Personal slår larm om bemanning i äldreomsorgen
Foto: Getty Images
Nyheter | Omsorg | Brist

Personal slår larm om bemanning i äldreomsorgen

Bindande nationella regler för bemanning i äldreomsorg. Det kräver fackförbundet Kommunal.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-03

Den låga bemanningen är så pass allvarlig att omsorgskvaliteten hotas, menar Kommunal i en ny rapport baserad på medlemmarnas beskrivning av vardagen i svensk äldreomsorg.

Över en tredjedel av de svarande anser att den otillräckliga bemanningen utgör en risk för de äldre minst någon gång i veckan.

Färre än hälften av de svarande anser att de dagligen har förutsättningar att ge en god omsorg och tillgodose de äldres individuella behov.

Trots att regeringen under det gångna året ökat resurserna till kommuner och regioner menar Kommunal att det inte räcker för att åstadkomma det trendbrott som bemanningsfrågan inom äldreomsorgen är i skriande behov av.

Det får inte längre vara möjligt att ”effektivisera” genom att skära på personalkostnader och hålla bemanningen så låg och outbildad som möjligt, menar fackförbundet.

Rätt nivå

Därför är den mest effektiva strategin för att säkra en bra omsorgskvalitet att också säkerställa rätt bemanning, resonerar Kommunal. Det omöjliggör stora kvalitetsförsämrande besparingar på bekostnad av trygg och säker omsorg.

– Äldreomsorgen måste nu regleras ytterligare för att ge undersköterskor och vårdbiträden en chans att göra sina jobb, utan att behöva riskera sin egen eller de äldres hälsa, säger Kommunals ordförande Tomas Baudin.

En av tre Kommunalmedlemmar som arbetar inom äldreomsorgen upplever att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig och endast en av fem svarar att bemanningen är tillräcklig dagligen.

– Det måste bli ett slut på den kroniska underbemanningen inom äldreomsorgen, säger Tobias Baudin.

Undersökningen

Rapporten ”Rätt bemanning – en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen” bygger på Kommunals senaste stora medlemsundersökning, från 2021.

Undersökningen genomfördes tillsammans med Kantar Sifo mellan den 11 januari och 18 februari 2021.

I urvalet ingick barnskötare inom förskolan, samt undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.

Totalt kontaktades ett slumpmässigt urval om 87 729 medlemmar via telefon (23 923 individer) eller webenkät (63 806 individer).

Dölj faktaruta

Kommunal vill se nya nationella bemanningsriktlinjer efter de här principerna:

• Ett lägsta antal heltidsanställda per äldre
• 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställd
• Heltidsarbete ska vara norm
• 100 procent av personalen ska vara yrkesutbildad inom vård och omsorg eller under
utbildning. Utbildat vårdbiträde ska vara lägsta utbildningsnivå i äldreomsorgen,
oavsett insats.

Tobias Baudin.

– Precis som regeringens Coronakommission har krävt måste riksdag och regering se över vad som är en tillräcklig bemanning på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka, säger Tobias Baudin.

Kommunal kräver också ökad insyn i äldreomsorgen. Det ska självklart finnas offentlig statistik över bemanningen och den faktiska personaltätheten.

Därtill behövs ökad tillsyn, anser fackförbundet. En myndighet ska få i uppdrag att genomföra omfattande och regelbunden tillsyn av både särskilda boendeformer för äldre och för hemtjänsten.

SPF Seniorerna: ”En viktig rapport”

– Kommunal har gjort en viktig rapport som är en konstruktiv utgångspunkt för fortsatt dialog om hur äldreomsorgen ska förbättras.

Det säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar till Senioren.

Många resultat i rapporten är skrämmande och smärtsamma.

• 37 procent svarar att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.
• En dryg tredjedel tycker att otillräcklig bemanning är en riskfaktor för de äldre minst en gång i veckan.
• 13 procent svarar att det utgör en risk dagligen.
• Något mer än hälften tycker sig inte kunna ge de äldre en god omsorg.

– Men det är inte bara underbemanning det handlar om, betonar Eva Eriksson. Det handlar också mycket om kompetens och ledarskap, något jag tycker Kommunal lyfter fram på ett moget sätt i rapporten.

De pengar som regeringen har satsat på att öka kompetensen måste nu leda till att parterna får fart på förbättringarna.

– Viktigt då att personalen få vara med och påverka läget när de påtalar att minutscheman och annat inom hemtjänsten inte fungerar, säger Eva Eriksson.

Insyn och tillsyn är två centrala frågor i rapporten.

– Jag delar mycket av förslagen. Det behövs kontinuerliga uppföljningar och det är bra att parterna tar upp det här.

– De måste ha en god relation till varandra och jag anser att de nu har ett stort ansvar att hitta en ny sorts svensk modell.

Äldreomsorgens personal är hjältar, betonar Eva Eriksson.

– Men de måste också ges mycket bättre stöd och mycket mer kompetensutveckling.

Kommunerna måste å sin sida hitta vägar fram som gör att personalen också får tid att göra mer än bara det praktiska. Saker som att sitta ner och prata en stund eller torka en tår och hålla handen, fortsätter Eva Eriksson.

– Det här är sånt som jag vet att personalen och många äldre saknar väldigt mycket.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna

Rapporten är särskilt intressant genom att den ligger i linje med slutsatser om äldreomsorgens stora brister som lyfts av Inspektionen för vård och omsorg och Coronakommissionen, menar SPF Seniorernas ordförande.

– Det är bra att rapporten kommer nu i en tid då frågan om äldreomsorgens brister återigen har fallit tillbaka i den allmänna debatten.

– Vi behöver påminna våra politiker om vad de sa när katastrofen i äldreomsorgen var över oss. Då utlovades stora satsningar. Det får inte glömmas bort. Där har vi en av våra viktigaste uppgifter under det år som väntar fram till nästa val, säger Eva Eriksson.

Dölj faktaruta

Tre krav

1) Bindande nationella bemanningsriktlinjer kring personaltäthet och utbildning. Bemanningen behöver öka där den idag är för låg för att kunna tillgodose varje äldres behov.
2) Ökad insyn. Det saknas offentlig statistik för bemanning och faktisk personaltäthet, både på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Den här bristfälliga insynen är ett demokratiproblem och försvårar politikens möjligheter till ansvarstagande.
3) Ökad tillsyn. Ge en myndighet i uppdrag att genomföra omfattande och regelbunden tillsyn av särskilda boendeformer för äldre och hemtjänsten, med fokus på rätt bemanning och förutsättningar för kontinuitet, omsorgskvalitet och personcentrerad vård och omsorg.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas