Så mycket mer dricker dagens äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | Vanor

Så mycket mer dricker dagens äldre

Alkoholkonsumtionen i Sverige minskar successivt. Men inte hos 65-plussarna.

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-25

Mellan 2004 och 2021 har trenden varit nedåtgående i befolkningen som helhet och bland de yngre i synnerhet.

Men gruppen 65-84 år har tvärtom ökat sin konsumtion under samma period med cirka 30 procent.

Framför allt är det kvinnorna som står för ökningen, deras konsumtion är idag 46 procent större än den var 2004, medan männens ökat med 17 procent.

– Det här är en tydlig trend som sannolikt kommer att hålla i sig ytterligare ett antal år, säger Ulf Guttormsson, författare till nya rapporten Alkoholvanor hos äldre 2004–2021 som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, tagit fram på uppdrag av Systembolaget.

Lär fortsätta

Forskarna lyfter fram tre förklaringar:

• Den generationen som i dag är äldre har med sig en högre alkoholkonsumtion jämfört med tidigare generationer.
• Dagens äldre har bättre ekonomi och hälsa och man lever ett mer aktivt liv jämfört med tidigare generationer.
• Samhällets syn på alkoholkonsumtion hos äldre har blivit mer accepterande.

Enligt Ulf Guttormsson, som är utredare på CAN och som under drygt 25 års tid jobbat med olika undersökningar där trender i substansbruk bevakas, är det troligt att ökningen i äldres alkoholkonsumtion kommer att fortsätta de närmaste åren, eftersom de generationer som växte upp med mer måttliga alkoholvanor håller på att ersättas av den så kallade ”mellanölsgenerationen”.

Detta är CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak).
Uppdraget är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället.
CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Dölj faktaruta

Åldersgruppen 65 år och uppåt är också den enda ålderskategori som uppvisar en uppgång i Socialstyrelsens index över alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet.

Mellan 2000 och 2021 fördubblades antalet patienter med alkoholrelaterad diagnos per 100 000 invånare 65 år och äldre, samtidigt som alkoholdödligheten i samma åldersgrupp ökade med cirka 50 procent.

Att de äldre sticker ut i detta avseende har, åtminstone delvis, sin förklaring i att äldre är mer sårbara för alkohol. Känsligheten för alkohol ökar helt enkelt med stigande ålder, säger Ulf Guttormsson till Senioren.

Ulf Guttormsson. Foto: Eveline Johnsson

Det handlar om att muskelmassan minskar. Därmed sjunker vätskehalten i kroppen vilket gör att samma mängd alkohol leder till kraftigare berusning och högre nivåer av skadliga nedbrytningsprodukter.

Tecken i tiden

Till det kommer en högre förekomst av sjukdomar med åtföljande medicinering.

– Kunskap om de äldres ökade alkoholkonsumtion är mycket viktig för läkarkåren att förhålla sig till vid läkemedelsförskrivning, säger Ulf Guttormsson.

– Det kan väl också ses som ett tecken i tiden att Socialstyrelsen i december kom med ett utbildningspaket för hemtjänstpersonal om just alkohol och äldre.

Seniorer sticker ut

År 2004 konsumerades 10,6 liter ren alkohol per invånare i Sverige, 15 år och äldre. Därefter har trenden varit nedåtgående och sedan 2016 har den genomsnittliga alkoholkonsumtionen per person legat på under nio liter ren alkohol.
Under de år som den nya CAN-rapporten täcker, 2004–2021, är det just de äldre som sticker ut då de ökat sin konsumtion med omkring 30 procent jämfört med motsvarande generation i mitten på 00-talet.
I hela befolkningen har alkoholkonsumtionen minskat med 15 procent sedan 2004. Personer mellan 17–29 år dricker 30 procent mindre 2021 jämfört med 2004. I ålderskategorin 30-49-åringar är minskningen 35-procent.

Dölj faktaruta

Ulf Guttormsson vill inte säga att utvecklingen är alarmerande. De flesta äldre dricker nämligen på ett mindre riskabelt sätt jämfört med befolkningen i stort, eftersom de dricker ”mindre berusningsorienterat”.

-Det här handlar heller inte om att de som idag hör till de äldre grupperna skulle ha börjat dricka mer i takt med stigande ålder, utan alltså mer om att de fortsätter med sina dryckesvanor från tidigare i livet.

Mindre än männen

– Det kan också vara värt att påpeka att kvinnorna trots den stora procentuella ökningen alltjämt dricker påtagligt mindre än männen.

Å ena sidan betraktas alkoholkonsumtion bland äldre ibland nästan som ett hälsotecken, noterar Ulf Guttormsson. Samtidigt gäller trots allt att ju mer en grupp dricker desto större blir också problemen för gruppen.

– Därför är det viktigt att följa och sprida kunskap om denna utveckling.

Mer information

Här hittar du rapporten ”Alkoholvanor hos äldre 2004–2021 – Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas”.

Här hittar du Socialstyrelsens utbildningsmaterial om alkohol och äldre.

Dölj faktaruta

Tycker du att seniororganisationer som SPF Seniorerna kan eller bör göra en insats på det här området?

– Ja, att öka kunskapen i de här frågorna. Här kan just Systembolagets sammanställning om alkohol och äldre vara intressant att använda. Läkaren Sven Andreasson har också mycket kunskap på området.

Kunskap behövs

I slutet av förra året anordnade Systembolaget tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping och Region Jönköpings län en konferens för personal inom primärvård, kommunala och regionala verksamheter med fokus på alkohol och äldre.
– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas