SKL kräver miljarder av regeringen för ökad bemanning vid demens
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Motstånd

SKL kräver miljarder av regeringen för ökad bemanning vid demens

Många har välkomnat Socialstyrelsens föreskrifter för hur demenssjuka ska tas om hand på landets särskilda boenden. Men de som ska göra jobbet – kommunerna – tvärnobbar.

Publicerad 2012-06-01

Remissvaret från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avfärdar Socialstyrelsen på i stort sett samtliga punkter, och det i hårdföra ordalag.

Tonen är så kärv att den ger fog för uppfattningen att kampen om de demenssjukas väl och ve alltmer ser ut att bli en stentuff kraftmätning mellan stat och kommun, mellan nationell och lokal nivå.

Socialstyrelsens förslag är av ”exceptionell karaktär” och är en ”stor reform med mycket stora kostnadsökningar som följd”, skriver SKL.

11 miljarder per år
Socialstyrelsens nya föreskrifter innebär ”nya åtaganden och ändrade ambitionsnivåer”, konstaterar SKL som är intresseorganisation för landets kommuner och landsting.

Det är bemanningen i boendena och biståndsprövningen som måste förstärkas om Socialstyrelsens föreskrifter ska kunna följas. Cirka 11 miljarder per år skulle det hela kosta, bedömer SKL.

Regering och riksdag
Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifterna på uppdrag av regeringen och bakom den en enig riksdag, som efter vårdskandalen i Piteå krävde åtgärder från regeringens sida.

Om föreskrifterna genomförs ”måste Socialstyrelsen och slutligen Socialdepartementet precisera konsekvensberäkningarna så att en reglering kan göras i enlighet med finansieringsprincipen”, skriver SKL i sitt remissvar.

Med andra ord: Om föreskrifter genomförs måste regeringen betala.

Hotbilder
Om staten ändå inte skulle betala skissar SKL på tänkbara följder som skulle slå hårt mot landets demenssjuka:

• Vilka kommer effekterna för boendeverksamheter bli om inga resurser skjuts till?
• Finns risk att boendeverksamheter läggs ner och nybyggnationer stoppas?
• Finns risk att begreppet skälig levnadsnivå bedöms än mer restriktivt?
• Det föreslagna kravet på att personal omedelbart ska kunna bistå den enskilde dagtid såväl som nattetid, finns det risk att det leder till minskad personal dagtid?

Synsätt måste ändras
SKL anser att vägen till bättre vård och ”varaktiga kvalitetsförbättringar” i stället går genom att ”i grunden förändra såväl förhållnings- som arbetssätt bland personal och ledning”, processer som SKL anser är i full gång.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Till midsommar

Den 2 april presenterade Socialstyrelsen sitt förslag till föreskrifter för demensvården.
Sex veckors remisstid är nu till ända och runt midsommar väntas Socialstyrelsen komma med de slutliga föreskrifterna.
Den 1 januari ska de nya föreskrifterna träda i kraft enligt Socialstyrelsens förslag.

SPF har sagt ja till föreskrifterna men anser att de bör gälla vården och omsorgen om alla i särskilt boende, inte bara demenssjuka.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas