Mer psykofarmaka i äldreomsorgen
Foto: Getty Images
Nyheter | Bakslag

Mer psykofarmaka i äldreomsorgen

Äldre kvinnor som bor hemma med hemtjänst använder olämpliga läkemedel i högre grad än män. Och användningen av psykofarmaka och antipsykotiska läkemedel ökar.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-03

Det visar Socialstyrelsen i nya Öppna jämförelser 2022 – Vård och omsorg för äldre.

Socialstyrelsen har jämfört kvinnor kvinnor med män som är 75 år och äldre och som bor hemma med stöd av hemtjänst. Fyra saker har undersökts.

Kvinnorna visar sig i högre utsträckning använda läkemedel som bör undvikas, de använder tre eller fler psykofarmaka, antipsykotiska läkemedel och tio eller fler läkemedel.

I särskilda boenden för äldre gäller det omvända. Där har män i högre utsträckning dessa läkemedel, förutom tre eller fler psykofarmaka som är vanligare bland kvinnor, konstaterar Socialstyrelsen.

Skiljer stort

– Det är stora skillnader mellan kommunerna. Det gäller både för de som bor hemma med stöd av hemtjänsten och för de i särskilda boenden för äldre, skriver Socialstyrelsen i en sammanfattning.

I vissa kommuner är det exempelvis ingen som har läkemedel som bör undvikas, varken av dem med hemtjänst eller de som bor på särskilt boende.

Små förändringar

Det är trettonde året i rad som Socialstyrelsen publicerar indikatorer som handlar om vård och omsorg för äldre redovisade på kommun-, läns- och riksnivå.

Årets resultat är i stort sett oförändrade jämfört med 2021, förutom när det gäller tio eller fler läkemedel som har ökat något – både för personer med hemtjänstinsatser och för de i särskilt boende.

Sedan 2015 har läkemedel som bör undvikas minskat, medan tre eller fler psykofarmaka och antipsykotiska läkemedel har ökat.

Den största ökningen för samma tidperiod är tio eller fler läkemedel, med 10 procentenheter inom hemtjänst och med 12 procentenheter inom särskilt boende.
SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor är Thony Björk.

Slår hårt

Varje år läggs cirka 35 000 äldre personer in på sjukhus på grund av tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedelsbiverkningar.

Dölj faktaruta

– Jag tycker det är sorgligt att resultaten vad gäller läkemedelsanvändningen hos de som är 75 år och äldre och har hemtjänst eller bor i särskilt boende är i stort sett oförändrade sedan förra mätningen.

Thony Björk, SPF Seniorernas expert.

– Det är också i årets mätning stora skillnader mellan landets kommuner. Några har gjort hemläxan och sorterat bort läkemedel som är olämpliga för äldre, medan andra kommuner inte verkar ha vidtagit några som helst åtgärder.

Variationen är från 0 procent upp till 22,6 procent hos äldre på särskilt boende.

– Det är inte rimligt med så stora skillnader. Man måste se till att ha ett arbetssätt som garanterar en årlig översyn av läkemedelsförskrivningen! säger Thony Björk.

När det gäller användningen av 10 eller fler läkemedel ses alltså en ökning sedan förra mätningen.

– Jag tycker att det kvalitetsmåttet är lite trubbigt, eftersom det viktiga egentligen är vilka läkemedel man tar regelbundet.

Alternativ

Det är desto mer bekymmersamt att läsa att de som använder tre eller fyra psykofarmaka och antipsykotiska läkemedel ökar över tid, menar Thony Björk.

– Här måste man överväga även icke-farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel utevistelse och sociala aktiviteter för att nämna några.

Olika källor

Öppna jämförelser vård och omsorg för äldre bygger på olika datakällor som nationella enkätundersökningar, registerdata, officiell statistik och nationella kvalitetsregister.

Dölj faktaruta

Det är dags att man lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer om årliga läkemedelsgenomgångar och ser till att de genomförs, betonar Thony Björk.

– Samtliga regioner måste ta frågan på allvar och kommunerna måste ta hjälp av regionens apotekare eller sin egen kommunfarmaceut som kan ge ett bra underlag till ansvarig läkare.

Hälften inte nöjda med maten

I myndighetens faktablad lyfts förutom läkemedelsanvändningen också fram hur nöjda eller missnöjda personer 65 år och äldre är med maten som serveras och hur de upplever måltidsstunderna på särskilda boenden för äldre.

Resultaten visar också på detta område och liksom tidigare år på kraftiga skillnader mellan kommunerna.

• 75 procent uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra. Män är något nöjdare, 73 procent jämfört med 71 procent av kvinnorna. På kommunnivå varierar andelen som är nöjda med maten mellan 50 och 90 procent.

• 66 procent uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen. Det gäller för både för kvinnor och män. Variationen mellan kommunerna är mellan 40 och 91 procent.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas