Nyheter

SPFs Pensionsgrupp har tänkt färdigt

När SPFs förbundsstyrelse sammanträder nästa vecka väntas den heta pensionsfrågan att tas upp till debatt. På bordet ligger den färdiga rapporten från förbundets egen Pensionsgrupp.

Publicerad 2013-05-16

Under drygt ett år har gruppen – på förbundsstyrelsens uppdrag – arbetat med att analysera hur pensionssystemet bör reformeras så att pensionerna kan förbättras. Nu är arbetet färdigt.

Förslagen i rapporten är ännu inte offentliga, men väntas ligga nära de som redovisades i en delrapport på SPFs distriktsordförandekonferens i höstas.

I delrapporten trycker man på att pensionssystemet måste förstärkas. Två vägar förespråkas:

* Förstärk pensionssystemet finansiellt. Återför de 258 miljarder som överfördes från AP-fonderna till statsbudgeten när det nya systemet sjösattes.

* Avskaffa premiepensionssystemet och använd de pengarna till att förstärka det vanliga inkomstpensionssystemet.

Pensionsgruppen landar i delrapporten på att det årliga 1,6-procentsavdraget, den så kallade normen, helt bör tas bort. Alltså såväl förskottet som avdraget.

Reserverar sig
När det gäller den kontroversiella bromsen resonerade man i delrapporten ungefär så här:

– Bromsen kan behållas genom att i praktiken göra den helt onödig, eller åtminstone åter-skapa dess ursprungliga funktion: att den endast ska kunna slå till i ”extrema situationer”.

Men en sådan öppning för att behålla bromsen finns inte kvar i slutrapporten, erfar veteranen.se.

Det upprör ledamoten Allan Ekström som har valt att reservera sig mot slutskrivningen i rapporten:

– Jag reserverar mig mot slutrapporten därför att pensionsgruppen i denna övergett den i delrapporten den 21 september 2012 enhälligt antagna – och vid DO konfe-rensen den 10 oktober 2012 presenterade – ståndpunkten att bromsen skulle be-stå och bringas att ”slå till enligt intentionerna dvs. endast i extrema situationer”, skriver Allan Ekström i sin reservation.

– Denna ståndpunkt verkade hoppfullt innebära att SPF frigjort sig från det av de fem pensionsorganisationerna i mars 2011 samfällt framförda kravet att till varje pris slopa bromsen helt och  hållet, ett krav som medfört att SPF anses ha förlorat i trovärdighet, fortsätter Allan Ekström.

”Behandlas illa”
Pensionsgruppens ordförande Karl Erik Olsson säger i en kommentar till reservationen att det finns flera skäl att kräva ett avskaffande av bromsen.

– Dels har vi gått fram med detta krav i enighet och tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna. Dessutom är konstruktionen med en automatisk regel som sänker pensionerna utan att politiska beslut behöver fattas något som faktiskt gör mig alltmer upprörd. Det är att behandla landets pensionärer illa, säger Karl Erik Olsson till veteranen.se.

– Pensionssystemet lovade också att pensionerna skulle följa löneutvecklingen. Men bromsen har sänkt pensionerna vid flera tillfällen medan löneutvecklingen har fortsatt uppåt.

Den minnsegode kan konstatera att en förlaga till meningsskiljaktigheterna utspelades även på SPF-kongressen i Ronneby 2011. Då beslutade kongressen att man skulle kräva bromsens avskaffande, och även då reserverade sig ombudet Allan Ekström mot beslutet.

Intensiv debatt
SPF och de övriga pensionärsorganisationernas kritik av pensionssystemet har lett till hårda motangrepp i samhällsdebatten.

  • Kravet på avskaffad broms provocerar systemets politiska företrädare som säger blankt nej till en sådan åtgärd.
  • Kravet på att slopa Premiepensionssystemet har lett till kritik mot att förbunden skulle vara egoistiska på yngre generationers bekostnad.

 

Inriktning inför valet
Pensionsgruppens rapport och förbundsstyrelsens debatt nästa vecka lägger grunden för vad SPF ska föra fram i den stundande valdebatten.

Likaså om förbundsledningen ska gå vidare till SPF-kongressen 2014 med nya förslag till hur pensionsfrågan bör drivas framöver.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Pensionsgruppen

De har ingått i SPFs pensionsgrupp:

Förbundsordförande Karl Erik Olsson
F.d. hovrättsrådet och Stockholmsdistriktets pensionsexpert Allan Ekström
Förbundsstyrelseledamoten Inger Nyberg
Förbundskansliets sakkunniga Margareta Gärdestad
Civilekonomen, professorn emeritus i finansrätt och före detta rektorn för Stockholms universitet Gustaf Lindencrona

Dessutom har gruppen haft tillgång till två ”bollplank”:

Klas Eklund – Senior Economist på SEB, adjungerad professor vid Ekonomihög-skolan och ledamot av regeringens Framtidskommission
Peter Malmqvist – finansanalytiker, populär föredragshållare och erfaren ekonomijournalist

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas