Få partier vill se ökat stöd till äldreboende
Nyheter | Valet 2018 | Bostäder

Få partier vill se ökat stöd till äldreboende

SPF Seniorerna anser att det statliga investeringsstödet bör utökas, både vad gäller upplåtelseformer och avsatta medel. Men vad säger partierna?

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-05

Under mandatperioden har cirka 4 000 bostäder för äldre byggts som resultat av stödet, exempelvis senior-, trygghets- och omsorgsboenden.

Men som Senioren.se tidigare rapporterat har de medel som avsatts för investeringsstöd till äldrebostäder under 2018 tagit slut.

Kan inte flytta

Samtidigt råder bostadsbrist i 84 procent av landets kommuner, enligt Boverket.

Boverket understryker särskilt att det är ett ansträngt läge för äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad.

400 miljoner 2018

Sedan år 2016 finns ett statligt investeringsstöd för byggande av olika äldrebostäder (innan dess fanns ett liknande stöd men för trygghetsbostäder), från början på 150 miljoner kronor per år vilket har ökat till 400 miljoner år 2018.

Stödet kan användas för ny- eller ombyggnad av särskilda boenden (biståndsbedömt inom Socialtjänstlagen), ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på ordinarie bostadsmarknad, och anpassning av gemensamma utrymmen i befintliga hyres- eller bostadsrättshus.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

Så frågan till partierna i SPF Seniorernas valenkät lyder: ”Är ditt parti berett att ha kvar och höja anslaget för statligt stöd till byggande av äldrebostäder?”

Stora skillnader

Svaren, som betygssätts av SPF Seniorerna, skiftar – och betygen med dem.

Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna får ”Icke godkänt”. Socialdemokraterna får ”Väl godkänt”, medan Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kammar hem högsta betyget, ”Mycket väl godkänt”. Sverigedemokraterna har inte lämnat in något svar.

Analys fattas

Så här summerar SPF Seniorerna partiernas svar:

”Alla partier uttrycker behov av fler äldrebostäder, men svaren är enkelspåriga – subventionera – eller ytliga, utan någon egentlig analys om behov nu och i framtiden av olika typer av bostäder beroende på olika hjälp och omsorgsbehov. ”

Två vill höja

Alliansen har ingen samstämmighet i denna fråga annat än att fler äldrebostäder behövs.

• Kristdemokraterna vill höja investeringsstödet.
• Centerpartiet svarar diffust att man vill se ett större utbud, men inte hur detta ska ske annat än att många aktörer måste med och stimuleras.
• Moderaterna och Liberalerna vill lätta på byggregler men inte subventionera.

Alla de rödgröna vill ha kvar stödet och Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja investeringsstödet.

Så svarar partierna

Centerpartiet
Centerpartiet vill se ett större utbud av äldreboenden. För att realisera detta krävs fler alternativ både inom privat och kommunalt äldreboende, offentligfinansierad verksamhet och privatfinansierad dito. Satsningar på trygghetsboende är en mycket viktig del av detta arbete.

Kristdemokraterna
Vi vill att mer resurser går till kommuner med fler äldre, införa en äldreboendemiljard för att korta köerna och höja investeringsstödet för byggandet av fler äldreboenden.

Liberalerna
Det behöver byggas mer, men vi tror inte att subventioner och öronmärkta stöd är det bästa sättet att få fram tillräckligt med bostäder för någon grupp. Nackdelen med subventioner är just den brist på förutsägbarhet som beskrivs i frågan. För att täcka behovet är det viktigaste att det byggs tillräckligt över längre tid. Vi vill bland annat utreda om byggande av lägenheter för årsrika kan underlättas genom att dessa typer av bostäder definieras som egna boendeformer i lagstiftningen. Detta skulle då möjliggöra särskilda regler för dessa bostäder. Vi anser också att kommunerna bör lägga plan- och bygglovsärenden gällande bostäder för äldre i ett snabbspår och att sådana ärenden alltså ska kunna prioriteras i handläggningen.

Miljöpartiet
Miljöpartiet är positivt till att behålla och utveckla investeringsstödet för att åstadkomma fler bostäder med rimliga hyror.

Moderaterna
Många kommuner uppger att de idag har brist på äldrebostäder, samtidigt som andelen äldre i Sverige kommer att öka dramatiskt under de kommande åren. Att kommunerna ges verktyg för att öka byggandet av äldrebostäder är därför centralt. Vi är dock tveksamma till regeringens generella subventionspolitik, träffsäkerheten är låg och pengarna riskerar att gå till byggaktörerna snarare än till de boende. Det är bättre att göra det billigare och enklare att bygga äldrebostäder, bland annat genom att minska på detaljkrav i byggreglerna. På så vis kan fler äldrebostäder byggas snabbare och till rimligare priser.

Socialdemokraterna
Vi är beredda att fortsätta det statliga investeringsstödet för bostäder för äldre. Vi har inte tagit ställning till omfattningen för kommande år ännu, men det bör vara på minst samma nivå som under innevarande år.

Sverigedemokraterna
Svar saknas.

Vänsterpartiet
Ja. Vänsterpartiet och regeringen införde ett särskilt stöd till kommunerna för byggande av äldrebostäder. Reformen har gett resultat. För att stimulera byggnation av fler äldrebostäder vill vi behålla och höja anslaget för stödet. Alla äldre som vill ska ha möjlighet att flytta till ett äldreboende.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas