Vården i livets slutskede brister
Nyheter | Så ser det ut i ditt län
Foto: Syda Productions / Colourbox

Vården i livets slutskede brister

Dålig eller ingen smärtlindring och inga samtal om vad som väntar. Så ser det ut för många döende patienter, enligt Socialstyrelsen. Och det skiljer mycket mellan länen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-12-13

– Det är allvarliga brister, både vad gäller vården som ges till patienterna och den fortbildning och handledning personalen får, säger Christina Broman, projektledare för Socialstyrelsens utvärdering.

När en behandlingen avbryts och övergår i palliativ vård ska patienten få ett särskilt samtal, med information om vad som väntar. Det är också viktigt
att den sjukes upplevda smärta analyseras regelbundet för att smärtlindringen ska hållas på en bra nivå, och att de anhöriga får stöd.
Även för personalen är den känslomässiga situationen påfrestande, och stöd, handledning och även fortbildning kan såväl underlätta arbetssituationen som
skapa en bättre vård för patienterna.

Följer inte råden

För att tydliggöra detta kom Socialstyrelsen för tre och ett halvt år sedan, i juni 2013, med ett nationellt kunskapsstöd med rekommendationer för
palliativ vård. Men utvärderingen visar att många vårdgivare inte följer rekommendationerna. Och det spelar stor roll i vilket län den döende patienten
bor, och på vilken typ av mottagning hen behandlas.

Förra året var det bara 38 procent av patienterna som smärtskattades under sin sista levnadsvecka. I det sämsta länet (Värmland) bara 21 procent, i det
bästa (Kalmar) 57 procent. Även stödet till anhöriga varierade kraftigt, liksom stödet till personalen. Mellan var tionde och varannan sköterska inom
palliativ vård fick handledning. Bara lite drygt hälften av patienterna fick sina särskilda samtal.

– Att vara informerad har ett värde i sig. Brytpunktssamtalet ger också patienten en möjlighet att självständigt besluta hur han eller hon vill ha det
under den sista tiden, säger Christina Broman.

Ändå nekas alltså nästan hälften av patienterna ett sådant samtal.

Brytpunktssamtal

Andel patienter i livets slutskede där brytpunktssamtal genomfördes, år 2015.

Östergötland 65 %
Stockholm 63 %
Västerbotten 60 %
Jämtland 60 %
Kalmar 59 %
Jönköping 58 %
Skåne 58 %
Örebro 57 %
Gotland 57 %
Halland 57 %
Riket 55 %
Uppsala 54 %
Västra Götaland 52 %
Blekinge 52 %
Norrbotten 50 %
Kronoberg 49 %
Västmanland 49 %
Västernorrland 49 %
Värmland 47 %
Sörmland 45 %
Gävleborg 45 %
Dalarna 44 %

Källa: Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer – utvärdering 2016 – Palliativ vård i livets slutskede

Dölj faktaruta

Smärtskattning sista levnadsveckan

Andel patienter vars smärta skattats med smärtskattningsinstrument under sin sista levnadsveck, 2015.

Kalmar 57 %
Västerbotten 53 %
Östergötland 47 %
Stockholm 47 %
Örebro 46 %
Kronoberg 41 %
Gotland 41 %
Sörmland 40 %
Skåne 39 %
Uppsala 38 %
Riket 38 %
Halland 38 %
Jämtland 35 %
Västmanland 35 %
Västernorrland 34 %
Dalarna 34 %
Jönköping 33 %
Gävleborg 33 %
Blekinge 32 %
Västra Götaland 28 %
Norrbotten 27 %
Värmland 21 %

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-12-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas