Äldreomsorgen: Allvarlig kritik från äldre själva
Foto: Getty Images
Nyheter | Mätning

Äldreomsorgen: Allvarlig kritik från äldre själva

Vissa saker inom äldreomsorgen har förbättrats senaste året. Men sett över längre tid går det åt fel håll. Det visar Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Jan Arleij
Publicerad 2023-10-19

– Utvecklingen över tid visar på en generellt nedåtgående trend och under pandemiåren blev det ännu sämre. Det kan vara en förklaring till att vi nu ser att det vänder uppåt inom ett par av de områden vi ställt frågor om, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen.

Två områden som verkar ha förbättrats – om än marginellt – sedan förra undersökningen som gjordes våren 2022 gäller möjligheterna att få träffa en sjuksköterska eller läkare.

Michaela Prochazka.

Andelen äldre på äldreboenden som svarat att det är mycket eller ganska lätt att få träffa en sjuksköterska vid behov har ökat med tre procentenheter till 72 procent. Andelen som uppgett att det är mycket eller ganska lätt att få träffa läkare vid behov har stigit med fyra procentenheter, till 49 procent.

Men över tid går det alltså nedåt. Betydligt färre tycker att det är lätt eller ganska lätt att få träffa en läkare när det behövs jämfört med 2013. Minskningen är hela 11 procentenheter.

Skiljer stort

Skillnaderna mellan kommunerna är fortsatt mycket stora. Mellan den kommun som har störst respektive minst andel som svarat att det är ganska eller mycket lätt att få träffa en sjuksköterska på äldreboenden är skillnaden 76 procentenheter.

När det gäller möjligheten att träffa läkaren är skillnaden mellan bästa och sämsta kommun 62 procentenheter.

Minskad ensamhet

En viss ljusning kan också noteras när det gäller hur många som besväras av ensamhet.

– De flesta kommuner har under det senaste året sökt de statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre och förhoppningen är ju att det ska kunna bidra till att färre äldre känner sig ensamma, säger Michaela Prochazka.

Socialstyrelsen har även tagit fram en vägledning för primärvård och äldreomsorg om hur ofrivillig ensamhet kan upptäckas och hur man kan arbeta för att förebygga ensamhet.

Men fortfarande är det ändå 19 procent av dem som bor på säbo och 12 procent av de som har hemtjänst som har svarat att de ofta har det jobbigt med ofrivillig ensamhet.

Det är också fler kvinnor än män som uppger att man har problem.

Svag kompetens

Socialstyrelsen har funnit att den nedåtgående trenden fortsätter när det gäller andelen personal med lämplig utbildning som arbetar på särskilda boenden för äldre.

– En fortsatt positiv utveckling kan vi dock se när det gäller tillgången till sjuksköterskor på särskilda boenden för äldre. En bidragande orsak till den ökningen kan vara det prestationsbaserade statsbidraget med syfte att öka bemanningen av sjuksköterskor som många kommuner fått, säger Michaela Prochazka.

Yngre kan vara mer kritiska

Män är generellt sett något mer positiva än kvinnor i sina omdömen och yngre är mer negativa än de som tillhör de äldsta grupperna.
Andelen äldre över 85 år har över tid minskat något vilket kan bidra till att den mer kritiska yngre gruppen blivit mer tongivande, bedömer Socialstyrelsen.
De flesta med hemtjänst svarar själva på enkäten medan de som bor på säbo oftare får hjälp att svara på frågorna.

Dölj faktaruta

På riksnivå finns nu 4,7 sjuksköterskor per 100 personer. För fem år sedan var tillgången 3,8 sjuksköterskor per 100 personer.

Svårt komma ut

Ett annat av många resultat är att ungefär en tredjedel av de äldre som bor på säbo tycker att möjligheterna att få gå ut på promenad eller annan vistelse utomhus är dåliga.

Over 116 000 svar

Enkätundersökningen har genomförts i sin nuvarande form sedan 2013, med undantag för pandemiåret 2021.
Enkäten skickas till personer som är minst 65 år och som har hemtjänst eller på äldreboende. I år fick 143 931 personer med hemtjänst enkäten, varav 58 procent svarade. På äldreboende fick 72 843 personer enkäten, varav 45 procent svarade.
Drygt 116 000 personer har därmed svarat på frågorna.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

”Det har skett stora försämringar”

SPF Seniorerna anser att många resultat i Socialstyrelsens undersökning är mycket dåliga nyheter.

– Årets undersökning från Socialstyrelsen visar att det skett stora försämringar i hjälpens utförande i både hemtjänst och särskilt boende. Det är oerhört nedslående siffror, säger Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna i en kommentar.

Gösta Bucht.

Exempelvis tycker färre att de har möjlighet att påverka när hemtjänsten kommer på besök, jämfört med 2013.

SPF Seniorerna lanserade förra året ett Hemtjänstindex som väger samman befintlig statistik för att ge en helhetsbild av hemtjänstens kvalitet i alla kommuner. Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en del av underlaget.

– Just utförandet är det som betyder mest för den som är beroende av hjälp i vardagen. Det blir intressant att se hur årets nedslående resultat påverkar Hemtjänstindex 2023, säger Gösta Bucht.

Svaret kommer den 5 december då nästa Hemtjänstindex kommer att presenteras.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-10-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas