Nyheter

Så kan döende få bättre vård

Socialstyrelsen har nu publicerat nya rekommendationer för hur vården i livets slutskede kan bli bättre. Syftet är att säkra tillgång till palliativ vård på lika villkor för alla.

Publicerad 2013-06-12

Ungefär 80 procent av de omkring 90 000 personer som avlider i Sverige varje år är över 65 år. Många av dödsfallen är förväntade.

– Det ger möjlighet att med palliativ vård göra den sista tiden så bra och symtomfri som möjligt, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och enhetschef Anette Richardson på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

– Ändå ser vi att många döende patienter riskerar att inte få smärtlindring och stöd för att hantera sin oro och ångest.

Samtal saknas
De båda ger tre exempel på hur bristerna kan se ut:

1) Fyra av fem personer får inte sin smärta bedömd under sista levnadsveckan.
2) Var tionde patient läggs in på sjukhus minst två gånger under sista månaden i livet. Motsatsen till trygg vårdmiljö, alltså.
3) Delaktigheten är dålig: knappt hälften av de som dog förra året informerades av en läkare om att de var döende.

Tydlig vägvisare
De nya riktlinjerna pekar ut en rad konkreta sätt att förbättra läget (se faktaruta).

– Riktlinjerna och vägledningen ger beslutsfattare i kommuner och landsting en tydlig vägvisare för vilka satsningar som behöver göras, och personalen har ett stöd i sitt dagliga arbete, poängterar Holm och Richardson.

– Patienter och anhöriga får också veta vad de ska kunna förvänta sig.

Alla bör läsa
SPFs omvärldsanalytiker Gunnar Degerman skriver i en kommentar till SPFs äldrepolitiskt aktiva ledamöter i landets pensionärsråd att riktlinjerna bör läsas just av dem, eftersom de är satta att påverka beslutsfattarna.

– En iakttagelse, som kanske leder till viss eftertanke, är att av SPF:s medlemmar avlider nu fler än 7 500 under ett år. Omkring 6 000 av dessa behöver (hade behövt) lindrande vård i slutskedet. Enligt Socialstyrelsens iakttagelser är det långt ifrån att de får det, skriver Gunnar Degerman.

– För god palliativ vård krävs samordning på alla nivåer, och att närstående inkluderas i alla verksamheter. Ingen ska behöva dö i smärta. Ingen ska behöva lämna oss plågad av ångest.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fem förbättringar

Socialstyrelsen har sammanställt bästa tillgängliga kunskap, aktuell lagstiftning och hört ett 70-tal av landets experter. Detta behöver förbättras:

• Kommuner och landsting bör erbjuda all personal som möter patienter i livets slutskede vidareutbildning inom palliativ vård.

• Sjukvården bör regelbundet bedöma patienternas smärta med hjälp av beprövade skattningsinstrument. Även andra vanliga symtom som ångest, illamående och förvirring bör bedömas regelbundet.

• Läkare bör kontinuerligt erbjuda samtal till patient och närstående om vårdens innehåll och inriktning.

• Alla patienter i livets slutskede bör också få möjlighet att samtala om existentiella frågor. Dödsångest kan inte bara behandlas bort.

• Kommuner och landsting behöver samarbeta bättre för att hålla ihop vårdens insatser med omsorgens. Genom samordning kan antalet flyttar mellan hem eller äldreboenden och akut sjukhusvård minskas.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas