Nyheter

Mer personal eller inte – det är frågan

Partiernas tolkningar av torsdagens beslut i socialutskottet ser ut att gå isär. Veteranen.se har granskat hur man väljer att lägga orden.

Publicerad 2012-02-25

Nu på torsdag ska riksdagen debattera vad socialutskottet egentligen har kommit fram till. Återstår att se om partierna då verkligen är överens i själva grundfrågan: Måste nya riktlinjer tvinga kommunerna att anställa mer personal i särskilda boenden för att kunna leva upp till Socialtjänstlagens krav om att var och en ska få leva ”ett värdigt liv och känna välbefinnande” som det numera står skrivet i lagen?

Vid en genomläsning av partiernas egna kommentarer på deras hemsidor framträder en klyfta.

Moderaterna och Folkpartiet publicerar en för hela Alliansen gemensam kommentar. Kristdemokraterna och Centern avstår från att kommentera på sina hemsidor.

Inga ”personaltäthetsnormer”
Så här kommenterar Allianspartierna beslutet i socialutskottet:
– Utskottet är nu överens om att varje persons individuella behov måste bedömas separat och att den bedömningen måste ligga till grund för vilken bemanning som finns.

– Det handlar dock inte om krav på personaltäthetsnormer eller dylikt.

Individens behov ska styra
De fyra Allianspartiernas gruppledare i socialutskottet, utskottets ordförande Kenneth Johansson (C), Mats Gerdau (M), Barbro Westerholm (FP) och Anders Andersson (KD) anser att det är små skillnader mellan riksdagspartierna i synen på kvalitet.

– Vår utgångspunkt i Alliansen är att det är varje enskild individs faktiska behov som ska styra bemanningen. Nu ger vi kommunerna bättre stöd för att organisera sina verksamheter så behoven styr, utan att det blir för detaljstyrande.

Resurser och tillsyn
Sverigedemokraternas ledamot i socialutskottet, Per Ramhorn är nöjd med beslutet i utskottet, men säger att det inte är tillräckligt:

– Framför allt krävs ökade resurser samtidigt som tillsynen för att säkerställa att ingen far illa kraftigt måste förbättras.

Alla ska utredas
Vänsterpartiet beskriver på sin hemsida att uppdraget ”gäller att ta fram föreskrifter om bemanning i äldreomsorgen för personer utan demenssjukdom. Föreskrifterna ska utgå från den enskildes behov. Varje person ska utredas och bemanning ska bestämmas utifrån de behov som faktiskt finns.”

– Men för oss räcker inte det. Äldreomsorgen behöver mer resurser. Därför höjer vi nivån i vår budget med tre miljarder öronmärkt för äldreomsorgen. Det skulle innebära 7 000 fler anställda och göra verklig skillnad, säger Eva Olofsson.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som såg till att utskottet överhuvudtaget tog ett initiativ i frågan om behov av ökad bemanning i äldreomsorgen, avstår från att kommentera på sina hemsidor.

Däremot säger partiets ledamot i utskottet Agneta Luttrop optimistiskt till TT:

– Detta ger alla äldre i boenden en trygghet, genom att man vet att det finns en bemanning som motsvarar behoven.

Tror på mer personal
De som ska utföra själva arbetet, då? Ja, Kommunal välkomnar riksdagsbeslutet som man säger innebär ”mer personal på äldreboenden”, och att politikerna har fattat beslut ”om ökad personaltäthet inom äldreomsorgen”.

I ett pressmeddelande beskriver Kommunals ordförande Annelie Nordström beslutet så här:

”Socialutskottets beslut innebär att Socialstyrelsen ska ta fram nya och strängare riktlinjer för kommunernas bemanning i äldreomsorgen. Bland annat ska lägstanivåer, som inte får underskridas, fastslås för personaltäthet. Man ska även besluta exakt vilken hjälp de boende på särskilda boenden har rätt till.”

– Vi kommer att bevaka att riksdagsbeslutet blir verklighet och att kommuner och företag inte utvecklar system för att kringgå bemanningsreglerna, säger Annelie Nordström och lägger till:
– Nu är det är viktigt att också de privatanställda får meddelarfrihet så att de kan slå larm om reglerna kringgås, avslutar Annelie Nordström.

Vill inte bli låsta
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som representerar landets alla kommuner som är de som ska finansiera den förbättrade äldreomsorgen väljer att inte kommentera socialutskottets besked.

Vårdföretagarna däremot är snabbt ute med kravet att ”riktlinjerna för bemanning i äldreomsorgen inte leder till stelbenthet”.

–  Ska vi klara en bemanning som anpassas till de individuella behoven måste det finnas utrymme för lokala lösningar och flexibilitet, säger Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius.

– Det är bra att utskottet kopplar behovet av bemanning till den äldres individuella behov. Vilka insatser och vilken kompetens som behövs från personalen i äldreomsorgen måste styras av den äldres situation och önskemål. Privata vårdgivare är bra på flexibilitet och har bra förutsättningar att möta behoven. Men det förutsätter att de kommande riktlinjerna inte inskränker manöverutrymmet, säger Håkan Tenelius.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det händer nu

Ett enigt socialutskott beslutade den 23 februari att man vill att riksdagen ska uppmana regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Debatten i riksdagen äger rum den 1 mars.

Beslutet i riksdagen väntas den 14 mars.

Om beslutet går som socialutskottet vill ska regeringen senast under november återkomma till riksdagen med en redovisning och ”vid behov förslag till åtgärder”.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas