att ta över ansvaret med stöd av fullmakten.

 • Det är förbjudet att använda fullmaktsgivarens bank-id eller bankdosa för att uträtta bankärenden.

 • Fullmaktsgivaren måste vara 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter när fullmakten skrivs.

 • Fullmakten ska vara skriftlig och det måste tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt.

 • Det måste framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar.

 • Fullmakten måste vara bevittnad av två personer.

Källa: Aftonbladet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas