Så vill alliansen korta vårdköer
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Så vill alliansen korta vårdköer

Allianspartierna tänker införa vårdval för seniorvård om man vinner regeringsmakten.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-22

Det skulle underlätta för äldre, inte minst med omfattande vårdbehov, att erbjudas en mer sammanhållen vård, menar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Men mer konkret än så beskrivs inte förslaget, och det anges heller inte vad en sådan reform skulle kosta.

Fast läkare

Det var på tisdagen (21/8) som de fyra partiledarna presenterade ett gemensamt program med målsättningar och reformförslag för vården.

Man är bland annat överens om att man vill genomföra en nationell primärvårdsreform med möjlighet att välja fast läkare för alla patienter.

Fastläkaren ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs med multiprofessionella vårdteam.

Personalägt

Man upprepade också sin huvudkritik mot regeringen: trots att S och MP har höjt skatterna har köerna till vården vuxit under mandatperioden.

Ett sätt att komma till rätta med tillgängligheten till vården är att sänka trösklarna för etablering av personalägda vårdcentraler, menar alliansen, som vill utforma ersättningsmodeller som uppmuntrar till detta.

Statlig styrning

Alliansen vill också se en ökad statlig styrning av bland annat uppföljning och mål.

Men att förstatliga all sjukvård och avskaffa landstingen som KD vill kommer inte att bli alliansens politik. ”Vem som är huvudman för välfärden är inte det viktigaste”, skriver partierna i sitt gemensamma dokument kallat ”Alliansens reformagenda”.

Alliansledarna sa också att de vill återinföra en reformerad kömiljard.

Oklart om medel

Vad vårdprogrammet med de 20 förslagen får kosta anges inte före valet.

Alliansens 20 förslag

Förslagen presenterades vid en pressträff på Fålhagens vårdcentral i Uppsala under tisdagen.

Korta vårdköerna
• Korta vårdköerna genom att införa tydliga resultatbaserad kömiljard kopplat till den lagstadgade vårdgarantin.
• Öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården.
• Införa en nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården.
• Genomföra ett sjuksköterskelyft, genom betald vidareutbildning och fler karriärvägar.
• Se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, om det visar sig att andra åtgärder inte räcker till.

Primärvårdsreform
• Genomföra en nationell primärvårdsreform där alla patienter ska ha möjlighet att välja fastläkare och att samordning ska ske av ett vårdteam.
• Att fastläkaren ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs med multiprofessionella vårdteam.
• Att erfarna legitimerade läkare och specialister inom andra fält än allmänmedicin ska kunna vara fastläkare inom primärvården samt göra det möjligt för ST-läkare som ska bli specialister i allmänmedicin att ha en egen patientlista.
• Förstärkt arbete mot psykisk ohälsa
• Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att återinföra prestationsbaserade resurser och den förstärkta vårdgarantin.
• Utreda orsaker bakom den ökande psykiska ohälsan och vidta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
• Förstärka samordningen av elevhälsan.
• Utreda möjligheterna till barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans.
• Stärka suicidforskningen och -preventionen.
• Stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Mer högspecialiserad vård
• Stärka vårdens kvalitet genom ökad koncentration av högspecialiserad vård. I samband med det behöver den nationella samordningen och styrningen öka.
• Säkerställa patientsäkerheten vad gäller den akuta vården i samband med koncentrationen av högspecialiserad vård.
• Att en tidig och kontinuerlig uppföljning, av den nya beslutsprocessen gällande den högspecialiserade vården, ska genomföras.

Valfrihet och kvalitet i sjukvården
• Kvalitetssäkra vården, oavsett om det är offentlig eller fristående huvudman, bland annat genom generell tillståndsplikt, ökad tillsyn och stärkt uppföljning.
• Utöka möjligheten till valfrihet genom att patienten ska kunna välja specialiserad slutenvård.
• Införa vårdval för seniorvård som underlättar för äldre, inte minst med omfattande vårdbehov, att erbjudas en mer sammanhållen vård.
• Sänka trösklarna för etablering av personalägda vårdcentraler, bland annat genom att utforma ersättningsmodeller som uppmuntrar till detta.
• Skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och fristående vårdgivare med en väl fungerande tillståndsgivning som säkrar kvaliteten.

Dölj faktaruta

Alliansen politik

De gemensamma förslagen på vårdområdet utgör femte delen av Alliansens gemensamma politik inför valet.

Alliansen kallar de gemensamma förslagen för sin ”reformagenda”, med totalt 117 punkter.

Huvudområdena där man kommit överens har man rubricerat så här:

  • Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag
  • Ett tryggare Sverige
  • En hälso- och sjukvård som finns där när den behövs
  • En skola där kunskap är i fokus
  • Klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-08-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas